ДОКЛАД

за работата на Фондация „Джендър проект в България”

през 2011 година

 1. I. ДЕЙНОСТ

Мисия на фондация „Джендър проект в България” /ДПБ/: да работи за постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете в България, Европа и в глобален план, чрез експертна и застъпническа дейност.

Членство: И през 2011 г. ДПБ продължава своето членство в следните организации: Националнeн съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет - асоцииран член;  Европейско женско лоби - чрез Националната платформа (2003); Коалиция КАРАТ (1997) със седалище във Варшава, която оперира в рамките на Югоизточна Европа и бившите съветски републики; сдружение „Българска платформа за международно развитие” (2009); неформално застъпническо гражданско обединение Форум за гражданско участие /ФГУ/.

1. Експертна и застъпническа дейност

1.1 Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”

И за 2011 г. това беше основният проект, по който ДПБ работеше, в състав Ст. Хаджимитова – експерт и обучител и Диана Кованджиева – координатор и счетоводител.

Този екип на ДПБ извърши следните конкретни дейности по проекта през годината:

 • Приключи успешно работата по Тематичния сборник, в който участието на ДПБ беше основно. Същият беше и отпечатан в края на годината от ГИП.
 • Експертът взе участие в проведеното от СИЕ обучение на обучители – 24 учители от София, Благоевград и Ст. Загора
 • Организирани бяха и успешно се проведоха 3 обучения на журналисти в градовете Благоевград, Стара Загора и София. ДПБ разработи концепцията за обучение в Модул 2 и направи организацията на обучението. Обучителите бяха Ст. Хаджимитова от ДПБ и Елица Петрова от ГИП. Представен беше доклад на английски език, както и информация за уеб сайта по проекта. ДПБ екипът представи проекта по няколко медии чрез директо участие в ефир и статии в печата.
 • Заедно с партньорите беше оформено писмено предложение до Председателя на НС, Министъра на образованието, младежта и науката, Председателите на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и на Законодателната комисия в НС за промени в проекта на закон за предучилищното и училищното образование, които да отразят необходимостта от включване на глобалното образование в училищните програми.
 • Изработен беше на английски език междинен доклад за цялостната дейност по проекта, който като част от обобщаващия такъв на всички партньори беше изпратен в срок в Брюксел. Същият беше одобрен от ЕК и през м. март 2012г. беше получен следващият транш от финансирането.

1.2 Проект „Участие на жените в развитието на селските райони” (“SEE WoRDSEE Women in Rural Development Network”)

 

Проектът е регионален. Изпълнява се съвместно с Gender Task Force – водеща организация от Хърватска и колеги от Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. Стартира през м. декември 2011 г. с регионална среща в Загреб.

 

Целите, които си поставя едногодишният проект е увеличаване приносът на жените от Региона в развитието на селските райони, както и изработване на стратегически инструментариум за подкрепа на национална и регионална мрежи на жени, които участват дейно и допринасят за развитието на тези райони и в създаването и планирането на местните инициативни групи /МИГ/.

 

Предвидените дейности, които ще допринесат за постигането целите на  проекта са:

 1. Изработване на регионален уебсайт и лого на проекта
 2. Създаване и отпечатване на брошура
 3. Изработване на национален анализ на участието на жените в развитието на селските райони
 4. Провеждане на Регионален семинар за стартиране на проекта
 5. Сформиране на Национален борд и стартиране на проекта на национално ниво
 6. Провеждане на срещи с местни заинтересовани лица за установяване на добри практики и съществуващи проблеми в местното развитие
 7. Провеждане на Национална работна среща на жени, участващи активно в развитието на селските райони за представяне и обобщаване на резултатите и за стратегическо планиране на първите дейности на национална мрежа, която работи в подкрепа на местното развитие
 8. Участие в Регионална среща на заинтересованите лица в Скопие

 

Очакваните резултати от дейността могат да се обобщат в следното:

 1. Обмяна на добри практики и научени уроци на национално и Регионално ниво и засилена разпознаваемост на селските жени и ролята им в развитието на селските райони
 2. Подобрено разбиране на участието на жените в развитието на селските райони
 3. Осъществени конкретни инициативи от жени, кои4то допринасят за развитието на тези райони
 4. Създадена мрежа на жени от Югоизточна Европа, които работят за развитието на селските райони

 

Екипът, който работи по проекта е в състав: Ст. Хаджимитова – координатор; Диана Кованджиева – асистент и счетоводител; Марияна Драганова – експерт.

 

1.3 Експертна дейност по женско предприемачество на регионално ниво

 

Ст. Хаджимитова беше поканена от Gender Task Force – Загреб като външен експерт в първа фаза на регионален проект по женско предприемачество, като за целта бяха осъществени две проучвателни мисии в Турция и Молдова. Това участие даде възможност да се набере информация за идете и дейностите по темата на регионално ниво, които през 2012 г. Ст. Хаджимитова представи пред колеги и представители на МИЕТ, с идеята подобни да стартират и у нас.

 

1.4. Експертна дейност на члена на Настоятелството Катя Владимирова

 

Катя Владимирова беше включена в екип на МТСП и Центъра за изследвания и политики за жените като обучител по проект „Подобряване на капацитета на публичната администрация за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на половете в националните политики и програми”, което разшири експертизата и на ДПБ по темата.

 

1.5 Участие на ДПБ в работата на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

 

И през 2011 г. продължи работата на ДПБ в рамките на Съвета. Един от успехите е подобряването на уеб страницата на МТСП -  темата за политиката по равнопоставеността на половете, след дълги настоявания от страна на представителя на ДПБ, беше изнесена с бутон на първа страница на министерството.

 

1.6 Присъединяване към Европейската инициатива “European Equal Pay Day

 

Институционализирането на такъв ден повиши чувствителността на обществото и взимащите решения към необходимостта от премахване на съществуващата разлика в заплащането на двата пола. ДПБ направи няколко медийни изяви за популяризирането на инициативата.

 

 

2. Друга дейност

 

2.1 По случай 8 март 2011 г. ДПБ организира в СУ „Св. Климент Охридски” фотоизложбата „Жените, които управляват най-голямата машина, сътворена някога от човека” /„The Women who run the biggest machine ever built by Man”/, с фотоси на български и италиански жени физици и научни работници, които с дейността си в Големия адронен ускорител LHC към Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН Швейцария, формират обществото на утрешния ден. Независимо, че изложбата се рекламира със съорганизаторство и с други организации, работата в 90% беше извършена от ДПБ – внос и износ на основните 33 фотоса от Италия; намиране на българките, които работят в ЦЕРН и производство на плакат с техни снимки; производство на рекламни материали; осигуряване на 150 души за тържественото откриване, в т.ч. Председателя на НС Ц.Цачева; осигуряване на кетъринг, както и финансиране от българска компания на цялото мероприятие! Изложбата беше покрета изключително широко от медиите!

 

2.2 ДПБ продължи да работи активно в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/ в рамките на сдружението  „Българска платформа за международно развитие”; в работата на Българска Платформа на Европейското Женско Лоби и Форум за гражданско участие /ФГУ/.

 

2.3 Участие на директора Ст. Хаджимитова в публичен дебат организиран от в-к Пари „Ефект от приемането на квоти за жени в управленски позиции”

 

Събитието, което беше предавано по Интернет, се състоя на 5 май. Гордост за екипа е фактът, че единственият поканен участник от НПО сектора беше Ст. Хаджимитова, наред с директори на медии, посланик, жени от бизнеса, кмета на София, политички.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 • Финансово планиране и стабилност

И през 2011 г. не настъпиха промени в начина на финансиране работата на ДПБ – фондацията е на пазара на труда и се издържа на проектен принцип. В офиса постоянно са заети двама души, а при нужда се наемат външни хора като експерти /М. Драганова и счетоводител за финансово приключване на годината и заверяване на Баланса/.  Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офиса с Български фонд за жените и това е една от предпоставките да съществува в условията на конкуренцията в сектора и силно ограничената възможност за финансиране на проекти.

И през 2011 г. се написаха редица проекти – към Брюксел 4, Отворено общество Будапеща, държавния бюджет, които за съжаление не бяха финансирани.

 • Членовете на екипа участват и в работата на Български фонд за жените,

при това – на доброволни начала. Така например, беше организирана заедно с Български дарителски форум първата в страната конференция „Жените и дарителството” – на 22 ноември в хотел Шератон. ДПБ осигури и участието на две известни дарителки от САЩ  - Carol Andreae и от Холандия - Marjan Sax, една от основателките на женския фонд Мама Кеш. Като резултат от конференцията,  БФЖ стартира Движението „Милион жени за милион добрини”, което набра до момента 5 100 лева и обяви вече конкурс за финансиране на първата кауза. В Движението се включиха с дарение от 100 лева – сума, която е условие за участие, екипът на ДПБ и члена на Настоятелството Катя Владимирова. Неговото официално учредяване се извърши на 7 март 2012 г. в хотел Хилтън.

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА,

ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

София, май  2012г

{backbutton}

ДОКЛАД

за работата на Фондация „Джендър проект в България”

през 2010 година

 1. I. ДЕЙНОСТ

Мисията на фондация „Джендър проект в България” /ДПБ/ е да работи за постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете в България, Европа и в глобален план, чрез експертна и застъпническа дейност.

Организацията е асоцииран член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет. Член е на Европейското женско лоби чрез Националната платформа (2003) и  на Коалиция КАРАТ (1997) със седалище във Варшава, която оперира в рамките на Югоизточна Европа и бившите съветски републики. Съосновател е на сдружението „Българска платформа за международно развитие” (2009) . Член е и на неформалното застъпническо гражданско обединение Форум за гражданско участие /ФГУ/.

ДПБ извършваше дейността си през 2011 г. в рамките на горепосочените организации и членства.

 1. Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”

За 2010 г. това беше основният проект, по който ДПБ работеше. Дейностите се осъществяваха съвместно с колегите от другите пет български организации, в изключително партньорска среда. Всеки месец се провеждаха срещи на екипа, в които участваха координаторката Деница Абаджиева, експерта Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева, която имаше две задачи – да направи  вторичен анализ на съществуващи данни по двете теми - Цели на хилядолетието за развитие, за които ДПБ отговаря и да обработва първичните счетоводни документи по проекта.

Този екип на ДПБ извърши следните конкретни дейности по проекта през годината:

 • ДПБ взе активно участие в подбора на училищата и университетите – партньори по проекта, като извърши посещения на место в Благоевград, Стара Загора и София
 • Д. Абаджиева и Ст. Хаджимитова участваха в проведеното от двама английски обучение по Образование за развитие
 • Екипът взе дейно участие както в организирането, така и в провеждането на националната Конференция по проекта в София
 • Завършен и представен беше пред партньорите вторичен анализ на съществуващи данни по Цел 3 и Цел 5.
 • Написани бяха Увод, Цел 3 и Цел 5 от Тематичния сборник. ДПБ отговаряше за изработването на концептуалното  съдържание на Сборника, както и  ръководеше и координираше работата на целия екип от 6 експерта. Експертът Ст. Хаджимитова беше одобрена от С.Е.Г.А. и взе участие в специално обучение за обучители по Глобално образование във Виена, което допринесе изключително за прилагане на качествен подход в изработване както на концепцията за съдържанието на Сборника, така и в списването на конкретното съдържание. Добра възможност за пробиране на наученото и за подготовката й като обучител в предстоящето обучение на учители, журналисти и родители по проекта, беше проведеното от нея обучение на учители и представители на МОНМ и инспекторатите, като задължение от включването й в проекта на С.Е.Г.А.
 • Организирани бяха и успешно се проведоха 3 обучения на журналисти в градовете Благоевград, Стара Загора и София. ДПБ разработи концепцията за обучение в Модул 1 и направи организацията на обучението. Обучителите бяха Ст. Хаджимитова от ДПБ и Елица Петрова от ГИП. Представен беше доклад на английски език, както и информация за уеб сайта по проекта.
 • ДПБ екипът представи проекта по няколко медии, за което се докладваше регулярно на срещите на проектния екип. Тази дейност допринесе за постигане на една от целите на проекта, а именно – популяризиране сред обществото както на концепцията за Образование за развитие, така и на Целите на хилядолетието за развитие.
 • Изработен беше на английски език междинен доклад за цялостната дейност по проекта, който като част от обобщаващия такъв на всички партньори беше изпратен в срок в Брюксел. Същият беше одобрен от ЕК и през м. февруари 2011г. беше получен следващият транш от финансирането.
 1. Участие в организирането и провеждането на Втори международен форум на женското предприемачество в България

Форумът се проведе на 19 и 20 ноември в хотел Шератон София. Основен организатор беше СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачки в България, с която ДПБ е в партньорски отношения от две години.

Ст. Хаджимитова беше модератор на сесията „Финанси, кредит и европейски и национални финансирания за женското предприемачество: оперативни средства за подпомагане на бъдещи перспективи”, която премина при силен интерес от страна на аудиторията. Проведоха се интересни срещи и се създадоха познанства, като това с италианската журналистка Елизабета Дюранте, което доведе до организирането през 2011г. на изложбата посветена на жените физички и научни работници, работещи в ЦЕРН.

Участието във Форума беше на доброволни начала от страна на ДПБ.

 1. II. Работа в партньорство

1. ДПБ продължи да работи активно в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/ и инициативите на сдружението  „Българска платформа за международно развитие”, а именно Кръгла маса по проблемите на Официалната помощ за развитието и обучението във Виена по проекта на С.Е.Г.А., в т.ч. предоставянето на лектор по тяхно обучение на институциите.

2. Българска Платформа на Европейското Женско Лоби

Дейността както на Българската Платформа, така и на ЕЖЛ е незадоволителна. Не става ясно с какво организациите от Платформата са ценни за Лобито, както и обратното. В този смисъл БФЖ повдигна въпроса за ефикасността от плащането на членската вноска, която не се покрива с никакви обществени ползи.

3.Форум за гражданско участие /ФГУ/

ДПБ участваше в работата на Работната група по връзки с институциите. Изработено и изпратено беше до Председателя на Комисията за регионална политика и местно самоуправление на НС Предложение за изменение на Закона за местната власт и местното самоуправление. В групата се обсъдиха и препоръки към доклад на Български център за нестопанско право за дейността на Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел, както и минимални стандарти за обществени консултации.

Участието във ФГУ е на доброволни начала.

4.ДПБ беше поканена на основаването на Дамски бизнес клуб на 1.12.2010 г. като идеолог на насърчаването на женския бизнес.

 

 1. III. МЕЖДУНАРОДНИ  УЧАСТИЯ

1. Осма среща по стратегическо планиране на Джендър Таск Форс /ДТФ/  Загреб, 22-23 март 2010г.

Като Национален координатор за България към ДТФ, Ст. Хаджимитова взе дейно участие в срещата. Набелязани бяха важни сфери за работа – женско предприемачество, проблеми на девойките, работа с медиите, проблеми на селските жени.

2. През юни директорът взе участие в две важни събития в Будапеща:

-       Годишна конференция на организацията WIDE – жените на Европа в развитието на тема „Миграцията в контекста на глобализацията: в риск ли са правата на жените?”. Това участие беше важно, както за повишаване капацитета и знанията по пробелема, така и за поддържане на контактите с международни експерти

-       Общо събрание на КАРАТ Коалицията. Последното такова беше проведено през 2003 г. Направен беше анализ на развитието на организацията и се планираха бъдещите области на развитие – икономическа и социална справедливост; женски човешки права; джендър в развитието. Направени бяха промени и в Статута. Положителен е фактът, че и ДПБ и КАРАТ поставят в приоритетните си теми Джендър в развитието, което е предпоставка за по-тясно бъдещо сътрудничество.

3. Участие в Форум по женско предприемачество за страните от Югоизточна Европа – октомври, Истанбул. Във Форума взеха участие директора на ДПБ и предложени от нея други две български предприемачки. След като се демонстрира приносът на жените предпримачки за развитието на страните от региона, беше подчертана изключителната необходимост от европейско финансиране на регионален проект в подкрепа на вече създаден женски бизнес, за да може той да се развива в трудните условия на икономическата криза.

IV. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

 • Центърът за икономическо развитие отправи покана към Ст. Хаджимитова да участва в обсъждане на социално-икономическото развитие на България през следващите десет години в контекста на ЕС 2020 – 23 юни 2010г.
 • Ст. Хаджимитова беше поканена от Център Амалипе за член на Обществения съвет към проекта им „Превенция насилствените бракове”, осъществяван с партньори от Гърция и Румъния и финансиран по програма Дафне III на ЕК. Тази доброволна работа допринесе за създаването на многосекторна мрежа и партньорство с държавните институции, други НПО и неформални ромски лидери от страната. ДПБ разпространи сред свои колеги изработените по проекта информационни материали – постери и филм.
 • Във връзка с провеждането на Европейската Година срещу бедността и социалното изключване, Ст. Хаджимитова беше определена от Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете да го представлява пред Съвета за провеждане на дейностите, сформиран от МТСП.  Освен няколкото проведени срещи на Съвета и няколкото семинара, дейността не беше нито богата, нито отразена широко от медиите. Като малко изключение ще отбележим седмицата за борба с бедността, която МТСП организира през м. септември. Финансовите средства се оползотвориха от МТСП, като не беше представен доклад за изразходването им.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 • Финансово планиране и стабилност

И през 2011 г. ДПБ продължи да работи на проектен принцип, което не осигурява необходимата стабилност на организацията. Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офиса с Български фонд за жените и това е една от предпоставките да съществува в условията на конкуренцията в сектора и силно ограничената възможност за финансиране на проекти. Написаните проекти към държавния бюджет за подкрепа на женското предприемачество, пред МОНМ, както и международен такъв в партньорство с INBAS от Белгия, не бяха финансирани.

Препоръка: Директорът на ДПБ и Настоятелството да изработят стратегия за развиване на социално предприятие и да се потърси финансиране за целта.

 • Управление на екипа

С цел повишаване на капацитета Деница Абаджиева беше изпратена на едноседмично обучение по Образование за развитие в Полша.

БФЖ подписа изработените от Работилница за граждански инициативи Стандарти за добро управление, с цел повишаване прозрачността, отчетността  и доверието към организацията. В тази връзка беше преработен с уеб сайта на ДПБ, в сътрудничество с нашата  специалистка Вяра.

Много полезно от гледна точка повишаване на експертното ниво беше участието в международната Академична конференция „Новите предизвикателства пред заетостта и пазарите на труда: труд, пол, мобилност”, организирана от УНСС през м. октомври.

 

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА,

ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

София, май  2011 г.

{backbutton}

 

I. ДЕЙНОСТ

1. През 2008 година фондацията работи основно по изпълнението на :

А. Проект „Джендър мейнстрийминг в парламентарно представените политически партии от Югоизточна Европа”, финансиран по линия на Gender Task Force, Загреб. На ДПБ беше възложена логистиката по проекта в целия регион, както и координирането му от страна на Ст. Хаджимитова. Това на практика означава, че в рамките на 9 месеца беше осигурено плащането на 4 хонорара и основните разходи по офиса.

За съжаление, Ст. Хаджимитова не възложи асистентската работа на правилния човек и това доведе до проблеми с организирането на партийните й срещи в Румъния., а впоследствие и до напускането на Калинка Сливкова, която не се справи със задачата. Бяха положени много допълнителни усилия за да се изпълнят всички задачи успешно.

 

От българска страна в проекта участваха СДС, БСП, НДСВ и след специално разрешение от Загреб – ГЕРБ. 127 членове на ръководствата на тези партии, в т.ч. 17 мъже и 3 журналисти, взеха участие в срещите в София и Скопие и в еднодневните обучения през ноември и декември.

 

За успеха на програмата свидетелства изявеното впоследствие желание от ДПС – София за такова обучение и от ГЕРБ за допълнителни такива, на техни разноски. Така жените от ДПС – София организираха семинар през януари, а за ГЕРБ се проведоха 3 обучения в периода февруари-март.

 

Б. Приключи и беше отчетен през м. март проекта “Ромските жени в Българияактивни и успешни”, финансиран от Министерството на финансите по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004” и изпълняван   в партньорство с ромската женска НПО  “ КХАМ-Слънце.

Продължителност на проекта:  15 месеца / декември 2006 – февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии  в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

 • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез

задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;

 • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти -

дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени  в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна,  с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

РЕЗУЛТАТИ:

 • 127 души са участвали във фокус - групите за идентифициране на проблемите на ромската общност
 • 131 ромски жени са участвалите в проведените 5 обучителни семинара
 • 15 ромски жени от участвалите в обучението и застъпническите    кампании в петте града са включени в листи за общински съветнички на различни политически партии
 • 3 ромски жени са избрани за общински съветнички

В края на м.май 2009 г. фондацията получи от МФ 20% сума – доплащане.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Фондация „Джендър проект в България” продължи и през 2008 година да работи активно като застъпническа организация по правата на жените, в рамките на:

-         Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет;

-         Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС, на който стана член през 2008 г.

-         Народното събрание, където експертно се защитаваше и лобираше в комисиите за приемане на Проектозакона за равнопоставеността на жените и мъжете;

-         Народното събрание – на Кръгла маса „Повече права за жените – повече права за всички”, организирана на 17.12.2008 г. от Заместник председателя Надежда Михайлова

ДПБ продължи да работи и в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/.

Директорът Ст. Хаджимитова беше поканена като експерт по джендър проблемите на национално ниво в проект на ЕК, ръководен от Обучителния център на МОТ в Торино «Джендър стереотипи в малкия и средния бизнес», което е признание за експертността на фондацията.

Членът на Настоятелството Таня Чавдарова взе участие в международна конференция на високо ниво в Брюксел, по джендър проблеми.

За съжаление, отново не бяха финансирани представени проекти по линия на Държавния бюджет и ОПАК.

Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офис с Български фонд за жените и това е едно от предпоставките да продължава да съществува в условията на конкуренцията в сектора.

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА, ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”,  София, юни 2009 г.

I. ДЕЙНОСТ

1. През 2007 година фондацията работи основно по изпълнението на :

Проект “Ромските жени в Българияактивни и успешни”, който е финансиран от Министерството на финансите по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004” и беше изпълняван   в партньорство с ромската женска НПО  “ КХАМ-Слънце. Проектът бе сериозен опит да се идентифицират, активизират и използват вътрешните възможности и ресурси на  ромската етническа група за самоорганизиране и самоподпомагане, за да се постигне желаната интеграция.

Продължителност на проекта:  15 месеца / декември 2006 – февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии  в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

 • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез

задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;

 • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти -

дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени  в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна,  с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

 

Основни дейности :

· обучение на 15 ромски жени от 5-те НПО в организиране на застъпнически кампании;

· провеждане на проучване на местните проблеми на ромските общности във всеки един от градовете и идентифициране на местни ромски жени с потенциал да участват в решаването на тези проблеми /около 25 жени от всеки град/;

· провеждане на 3-дневни обучителни семинари  във всеки град за тези ромски жени с лидерски потенциал по темите: европейска политика за  равнопоставеност на половете, залегнала в “Пътна карта на ЕС за  равнопоставеност на половете 2006-2010 г.”; политическата система в страната и ролята на политическите партии; законодателство регламентиращо провеждането на местни избори; необходими конкретни политически умения. На семинарите ще се разработят и конкретни  планове  за  застъпнически кампании;

·  провеждане на местни застъпнически кампании в рамките на 3 месеца преди местни избори 2007;

 • социологическо проучване на местните предизборни и следизборни

резултати по отношение  участието на ромските жени, включването им в изборните листи, избирането и/или назначаването им на съответни длъжности;

·  провеждане на Национална конференция в София за представяне на резултатите;

· отпечатване на книга на български и на английски език с постигнатите резултати

 

РЕЗУЛТАТИ:

Като краен резултат от изпълнението на проекта беше отчетено :

 • 127 души са участвали във фокус - групите за идентифициране на проблемите на ромската общност
 • 131 ромски жени са участвалите в проведените 5 обучителни семинара
 • 15 ромски жени от участвалите в обучението и застъпническите    кампании в петте града са включени в листи за общински съветнички на различни политически партии
 • 3 ромски жени са избрани за общински съветнички

2. И през 2007 г. ДПБ продължи да поддържа информационно он-лайн мрежата на Българска Коалиция по равнопоставеността на половете, като това се извършваше на доброволни начала от екипа

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Фондация „Джендър проект в България” продължи и през 2007 година да работи активно и да се включва в мероприятия по темите „домашно насилие над жени”,  проблеми на жените на трудовия пазар, дискриминация на работното място, правата на жените с увреждания, проблемите на жените в третата възраст, работа с младите хора по „джендър проблематика”, като например, ДПБ участва със собствен щанд на еднодневното изложение на специалния камион „Спри дискриминацията” пристигнал в София на 4 юли по повод Европейската година на равните възможност; с експертна лекция на тема „Новите моменти в Лисабонската стратегия” в гранд хотел София на 27.11.2007 г. по покана на Социалдемокретическата женска мрежам в работата на Българската ОДА Платформа и др.

Фондацията кандидатства през 2007 година с проекти пред Министерство на образованието и пред Министерство на правосъдието  за субсидии от държавния бюджет, но за съжаление нито един от проектите не беше одобрен и финансиран. Същата съдба сполетя и представения пред програма ОПАК проект за работа в три софийски училища. Държавните институции не представиха убедителни и ясни отговори за нефинансирането на тези проекти.

Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офис с Български фонд за жените и това е едно от предпоставките да продължава да съществува в условията на жестоката конкуренция в НПО сектора.

ФОНДАЦИЯ „ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

ДИРЕКТОР :

/СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА/

През 2006 година Фондация "Джендър проект в България" продължи да работи за постигане де факто на равни възможности на жените и мъжете и достъпа им до различни ресурси в обществото. Дейноста се извършваше в продължаваща да се влошава външна среда: нестабилен курс на щатския долар; затихваща дейност на Stability Pact Gender Task Force /SPGTF/ , която въпреки това беше единствения източник на финансиране за фондацията; процес на присъединяване на България към ЕС, което доведе до известна степен до оттегляне на американските донори; голяма вътрешна конкуренция в сектора на НПО; намален състав на екипа на фондацията и много още външни и вътрешни фактори.

През 2006 година бяха реализирани следните проекти и дейности:

Регионална среща "Ромските жени могат-II"

На 24 и 25 март 2006 Фондация "Джендър проект в България" беше домакин на Регионална среща "Ромските жени могат-II" с участието на представителки на 10 страни и територии от региона: Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и България.
В работата на среща взе участи г-жа Соня Локар - Председател на работната група за равни възможности към Пакта за стабилност и Мери Ан Рукавина - директор на регионалния офис на Пакта за стабилност в Загреб.
Всяка страна - участничка беше представена от трима човека - по две ромски жени-фасилитаторки и националния координатор по проекта.
Основната цел на срещата бeше да се обобщят резултатите от вече преминалите стадии на проекта и да се проведе трейнинг как се организира национална кампания, което беше следващият етап на проекта.
През следващите три месеца всяка страна трябваше да организира такава и темата на Българската Национална кампания беше: "Участието на ромските жени в обществено-политическия живот - местна и централна власт".
Фондация "Джендър проект в България" получи висока оценка за организирането на срещата и заключителната вечеря с участието на представители на Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Комисията за защита от дискриминация, ромски политически партии - "Дром", "Рома" и "Евророма" , Световния ромски алианс, Министерство на труда и социалната политика, Софийска община, ромски НПО-та и прекрасна програма от ромски състави и изпълнители.

Участие във филмов фестивал "Златно колело" - Скопие

Фондация "Джендър проект в България" участва във филмов фестивал за творби на ромска тематика "Златно колело" в Скопие, Македония с филма "Ромските жени могат". За участие във фестивала са кандидатствали 50 филма, като в първата класация са номинирани 24 филма от 13 държави, повечето от които професионални документални кинопродукции. В тази номинация попадна и нашият филм, който отразява хронологията на изпълнението на проекта "Ромските жени могат" в България и трудно би могъл да се състезава с професиналните продукции, правени в киностудии със съвременна техника и екипи от професионалисти. Нашата награда беше, че за първи път неправителствена организация участва в класациите като продуцент на филм.

Участието ни беше подкрепено финансово от Регионалния офис на Пакта за стабилност в Загреб.

Регионалния проект "Ромските жени могат-II"

През 2006 година Фондация "Джендър проект в България"продължи работата си по Регионалния проект "Ромските жени могат-II" с изпълнение на следващият етап от проекта: провеждане на национална кампания.

На проведената Регионална среща в София бяха определени темите на националната кампания във всяка една от страните-участнички в Регионалния проект и за България тя беше: "Участието на ромските жени в обществено-политическия живот -централна и местна власт".
В рамките на 3 месеца /април-май-юни 2006/ бяха организирани Обществени дебати в градовете с концентрирано ромско население: Лом, Пловдив, Благоевград, Шумен и Кюстендил. Всеки от градовете избра темата на дебата, търсейки специфичен проблем, който касае цялата общност и в частност правата на ромските жени.

Като основни цели на проекта бяха поставени:

 • оценка на общото положение на ромските жени в България
 • преглед на правителствените програми в рамките на Декадата на ромското включване 2005-2015 година
 • анализ на програмите на политическите партии относно мерки за издигане на ромски жени
 • утвърждаване ролята на ромски женски НПО в гражданското общество
 • изграждане на национална мрежа на ромски женски НПО
 • създаване на база данни за ромски жени


От изпълнението на дейностите по проекта се наложиха следните общи изводи:

 • общо в мероприята взеха участие 123 човека, т.ч. 95 жени и 28 мъже
 • сегрегирането и маргинализирането на голяма част от ромската общност водят до липса на мотивация за повишаване на образованието
 • скритата дискриминация по пол и етнос е пречка за реализацията на образованите ромски жени
 • изолацята на общността затруднява изявяването на ромската жена
 • липсва подкрепата от семейството за по-голяма част от ромските жени
 • недостатъчна активност на самите жени
 • липса на насърчителни мерки в.т.ч.политически програми на местно ниво за развитие и овластяване на ромските жени.


Заключителната кръгла маса на 30.06.2006 за отчитане резултатите от проекта прие Декларация за постигане на следните цели:

 • повишаване чувствителността на ромската общност към равнопоставеността
 • на половете"
 • повишаване образованието на ромските жени
 • обучаване и окуражаване на ромските жени за участие в обществения живот
 • повишаване броя на ромски жени - експерти в местната и централна власт
 • повишаване участието на ромските жени в политическия живот на страната: включване в програмите на политическите партии на раздел "работа с ромски жени"; включване на ромските жени в партийните управленски структури за участие при вземане на решение; включване на ромски жени в изборни листи на избираеми места.


Тази декларация беше разпространена чрез медиите и изпратена до институции и организации, които имат отношение към развитието на ромските жени. Наистина доста амбициозни се оказаха целите на проекта, но обществените дебати показаха, че макар малко на брой съществуват ромски жени с образование, професионален опит, опит в неправителствения сектор, членове на политически партии - жени с потенциал, който може да се използва в полза на обществото. Такива например бяха двете ромки - фасилитаторки по проекта: Лиляна Ковачева и Антоанета Парушева, които се справиха отлично със задълженията си по проекта.

Организиране на симинар "Учене през целия живот"

Семинарът беше организиран от трите Координатора към Джендър Таск Форс - Маруся Любчева - Парламентарен, Лилия Абаджиева - Правителствен и Станимира Хаджимитова - НПО. Проведен беше на 19 април 2006 г. в сградата на парламента, с 33 участници, в т.ч. Председателя на Парламента Георги Пирински, министърката на труда и социалната политика Емилия Масларова, Националния координатор към Пакта за стабилност Таня Шишкова, представители на Министерството на образованието и науката, на Комисията за защита от дискриминация, НСОРБ и гражданския сектор.

Ст. Хаджимитова изнесе доклад за Европейския контекст на "ученето през целия живот", а членовете на Настоятелството проф. Катя Владимирова и Геновева Тишева участваха активно в дискусиите. Участниците подписаха Меморандум за отговорностите на различните институции при провеждането на тази политика.

Организиране на семинар доклад "Сигурност в обществото от гледна точка на джендър перспективите"

Семинарът "Сигурност в обществото от гледна точка на джендър перспективите" се проведе с изключителното съдействие на Председателя на народното събрание г-н Георги Пирински и Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, с активната подкрепа на председателя на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията проф. Огнян Герджиков и на Координаторите към Джендър Таск Форс към Пакта за Стабилност Маруся Любчева и Лилия Абаджиева.
В него взеха участие представители от:

 • 40 Народно събрание
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Държавната агенция за бежанци Националният доклад
 • Комисията за защита от дискриминация
 • Неправителствени организации с предмет на дейност "джендър политики".


Представени и дискутирани бяха следните теми:

1. НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ: СТАТИСТИКИ, НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2. УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА МИРА.
3. ЖЕНИ - БЕЖАНКИ, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКИ, ОТЧИТАЩИ НУЖДИТЕ НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА.
4. ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ: РАЗЛИЧИЯ В ДОХОДИТЕ, СТЕПЕН НА БЕЗРАБОТИЦА, УЧАСТИЕ С НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ И СИВА ИКОНОМИКА - проф. Катя Владимирова

Организиране на Регионална работна среща "Жените в политическите партии"

Тава беше Работна среща по Пакта за стабилност - Джендър Таск Форс, която се състоя на 17 - 19 ноември 2006 г. В хотел "Рила" с участието на представители на политически партии и парламенти от България, Македония, Молдова и Румъния. В нея взе участие и Соня Локар, Председател на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност, която представи анализ на общата ситуация - жените в политическите партии в Югоизточна Европа, както и доклада "Европейските партии - организационни модели и приоритетни дейности по равнопоставеността на половете в ЕС, в присъединяващите се страни и в съседни държави".

В три работни групи - Европейска народна партия, Партия на европейските социалисти и Алианс на либералите и демократите се разгледаха специфичните подходи към равнопоставеността на половете и се обмени опит между техните членове в региона на Югоизточна Европа
Срещата завърши с Пленарна дискусия "Стратегии за бъдеща работа по този проблем в съответните партии и страни".

Работа в мрежи

1. Участие в Общото събрание на Европейско женско лоби - Прага, септември, 2006 Като член на ЕЖЛ фондацията изпрати своята представителка Елена Стоянова да участва в Общото събрание. След връщането си в офиса тя запозна екипа с бъдещите насоки за работа и с направените промени в Ръководството на ЕЖЛ.

2. През 2006 г. Фондацията продължи активно да участва в работата на Националния съвет по равнопоставеност към МС чрез своя директор

Екипът спечели проект по ФАР 2004, работата по който стартира през 2007 г. Сумата на проекта е 47 596 Евро в т.ч. 10% собствен финансов принос.


Изготвил: Ст. Хаджимитова, Директор


Нагоре