Проектът е логично продължение на дейността на Gender Task Force към Пакта за стабилност по издигане ролята на жената във формиране на местната политика, за представително участие във властта и ръководните длъжности в общността.

Този регионален проект бе изпълнен в 12 страни/територии, участващи в Пакта за стабилност: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Р. Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска и Черна гора, с финансовата подкрепа на норвежкото правителство.


Ролята на местната власт в процеса на демократизация на обществените процеси е изключително важна, защото тя е най-близо до хората и се предполага, че най-добре познава техните проблеми. Крайният успех е резултат и от създаващото се чувство на общност, съпричастност и взаимопомощ. Това е и основният замисъл на създадената регионална методика, по която се изпълни проектът "Жените могат - III". Той е насочен към местните "женски елити", където има жени кметове, и целта му е да обедини техните усилия за разрешаването на поне един местен проблем и с тяхна помощ да положи основите на бъдещите структури в местната власт, които като част от национален механизъм по равнопоставеността на жените и мъжете ще провеждат тази политика на местно ниво.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Фондация "Джендър проект в България"
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР: Виолета Влахова
ТРЕНЬОРИ: Таня Турлакова и Силвия Костова
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: май 2003 - февруари 2004

Целеви групи:

Жени, избрани и назначени в местната власт, в политически партии, профсъюзи, активисти на НПО, журналисти и бизнес дами от 7 града в България с население над 10 000 жители.

Основна цел:

Прилагане на принципа на равнопоставеност на половете в местната политика, програми, законодателство и практика, като по този начин се подпомогне постепенна промяна на политическата култура.

Непосредствени цели:

Повишаване чувствителността на участничките по проблемите на равнопоставеността на половете; размяна на най-добрите практики между жените, избрани и назначени в местната власт, използване на вече съществуващи женски мрежи, които да работят и провеждат съвместно кампании за промяна на местната и национална политика по поне един от проблемите на равнопоставеността на половете.

Очаквани резултати:

175 жени от управленския елит в 7 града с население над 10 000 жители идентифицират заедно основните местни проблеми на жените и децата от своя град, научават се как заедно да решават тези проблеми, как да се застъпват, да лобират и да правят кампании за защита правата на жените и по проблемите на равнопоставеността на половете; стават част от национална мрежа по равнопоставеността.

Дейности по проекта:

I. Подготвителна фаза

  1. Създаване на Национален борд, който да определи:
   • критерии за избор на градове, в които да бъдат проведени семинарите;
   • дата на националната среща за стартиране на проекта;
   • дати за провеждане на семинарите;
   • дата на националната среща за отчитане на проекта;
   • каква национална кампания да се проведе.
  2. Създаване на телевизионен клип

 

  Телевизионният клип за равните възможности беше произведен от кабелна телевизия ЕВРОПА, която пое ангажимент да го излъчва ежедневно в 19,00 ч. и 20.10 ч. до края на 2003 г. Телевизията е с покритие за цялата страна.
 1. Подготовка на материали
  • 1000 плаката с мото "Солидарни в грижата за нашата община"
  • отпечатване на всяка от книжките по проектите "Жените могат - I" и "Жените могат - II" в още 200 екземпляра, за да има за всички участнички в семинарите.

II. Стартиране на националната кампания

 1. Среща на Gender Task Force - България
  Срещата се състоя на 10 септември 2003 г. в офиса на фондация "Джендър проект в България" с представителките на организациите, взели дейно участие в проектите на Gender Task Force - България с цел да бъдат запознати предварително с проекта, да видят клипа, да се чуе мнението им по предложението на фондацията за провеждане на ежегодна седмица на равните възможности на жените и мъжете през октомври.
 2. Национална среща за стартиране на проекта
  Националната среща се състоя на 16 септември 2003 г. в Информационния център на Европейския съюз и на нея присъстваха депутатки, жени от различни политически партии, профсъюзи, представители на институции и НПО и група от 6 жени от Германия, които бяха гости на Института на немските народни университети в София.

III. Провеждане на семинарите

Семинарите бяха проведени по методиката на регионалния проект в следните градове: Русе, Добрич, Смолян, Ихтиман, Кирково, Лом и Перник

Идентифицирани проблеми:
 • Обществото не полага достатъчно грижа за организиране свободното време на децата.
 • Няма обществен фонд за болни и талантливи деца.
 • Родителите няма къде да оставят децата си до 7-годишна възраст, когато търсят работа.
 • Липсва връзка между родители и деца, от една страна, и учители и родители, от друга страна.
 • Не се прави профилактика на болести, които са типични за жените в даден град и регион, защото те нямат навика да ходят на профилактични прегледи, а когато отидат, в много случаи се оказва твърде късно.
 • Хигиената в града не е на желаното ниво.
 • Няма нито една женска организация в града, която да се занимава с женски проблеми.
 • Жените и младежите нямат достатъчно информация за проблемите си, няма къде да се събират, за да ги обсъждат и получават съвети.

Национална среща за отчитане на проекта

Срещата се състоя на 20 февруари 2004 г. в зала "Европа" на хотел "Принцес", София и на нея присъстваха 100 представители на политически партии, парламента, заинтересованите министерства, местните координатори по проекта и участници в семинарите, неправителствените организации, профсъюзите и медиите.

На срещата:
 • беше отчетен проекта "Жените могат - III" в България;
 • бяха представени резултатите от проведеното проучване по проекта;
 • беше представен опитът на страните от региона;
 • беше представен проектът "Жените могат - III" в Румъния;
 • беше предложена и приета концепция за съвместна работа и финансиране от Станимира Хаджимитова - НПО координатор за България към Stability Pact Gender Task Force.
.
Всички участници имаха редкия шанс да покажат на българското общество модел на съвместна работа и обединени усилия за реализиране на практика на равните възможности на жените и мъжете в България като гласуваха за провеждане на ежегодна "Седмица на равните възможности на жените и мъжете в България" през месец октомври и създаване на неформална Коалиция за равнопоставеност в България и План за действие 2004-2005 година.