През 2005 г. фондация "Джендър проект в България" продължи макар и с много намален състав работата си като една от водещите застъпнически НПО в страната по проблемите на неравенството на половете.

Основните направления на работа се осъществиха по линията на три проекта, както и чрез експертно участие в различни прояви/проекти на други организации, на база на създаден вече добър имидж.

ПРОЕКТИ:

1. "Застъпничество за джендър чувствително бюджетиране"

Този проект /подкрепен финансово от Mama Cash - Холандия/ поставя началото на аналитични инициативи на различните по тип и вид бюджети в страната. Като пилотен такъв, той се характеризира с преодоляването на редица трудности. Сформирана беше група от експерти, наречена Българска група по джендър бюджетиране (BGBG - Bulgarian Gender Budgeting Group) с представители на МТСП, МФ, УНСС и НПО, която беше запозната с общата методика на джендър бюджетирането. Представителен колектив от нея с ръководител Лилия Абаджиева от МТСП и членове проф. Катя Владимирова и Йовка Банкова от УНСС осъществиха изследването "УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО ЗАЕТОСТТА. УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА", което се преведе и на английски език. Избран беше следният подход:

 • обект на изследване да бъдат конкретни бюджети по програми, в които априори се предполага или имаме информация, че са включени представители на двата пола;
 • да бъдат проучени програмите за заетост, които са основният инструментариум за връщането на безработните към заетост (респ. доходи) и повишаване на тази основа (вкл. и на професионалната им квалификация) на тяхното равноправно участие в създаването и разпределението на доходите;
 • да бъде направен опит да се оцени дела на бюджетните средства общо за активни политики, по отделни бюджети и по бюджетите на отделни програми;
 • да се оценят промените в разпределението на средствата по изследваните бюджети в динамика, за да може да се откроят тенденции, направления и динамики на тези промени.

За информационна основа бяха избрани бюджетите на програмите и мерките, включвани в националните планове за насърчаване на заетостта през последните години (2004 и 2005). За да се открои необходимостта и обществената значимост на изследването се използваха за основа знанията по теория и методология на джендър бюджетирането, а за да се оцени ефекта на средствата от бюджетите, използвани за реализиране на мерките и програмите от активната политика, се направи анализ на състоянието и развитието през изследвания период на икономическата активност, заетост и безработица. Екипът имаше и амбициозната задача да свърже проучването си с демографската ситуация в страната и нейните последици върху заетостта и социалните бюджети на страната. Въз основа на анализа са откроени и съответни препоръки за работата на институциите и неправителствения сектор

На фондация ЖАР беше възложено издаването на брошури на български език, която беше разпространена сред членовете на Националната мрежа по равнопоставеност на половете, на семинарите на Либерален политологичен център /4/ и на дебат на Българска коалиция по равнопоставеност на половете.

Изследването беше изпратено на UNIFEM, UN - централен офис и офис за Европа в Братислава. То беше анонсирано чрез международната мрежа NEWW със седалище в Гданск, Полша, след което беше изпратено по заявен интерес на две полски експертки.

2. Координиране работата на Българска коалиция за равнопоставеност на двата пола по проект финансиран от Посолството на Кралство Холандия и програма "MATRA CAP"

Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България.
Инициатор за нейното създаване е Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност.
ЦЕЛ НА СЪЗДАВАНЕ: Законодателство, гражданско общество и институции в демократична България да заработят в съответствие с европейските стандарти по равнопоставеността на половете За координатор по проекта беше назначена Елена Стоянова, като за успешната работа допринесе и доброволния труд на хората от ДПБ и БФЖ.

БКРП започна своята работа на 10 юни 2006 г. с първия от общо 8 дискусионни форуми /Отчетът покрива дейността до май 2006 г./.
Теми, разглеждани от Коалицията:

Форум 1: Граждански дебат: Политики за равнопоставеност на половете в предизборните програми
Форум 2: Макроикономически аспекти на равнопоставеността на половете
Форум 3: Европейската политика за ограничаване на остеопорозата
Форум 4: Разбира ли обществото какво се опитваме да му кажем - Терминологията, описваща равнопоставеността на половете, на български език
Форум 5: Обсъждане на проекта за Медийна стратегия на Коалицията
Форум 6: Модели на легализация на проституцията и рискът от насилие и експлоатация (Узаконяването на проституцията - превенция или причина за насилие)
Форум 7: Гледни точки за мъжествеността
Форум 8: Съвместяване на професионалния и семейния живот

Участници в Първи форум (граждански дебат с представители на политическите партии): над 100 души.
Общият брой участия във втори до осми форум е 206, с участници - представители на НПО, държавни институции, научни и изследователски институти. От тях - 16 участия на мъже и 190 участия на жени. От провинцията: 9 души /15 участия/

Лектори: Криста Вихтерих /WIDE/, Амандин Бах /WIDE/, проф. Д-р Лидия Коева /ендокринолог/, Маша Гавраилова /МЗ/, Татяна Кметова /ЦИПЖ/, Миглена Николчина /СУ/, Бистра Пеева /Джендър проект/, Георги Лозанов /БМК/, Геновева Тишева /БЦДИ/, Надя Кожухарова /Анимус/, Роза Димова /ЦИПЖ/, Виолета Канджикова /Фондация "Здраве и социално развитие"/, Антони Гълъбов /И-т по социология, БАН/, Ралица Мухарска /БАУЖ/, Димитър Камбуров /СУ/, доц. Д-р Лилия Димова /АСА/, Лили Абаджиева /МТСП/

Брой лектори: 17
Мъже: 3
Жени: 14
Чуждестранни: 2
Фондация "Джендър проект в България" предостави възможност на други организации членове на Коалицията да предложат теми за обсъждане и да съдействат за организиране на форуми.
Организации, организирали и провели дискусии: БЦДИ, Асоциация "Жени без остеопороза", ЦИПЖ, БАУЖ, ЖАР

Създадена беше мейл група на Коалицията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
В началото тя не беше голяма, но постепенно интересът към работата на Коалицията нарасна и сега в групата са включени 128 адреса - лични и на организации.
Създаден и поддържан е уеб сайт на Коалицията:
http://coalition.gender-bg.org Той съдържа актуална информация относно форумите /анонси, информационен бюлетин и обсъждани материали/ и резултатите от тях, както и съпътстващи дейности по проекта.

Организиран беше семинар за журналисти (3-4 декември 2005 г., Велинград), на който присъстваха 23 представители на национални и местни печатни и електронни медии, както и социолози. За медиатор беше поканен доц. Георги Лозанов /БМК/. Една от целите на семинара беше да даде възможност на журналисти и НПО да споделят успехите и проблемите в съвместната си работа и да намерят път за по-ефективна комуникация помежду си и с обществеността.

Идеите, обсъдени на тази среща, спомогнаха за изработването на Медийна стратегия на Коалицията, консултирана от доц. Лозанов.

3. Проект "Ромските жени могат - II" по линия на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност

Проектът стартира през 2005 г. като продължение на първа част, в която ДПБ взе участие и се изпълнява и през 2006 г.:

ЦЕЛЕВА ГРУПА: изявени ромски жени, ромки-активистки от НПО, политици, общински съветнички, общественички

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: ромските женски НПО да заработят в мрежа на национално и регионално ниво, да се свържат с не - ромски женски активистки и да действат като застъпници по проблемите на ромските жени на национално и регионално ниво

ФАЗИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • НАЦИОНАЛНА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА -10/2004
 • ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА И ИЗБОР НА ДВЕ ФАСИЛИТАТОРКИ /ромки/ - 09/2005
 • ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР-ОХРИД-10/2005
 • НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ - 02/2006
 • ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР / в България / - 03/2006
 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ - 04/2006 -06/2006
 • РЕГИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА - 06/2006 - 07/2006
 • СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕНСКИТЕ РОМСКИ НПО И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА - 08/2006 - 09/2006


Проектът се ръководи от Калинка Сливкова с активното участие на двете ромки-фасилитаторки Лиляна Ковачева и Антония Парушева. Този проект подпомага изключително сътрудничеството на фондацията с ромската етническа група. Безспорен е авторитетът на ДПБ сред ромските лидери и ромските жени в страната. Оценка за работата ни е и изборът на България за домакин на регионалната среща обучение през март 2006г.

ДРУГА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЯ:

 • ДПБ участва активно в работата на инициативната група по създаването на Българска Платформа по развитието
 • Редовно представители на организацията участват в срещите на българската Платформа на Европейското женско лоби, като нейн член
 • Ст. Хаджимитова беше поканена да участва като експерт от страна на Коалиция КАРАТ, на която ДПБ е член, в международен проект свързан с проблемите на жените на пазара на труда и на жените - предприемачки
 • Редовно сме канени и участваме в кръглите маси и семинарите на Европейския институт и на другите женски НПО, в т.ч. на Националната мрежа за равни възможности и на Годишната среща на Центъра за изследвания и политики за жените
 • Ст. Хаджимитова в ролята си на НПО Координатор към Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност взе участие в срещата на Работна маса I през април в София
 • Ст. Хаджимитова беше поканена да участва в среща на представители на Европейския Парламент - Комисия по правата на жените и равнопоставеност на половете, при тяхното мониторингово гостуване в София през септември.

РЕСУРСИ

1. Фондацията дели офис разходите с Български фонд за жените, чиито основател е и това допринася за задържането на този офис;
2. Нает беше нов служител - Елена Стоянова, която основно се занимава с координиране работата на Коалицията, като другите дейности в повечето случаи се работят на доброволен принцип

Подготвен от Ст. Хаджимитова, Директор
Февруари 2006 г.


Нагоре

РАБОТА ПО ПРОЕКТИf

1. До 31 март бяха успешно приключени и отчетени пред донора - SP GTF, двата проекта: - Жените могат 3 - национален
Координатор: Виолета Влахова
- Жените могат 3 - регионален
Координатор: Станимира Хаджимитова Това беше първият регионален проект /включващ 12 страни/територии от Пакта за стабилност/ ръководен от ФДПБ, който повиши капацитета на екипа и разшири контактите на фондацията в Централна и Южна Европа.

2. В рамките на програма "Публикации на ромски език" към фондация "Next page /Следваща страница" бе реализиран проект за превод и адаптация от български на ромски език на 18 минутния документален филм "Ромските жени могат" - продукция на фондация "Джендър проект в България". Проектът се реализира през периода октомври 2004г. - февруари 2005г. в партньорство с Образователния видео център на Сдружение "Природа назаем". Беше произведен тираж и разпространени 110 видео касети на ромски и български език сред ромски лидери, държавни и регионални институции, НПО, медии, европейски донори и организации и др. Екипът на проекта осъществи 5 презентации на филма сред различни аудитории: студенти, женски НПО, ромско читалище - Кюстендил, ромски лидерки участнички в семинар "Decade of Roma Inclusion", гости на празничната вечер по повод ромската нова година в Министерството на културата.

Постигнатите резултатите от този проект са: новаторски подход, изграждане на стратегически партньорства между ромски и български НПО, институции и медии; устойчивост на резултатите - отговарят на предизвикателствата и нуждите на декадата на ромското включване. Ромското издание на филма ще бъде представено за участие в Арт фестивала РОМА - Италия.

3. Неуспехи
Екипът инвестира изключително много време и усилия в писане на проекти през цялата година. За съжаление болшинството от тях не получиха финансиране, най-големите между които бяха:
а/ "Reinforcing the EU integration of Bulgaria through active participation of the Bulgarian women and men in the process" - Phare Small Projects Programme по програма EUROPE 2003 на Делегацията на Европейската Комисия на стойност 46 368 Euro
б/ "Създаване и укрепване на ромски женски НПО - нов подход за социална интеграция на общността в контекста на присъединяването към ЕС"- Програма Развитие на гражданското общество 2002 на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ; на стойност 64,303 евро
в/ "Roma Women Making a Difference" - Balkan Trust for Democracy, 24 900 $
г/ Шест проекта, представени на Донорската конференция през юни 2004г.

УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКАТА КОАЛИЦИЯ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ

На Националната работна среща по равнопоставеността, организирана от ФДПБ на 20.2.2004г. в София като заключителна по националния проект "Жените могат 3", 93-та участници единодушно констатираха, че независимо от успехите на женското движение през последните години, моментът е критичен и са необходими по-нататъшни обединени усилия и действия, които да гарантират необратимостта на процеса. По инициатива на Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност и Директор на ФДПБ се създаде Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола като неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България. Мотото на Коалицията е "ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ИНСТИТУЦИИ В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАРАБОТЯТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ"

Коалицията ще определи своята структура в процеса на съвместната работа по проекти в три направления, като се сформираха работни групи, които на доброволен принцип да разработят проекти по съответните теми, както следва:

"ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ - РАБОТЕЩ ЗАКОН"
ръководител Павлина Филипова - фондация ЖАР, тел/факс 02/9805920,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ"
ръководител Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания,
Тел. 02/9635357; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


"УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА" ръководител Станимира Хаджимитова, фондация Джендър проект в България; Тел./факс 02/ 9864710; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

От този момент нататък екипът на ФДПБ ДОБРОВОЛНО координира работата на Коалицията, а именно:

 • 1 март 2004 - новосформираната Социалдемократическа женска мрежа се присъедини към Коалицията
 • 4 март 2004 - Ст. Хаджимитова се срещна с представители на новосформираната Женска либерална мрежа за представяне на Коалицията
 • 8 март 2004 - Коалицията беше официално представена на прес конференция
 • 10 март 2004 - изпратено беше официално писмо до Председателя на Парламента с искане да се назначи Заместник на Омбудсмана, който да отговаря по въпросите на равнопоставеността на половете. Писмото с аргументите беше подготвено от проф. Нора Ананиева от фондация Солидарно общество, член на Коалицията. Отговор не последва.
 • Април - май 2004 - трите мега проекти бяха подготвени от съответните три екипа.
 • 14 юни 2004 - Проектите бяха представени на английски език пред Втората Донорска Конференция. От 25 поканени донори се отзоваха 5. ФДПБ представи
 • 20 проекта на различни организации, 6 от които на ФДПБ; 1 мега проект беше представен от БЦДИ и 12 проекта - от ЖАР.

Независимо, че нито един проект не беше подкрепен финансово за момента, отчитаме този доброволен труд на всички тези организации за изключителен успех като пример за съвместна работа. Израз на този успех са и следните факти:
- Информационният център на Съвета на Европа предложи своята зала безплатно на Коалицията за срещи, обсъждания и пр.
- През януари 2005 г. Холандското посолство предложи Коалицията да представи отново част от проектите си за финансиране през 2005 г. ФДПБ организира преработването в съответната форма и представи 6 проекта. Резултатът се очаква.

26 октомври 2004г. - Ст. Хаджимитова и Соня Локар - Председател на GTF участваха в среща на Социалдемократическата женска мрежа и представиха дейността на ООН по прегледа Пекин +10
27 октомври 2004 - Ст. Хаджимитова и Соня Локар организираха Национална среща на Коалицията за широко информиране по прегледа Пекин +10. Написа се писмо от Геновева Тишева - Директор на БЦДИ - член на Коалицията, до Правителството за включване на 3 представителки на НПО в официалната делегация за Конференцията на Икономическата Комисия за Европа на ООН в Женева. Отново отговор не последва.

СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

Защо ФДПБ се ориентира към създаването на Български фонд за жените?

2003 г. се очерта като критична по отношение на спечелени проекти и финансирания, както за фондация "Джендър проект в България /ФДПБ/, така и за голяма част от българските неправителствени организации /НПО/, работещи по проблемите на равнопоставеността на половете. Затрудненията започнаха с преориентирането на редица международни /главно американски/ донори към подкрепа на гражданското общество в други региони и продължиха с декларираното от Пакта за стабилност прекратяване на финансирането чрез Gender Task Force за България и Румъния, като присъединяващи се към ЕС страни. Едновременно с това, европейските конкурси останаха недосегаеми за "женските" НПО в страната. В резултат на тези неблагоприятни тенденции възникна нуждата от формиране на местен фонд, който да поеме постепенно основната грижа за набиране на средства, чрез които да се осъществяват програми с насоченост към проблемите на жените и девойките в страната. Процесът се активира от желанието за подкрепа, което демонстрира Global Fund for Women /Глобалния фонд за жените, със седалище Сан Франциско, Калифорния/ към новосформираните европейски женски фондове на срещата им в Киев през декември 2003 г. Там опит обмениха Украинският женски фонд, Словашко-чешкият, полският "OSKA", Монголският женски фонд, Програмата за жените на Отворено общество, Ню Йорк и Mama Cash от Холандия. Като гости бяха поканени Станимира Хаджимитова и Калинка Сливкова от ФДПБ, както и Магданела Делинешева от Центъра за изследвания и политики за жените.

Идеята за основаване на Български фонд за жените се затвърди окончателно през м. януари 2004 г., след като Настоятелството на ФДПБ я одобри и възложи на Директора на Фондацията да предприеме необходимите стъпки за оформянето й.

За успеха на начинанието допринесе участието на Станимира Хаджимитова в Годишната среща на женските фондове /над 90!/, членки на международната мрежа Women's Funding Network през април 2004 г. в Торонто, Канада. Представеният опит и обучения беше вдъхновяващ! Той недвусмислено показа, че избраният път е верен! Много са приятелите по света, които могат да подпомогнат развитието на социалното донорство в България, насочено към решаване проблемите на жените и девойките в страната, така че те да заемат своето достойно място в процесите на развитие.
През м. август с помощта на Global Fund for Women, който беше в течение на подготвителния процес, стартира новата Финансираща програма на Фонда - 15 000 щ.д. бяха раздадени на 6 НПО от страната, определени от независима Комисия чрез конкурс. Програмата се управлява от екипа на ФДПБ, тъй като по това време Фондът не беше още регистриран.
На 13 септември 2004 г. Българският фонд за жените беше регистриран като организация, работеща в обществена полза!
На 19 октомври се състоя неговото официално представяне пред обществеността. Повече от 100 представители на бизнеса, медиите, НПО и политическите среди подкрепиха начинанието. Гости на тържеството бяха Ани Хилар - Директор за Европа на Global Fund for Women и Маркета Хронкова и Вера Клементова от Словашко-чешкия женски фонд.
През ноември 2004г. Българският фонд за жените стана член на Women's Funding Network, а през януари 2005 г. - наблюдател на Български Донорски Форум.

Екипът на ФДПБ заслужава адмирация за целогодишната си работа по регистрацията и изграждането на Фонда, работа, която беше свършена абсолютно на доброволен принцип, без възнаграждения! Ние се гордеем, че с този труд дадохме своя дан за подобряване живота на българката, защото той е една инвестиция в бъдещето.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТЪПНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Наред с по-горе описаните множество дейности като член на Българската Коалиция за равнопоставеност на половете, през 2004 г. ФДПБ извърши и следните други:

1. Разработена беше на два езика интернет страницата на фондацията www.gender-bg.org.

2. Продължи участието на фондацията в работата на Консултативната комисия за равни възможности на мъжете и жените и на неравнопоставените групи в трудовата сфера към МТСП. Оценката ни както за нашата работа в тази Комисия, така и на самата нея е негативна. В резултат на нашето поведение на "добри" НПО - тази комисия нищо не свърши през годината!

3. Продължи работата на Фондацията с жените от ромската етническа група - на 27 октомври беше организирана Национална среща с ромски жени - активистки и с ромски лидери в т.ч. на политически партии. Гост на срещата беше Соня Локар. Целта беше съвместно да се идентифицират проблемите, върху които да се ориентира следващият регионален проект по линия на Пакта за стабилност "Ромските жени могат - 2", предвиден за изпълнение през 2005 г. Срещата беше изключително успешна. Тя също доказа за пореден път, че фондацията е изградила трайни контакти с тази общност, основаващи се на взаимно доверие, разбирателство и желание за съвместна работа.

4. ФДПБ беше съорганизатор на Международната конференция под егидата и с участието на Първите дами на България, Полша и Португалия на тема "Обединени в разнообразието - Национална и културна идентичност в глобализиращия се свят", организирана от Форум за Европейска политика, като Ст. Хаджимитова беше фасилитатор на работна група по темата "Социалното сближаване: основен фактор за един проспериращ свят"

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 • Ст. Хаджимитова беше поканена за лектор на Конференцията "Women's Leadership - Strategies for Empowering Women in Political Decision-making" в Косово, организирана от STAR Network of World Learning, Kosova Women's Lobby и NDI. Темата на лекцията беше "Ролята на НПО и медиите за подкрепа политическото участие на жените"
 • Ст. Хаджимитова взе участие в стратегическо планиране на Stability Pact Gender Task Force "Gender Citizenship and Participatory Governance: Ongoing Challenges for CSEE", Загреб, 24-26 септември
 • Ст. Хаджимитова участва в Регионалната среща "Beijing+10: NGO assessment of implementation of the Beijing Platform for Action in CEE/CIS countries", Киев, 12-13 ноември
 • Като представител на Коалиция КАРАТ Ст. Хаджимитова беше подкрепена финансово от регионалния офис на ЮНИФЕМ и взе участие в Регионалната подготвителна конференция на Икономическата Комисия на ООН за Европа през
 • м. декември в Женева. Съвместно с Геновева Тишева беше подготвена и разпространена Информация за постиженията и проблемите по равнопоставеността на половете в България, във връзка с прегледа Пекин +10. Хаджимитова взе активно участие в Работната група по Институционални механизми по равнопоставеността и в организираната от Соня Локар Донорска конференция, където представи работата на Джендър Таск Форс - България през 5-те години на съществуване.
 • Продължи сътрудничеството с членовете на мрежата NEWW - Polska, което през последните години се фокусира около темета за Джендър бюджетиране. В резултат на допълнителното обучение през м. април в Гданск, беше подготвен проект за стартиране на първата в страната такава инициатива. Този проект беше подкрепен от Mama Cash, Netherlands и през м. март 2005 г. се очаква старта на работата по него.
 • През 2004 г.ФДПБ стана член на Европейското женско лоби.
 • През октомври на АРТ фестивала в Италия "Ромска култура и изкуство", филмът Ромските жени могат - съвместно дело на Бистра Бонева и Иван Кожухаров от партньорската ни организация "Природа на заем", спечели 2-ро място!

ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЕКИПА

През годината представители на фондацията участваха в редица полезни срещи и обучения:

 • 13 февруари - "How to Build and Run an Organization", семинар организиран от Посолството на Норвегия
 • 5-7 март - Годишна национална среща на НПО ангажирани с проблемите на жените, организирана от Център за изследвания и политики за жените
 • 5-6 март - Конференция "Citizenship and Political Participation of Women" организирана от Network for European Women's Rights
 • 10 март - Кръгла маса "Contemporary Discourses on Anti-semitism" организирана от Отворено общество и Червената къща
 • 31 март - обществена дискусия "Партиите - гарант за утвърждаване на демокрацията", организирана от Форум "Българка"
 • 20-28 април - Участие в 20-та Конференция на Women's Funding Network в Торонто, Канада
 • 21-22 юни - Втора Национална среща на НПО обучители и консултанти, организирана от ФРГИ
 • 20 юни - Световен ден на бежанците, организиран от UNHCR
 • 3-4 юни - Втори годишен празник на Националната мрежа за равни възможности, организиран от ЖАР
 • 9 юли - Публично представяне на приоритетите и предизвикателствата пред Холандското Председателство на ЕС, организирано от Европейския институт
 • 13 юли - семинар "Повишаване чувствителността на българското общество към проблемите на равнопоставеността на половете", организиран от МТСП
 • 26 юли - Дискусия по организиране на политически кампании и финансиране, организирана от Посолството на САЩ и с участието на експерта Пол Пелетие
 • 16 септември - Международна конференция "Времето за труд и условията на труд", организирана от УНСС
 • 21-22 октомври - 9-та Годишна среща на European Foundation Centre and Grantmakers East Group
 • 29 ноември - Международна конференция "Европейска перспектива на Западните Балкани - регионален и национален подход", организирана от Европейския ИнститутПодготвен от Ст. Хаджимитова, Директор
Февруари 2005 г.


Нагоре