През 2006 година Фондация "Джендър проект в България" продължи да работи за постигане де факто на равни възможности на жените и мъжете и достъпа им до различни ресурси в обществото. Дейноста се извършваше в продължаваща да се влошава външна среда: нестабилен курс на щатския долар; затихваща дейност на Stability Pact Gender Task Force /SPGTF/ , която въпреки това беше единствения източник на финансиране за фондацията; процес на присъединяване на България към ЕС, което доведе до известна степен до оттегляне на американските донори; голяма вътрешна конкуренция в сектора на НПО; намален състав на екипа на фондацията и много още външни и вътрешни фактори.

През 2006 година бяха реализирани следните проекти и дейности:

Регионална среща "Ромските жени могат-II"

На 24 и 25 март 2006 Фондация "Джендър проект в България" беше домакин на Регионална среща "Ромските жени могат-II" с участието на представителки на 10 страни и територии от региона: Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и България.
В работата на среща взе участи г-жа Соня Локар - Председател на работната група за равни възможности към Пакта за стабилност и Мери Ан Рукавина - директор на регионалния офис на Пакта за стабилност в Загреб.
Всяка страна - участничка беше представена от трима човека - по две ромски жени-фасилитаторки и националния координатор по проекта.
Основната цел на срещата бeше да се обобщят резултатите от вече преминалите стадии на проекта и да се проведе трейнинг как се организира национална кампания, което беше следващият етап на проекта.
През следващите три месеца всяка страна трябваше да организира такава и темата на Българската Национална кампания беше: "Участието на ромските жени в обществено-политическия живот - местна и централна власт".
Фондация "Джендър проект в България" получи висока оценка за организирането на срещата и заключителната вечеря с участието на представители на Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Комисията за защита от дискриминация, ромски политически партии - "Дром", "Рома" и "Евророма" , Световния ромски алианс, Министерство на труда и социалната политика, Софийска община, ромски НПО-та и прекрасна програма от ромски състави и изпълнители.

Участие във филмов фестивал "Златно колело" - Скопие

Фондация "Джендър проект в България" участва във филмов фестивал за творби на ромска тематика "Златно колело" в Скопие, Македония с филма "Ромските жени могат". За участие във фестивала са кандидатствали 50 филма, като в първата класация са номинирани 24 филма от 13 държави, повечето от които професионални документални кинопродукции. В тази номинация попадна и нашият филм, който отразява хронологията на изпълнението на проекта "Ромските жени могат" в България и трудно би могъл да се състезава с професиналните продукции, правени в киностудии със съвременна техника и екипи от професионалисти. Нашата награда беше, че за първи път неправителствена организация участва в класациите като продуцент на филм.

Участието ни беше подкрепено финансово от Регионалния офис на Пакта за стабилност в Загреб.

Регионалния проект "Ромските жени могат-II"

През 2006 година Фондация "Джендър проект в България"продължи работата си по Регионалния проект "Ромските жени могат-II" с изпълнение на следващият етап от проекта: провеждане на национална кампания.

На проведената Регионална среща в София бяха определени темите на националната кампания във всяка една от страните-участнички в Регионалния проект и за България тя беше: "Участието на ромските жени в обществено-политическия живот -централна и местна власт".
В рамките на 3 месеца /април-май-юни 2006/ бяха организирани Обществени дебати в градовете с концентрирано ромско население: Лом, Пловдив, Благоевград, Шумен и Кюстендил. Всеки от градовете избра темата на дебата, търсейки специфичен проблем, който касае цялата общност и в частност правата на ромските жени.

Като основни цели на проекта бяха поставени:

 • оценка на общото положение на ромските жени в България
 • преглед на правителствените програми в рамките на Декадата на ромското включване 2005-2015 година
 • анализ на програмите на политическите партии относно мерки за издигане на ромски жени
 • утвърждаване ролята на ромски женски НПО в гражданското общество
 • изграждане на национална мрежа на ромски женски НПО
 • създаване на база данни за ромски жени


От изпълнението на дейностите по проекта се наложиха следните общи изводи:

 • общо в мероприята взеха участие 123 човека, т.ч. 95 жени и 28 мъже
 • сегрегирането и маргинализирането на голяма част от ромската общност водят до липса на мотивация за повишаване на образованието
 • скритата дискриминация по пол и етнос е пречка за реализацията на образованите ромски жени
 • изолацята на общността затруднява изявяването на ромската жена
 • липсва подкрепата от семейството за по-голяма част от ромските жени
 • недостатъчна активност на самите жени
 • липса на насърчителни мерки в.т.ч.политически програми на местно ниво за развитие и овластяване на ромските жени.


Заключителната кръгла маса на 30.06.2006 за отчитане резултатите от проекта прие Декларация за постигане на следните цели:

 • повишаване чувствителността на ромската общност към равнопоставеността
 • на половете"
 • повишаване образованието на ромските жени
 • обучаване и окуражаване на ромските жени за участие в обществения живот
 • повишаване броя на ромски жени - експерти в местната и централна власт
 • повишаване участието на ромските жени в политическия живот на страната: включване в програмите на политическите партии на раздел "работа с ромски жени"; включване на ромските жени в партийните управленски структури за участие при вземане на решение; включване на ромски жени в изборни листи на избираеми места.


Тази декларация беше разпространена чрез медиите и изпратена до институции и организации, които имат отношение към развитието на ромските жени. Наистина доста амбициозни се оказаха целите на проекта, но обществените дебати показаха, че макар малко на брой съществуват ромски жени с образование, професионален опит, опит в неправителствения сектор, членове на политически партии - жени с потенциал, който може да се използва в полза на обществото. Такива например бяха двете ромки - фасилитаторки по проекта: Лиляна Ковачева и Антоанета Парушева, които се справиха отлично със задълженията си по проекта.

Организиране на симинар "Учене през целия живот"

Семинарът беше организиран от трите Координатора към Джендър Таск Форс - Маруся Любчева - Парламентарен, Лилия Абаджиева - Правителствен и Станимира Хаджимитова - НПО. Проведен беше на 19 април 2006 г. в сградата на парламента, с 33 участници, в т.ч. Председателя на Парламента Георги Пирински, министърката на труда и социалната политика Емилия Масларова, Националния координатор към Пакта за стабилност Таня Шишкова, представители на Министерството на образованието и науката, на Комисията за защита от дискриминация, НСОРБ и гражданския сектор.

Ст. Хаджимитова изнесе доклад за Европейския контекст на "ученето през целия живот", а членовете на Настоятелството проф. Катя Владимирова и Геновева Тишева участваха активно в дискусиите. Участниците подписаха Меморандум за отговорностите на различните институции при провеждането на тази политика.

Организиране на семинар доклад "Сигурност в обществото от гледна точка на джендър перспективите"

Семинарът "Сигурност в обществото от гледна точка на джендър перспективите" се проведе с изключителното съдействие на Председателя на народното събрание г-н Георги Пирински и Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, с активната подкрепа на председателя на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията проф. Огнян Герджиков и на Координаторите към Джендър Таск Форс към Пакта за Стабилност Маруся Любчева и Лилия Абаджиева.
В него взеха участие представители от:

 • 40 Народно събрание
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Държавната агенция за бежанци Националният доклад
 • Комисията за защита от дискриминация
 • Неправителствени организации с предмет на дейност "джендър политики".


Представени и дискутирани бяха следните теми:

1. НАСИЛИЕ СРЕЩУ ЖЕНИ: СТАТИСТИКИ, НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2. УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА МИРА.
3. ЖЕНИ - БЕЖАНКИ, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКИ, ОТЧИТАЩИ НУЖДИТЕ НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА.
4. ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ: РАЗЛИЧИЯ В ДОХОДИТЕ, СТЕПЕН НА БЕЗРАБОТИЦА, УЧАСТИЕ С НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ И СИВА ИКОНОМИКА - проф. Катя Владимирова

Организиране на Регионална работна среща "Жените в политическите партии"

Тава беше Работна среща по Пакта за стабилност - Джендър Таск Форс, която се състоя на 17 - 19 ноември 2006 г. В хотел "Рила" с участието на представители на политически партии и парламенти от България, Македония, Молдова и Румъния. В нея взе участие и Соня Локар, Председател на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност, която представи анализ на общата ситуация - жените в политическите партии в Югоизточна Европа, както и доклада "Европейските партии - организационни модели и приоритетни дейности по равнопоставеността на половете в ЕС, в присъединяващите се страни и в съседни държави".

В три работни групи - Европейска народна партия, Партия на европейските социалисти и Алианс на либералите и демократите се разгледаха специфичните подходи към равнопоставеността на половете и се обмени опит между техните членове в региона на Югоизточна Европа
Срещата завърши с Пленарна дискусия "Стратегии за бъдеща работа по този проблем в съответните партии и страни".

Работа в мрежи

1. Участие в Общото събрание на Европейско женско лоби - Прага, септември, 2006 Като член на ЕЖЛ фондацията изпрати своята представителка Елена Стоянова да участва в Общото събрание. След връщането си в офиса тя запозна екипа с бъдещите насоки за работа и с направените промени в Ръководството на ЕЖЛ.

2. През 2006 г. Фондацията продължи активно да участва в работата на Националния съвет по равнопоставеност към МС чрез своя директор

Екипът спечели проект по ФАР 2004, работата по който стартира през 2007 г. Сумата на проекта е 47 596 Евро в т.ч. 10% собствен финансов принос.


Изготвил: Ст. Хаджимитова, Директор


Нагоре