През 2005 г. фондация "Джендър проект в България" продължи макар и с много намален състав работата си като една от водещите застъпнически НПО в страната по проблемите на неравенството на половете.

Основните направления на работа се осъществиха по линията на три проекта, както и чрез експертно участие в различни прояви/проекти на други организации, на база на създаден вече добър имидж.

ПРОЕКТИ:

1. "Застъпничество за джендър чувствително бюджетиране"

Този проект /подкрепен финансово от Mama Cash - Холандия/ поставя началото на аналитични инициативи на различните по тип и вид бюджети в страната. Като пилотен такъв, той се характеризира с преодоляването на редица трудности. Сформирана беше група от експерти, наречена Българска група по джендър бюджетиране (BGBG - Bulgarian Gender Budgeting Group) с представители на МТСП, МФ, УНСС и НПО, която беше запозната с общата методика на джендър бюджетирането. Представителен колектив от нея с ръководител Лилия Абаджиева от МТСП и членове проф. Катя Владимирова и Йовка Банкова от УНСС осъществиха изследването "УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО ЗАЕТОСТТА. УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА", което се преведе и на английски език. Избран беше следният подход:

 • обект на изследване да бъдат конкретни бюджети по програми, в които априори се предполага или имаме информация, че са включени представители на двата пола;
 • да бъдат проучени програмите за заетост, които са основният инструментариум за връщането на безработните към заетост (респ. доходи) и повишаване на тази основа (вкл. и на професионалната им квалификация) на тяхното равноправно участие в създаването и разпределението на доходите;
 • да бъде направен опит да се оцени дела на бюджетните средства общо за активни политики, по отделни бюджети и по бюджетите на отделни програми;
 • да се оценят промените в разпределението на средствата по изследваните бюджети в динамика, за да може да се откроят тенденции, направления и динамики на тези промени.

За информационна основа бяха избрани бюджетите на програмите и мерките, включвани в националните планове за насърчаване на заетостта през последните години (2004 и 2005). За да се открои необходимостта и обществената значимост на изследването се използваха за основа знанията по теория и методология на джендър бюджетирането, а за да се оцени ефекта на средствата от бюджетите, използвани за реализиране на мерките и програмите от активната политика, се направи анализ на състоянието и развитието през изследвания период на икономическата активност, заетост и безработица. Екипът имаше и амбициозната задача да свърже проучването си с демографската ситуация в страната и нейните последици върху заетостта и социалните бюджети на страната. Въз основа на анализа са откроени и съответни препоръки за работата на институциите и неправителствения сектор

На фондация ЖАР беше възложено издаването на брошури на български език, която беше разпространена сред членовете на Националната мрежа по равнопоставеност на половете, на семинарите на Либерален политологичен център /4/ и на дебат на Българска коалиция по равнопоставеност на половете.

Изследването беше изпратено на UNIFEM, UN - централен офис и офис за Европа в Братислава. То беше анонсирано чрез международната мрежа NEWW със седалище в Гданск, Полша, след което беше изпратено по заявен интерес на две полски експертки.

2. Координиране работата на Българска коалиция за равнопоставеност на двата пола по проект финансиран от Посолството на Кралство Холандия и програма "MATRA CAP"

Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България.
Инициатор за нейното създаване е Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност.
ЦЕЛ НА СЪЗДАВАНЕ: Законодателство, гражданско общество и институции в демократична България да заработят в съответствие с европейските стандарти по равнопоставеността на половете За координатор по проекта беше назначена Елена Стоянова, като за успешната работа допринесе и доброволния труд на хората от ДПБ и БФЖ.

БКРП започна своята работа на 10 юни 2006 г. с първия от общо 8 дискусионни форуми /Отчетът покрива дейността до май 2006 г./.
Теми, разглеждани от Коалицията:

Форум 1: Граждански дебат: Политики за равнопоставеност на половете в предизборните програми
Форум 2: Макроикономически аспекти на равнопоставеността на половете
Форум 3: Европейската политика за ограничаване на остеопорозата
Форум 4: Разбира ли обществото какво се опитваме да му кажем - Терминологията, описваща равнопоставеността на половете, на български език
Форум 5: Обсъждане на проекта за Медийна стратегия на Коалицията
Форум 6: Модели на легализация на проституцията и рискът от насилие и експлоатация (Узаконяването на проституцията - превенция или причина за насилие)
Форум 7: Гледни точки за мъжествеността
Форум 8: Съвместяване на професионалния и семейния живот

Участници в Първи форум (граждански дебат с представители на политическите партии): над 100 души.
Общият брой участия във втори до осми форум е 206, с участници - представители на НПО, държавни институции, научни и изследователски институти. От тях - 16 участия на мъже и 190 участия на жени. От провинцията: 9 души /15 участия/

Лектори: Криста Вихтерих /WIDE/, Амандин Бах /WIDE/, проф. Д-р Лидия Коева /ендокринолог/, Маша Гавраилова /МЗ/, Татяна Кметова /ЦИПЖ/, Миглена Николчина /СУ/, Бистра Пеева /Джендър проект/, Георги Лозанов /БМК/, Геновева Тишева /БЦДИ/, Надя Кожухарова /Анимус/, Роза Димова /ЦИПЖ/, Виолета Канджикова /Фондация "Здраве и социално развитие"/, Антони Гълъбов /И-т по социология, БАН/, Ралица Мухарска /БАУЖ/, Димитър Камбуров /СУ/, доц. Д-р Лилия Димова /АСА/, Лили Абаджиева /МТСП/

Брой лектори: 17
Мъже: 3
Жени: 14
Чуждестранни: 2
Фондация "Джендър проект в България" предостави възможност на други организации членове на Коалицията да предложат теми за обсъждане и да съдействат за организиране на форуми.
Организации, организирали и провели дискусии: БЦДИ, Асоциация "Жени без остеопороза", ЦИПЖ, БАУЖ, ЖАР

Създадена беше мейл група на Коалицията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
В началото тя не беше голяма, но постепенно интересът към работата на Коалицията нарасна и сега в групата са включени 128 адреса - лични и на организации.
Създаден и поддържан е уеб сайт на Коалицията:
http://coalition.gender-bg.org Той съдържа актуална информация относно форумите /анонси, информационен бюлетин и обсъждани материали/ и резултатите от тях, както и съпътстващи дейности по проекта.

Организиран беше семинар за журналисти (3-4 декември 2005 г., Велинград), на който присъстваха 23 представители на национални и местни печатни и електронни медии, както и социолози. За медиатор беше поканен доц. Георги Лозанов /БМК/. Една от целите на семинара беше да даде възможност на журналисти и НПО да споделят успехите и проблемите в съвместната си работа и да намерят път за по-ефективна комуникация помежду си и с обществеността.

Идеите, обсъдени на тази среща, спомогнаха за изработването на Медийна стратегия на Коалицията, консултирана от доц. Лозанов.

3. Проект "Ромските жени могат - II" по линия на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност

Проектът стартира през 2005 г. като продължение на първа част, в която ДПБ взе участие и се изпълнява и през 2006 г.:

ЦЕЛЕВА ГРУПА: изявени ромски жени, ромки-активистки от НПО, политици, общински съветнички, общественички

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: ромските женски НПО да заработят в мрежа на национално и регионално ниво, да се свържат с не - ромски женски активистки и да действат като застъпници по проблемите на ромските жени на национално и регионално ниво

ФАЗИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

 • НАЦИОНАЛНА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА -10/2004
 • ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА И ИЗБОР НА ДВЕ ФАСИЛИТАТОРКИ /ромки/ - 09/2005
 • ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР-ОХРИД-10/2005
 • НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ - 02/2006
 • ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР / в България / - 03/2006
 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ - 04/2006 -06/2006
 • РЕГИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА - 06/2006 - 07/2006
 • СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕНСКИТЕ РОМСКИ НПО И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА - 08/2006 - 09/2006


Проектът се ръководи от Калинка Сливкова с активното участие на двете ромки-фасилитаторки Лиляна Ковачева и Антония Парушева. Този проект подпомага изключително сътрудничеството на фондацията с ромската етническа група. Безспорен е авторитетът на ДПБ сред ромските лидери и ромските жени в страната. Оценка за работата ни е и изборът на България за домакин на регионалната среща обучение през март 2006г.

ДРУГА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЯ:

 • ДПБ участва активно в работата на инициативната група по създаването на Българска Платформа по развитието
 • Редовно представители на организацията участват в срещите на българската Платформа на Европейското женско лоби, като нейн член
 • Ст. Хаджимитова беше поканена да участва като експерт от страна на Коалиция КАРАТ, на която ДПБ е член, в международен проект свързан с проблемите на жените на пазара на труда и на жените - предприемачки
 • Редовно сме канени и участваме в кръглите маси и семинарите на Европейския институт и на другите женски НПО, в т.ч. на Националната мрежа за равни възможности и на Годишната среща на Центъра за изследвания и политики за жените
 • Ст. Хаджимитова в ролята си на НПО Координатор към Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност взе участие в срещата на Работна маса I през април в София
 • Ст. Хаджимитова беше поканена да участва в среща на представители на Европейския Парламент - Комисия по правата на жените и равнопоставеност на половете, при тяхното мониторингово гостуване в София през септември.

РЕСУРСИ

1. Фондацията дели офис разходите с Български фонд за жените, чиито основател е и това допринася за задържането на този офис;
2. Нает беше нов служител - Елена Стоянова, която основно се занимава с координиране работата на Коалицията, като другите дейности в повечето случаи се работят на доброволен принцип

Подготвен от Ст. Хаджимитова, Директор
Февруари 2006 г.


Нагоре