РАБОТА ПО ПРОЕКТИf

1. До 31 март бяха успешно приключени и отчетени пред донора - SP GTF, двата проекта: - Жените могат 3 - национален
Координатор: Виолета Влахова
- Жените могат 3 - регионален
Координатор: Станимира Хаджимитова Това беше първият регионален проект /включващ 12 страни/територии от Пакта за стабилност/ ръководен от ФДПБ, който повиши капацитета на екипа и разшири контактите на фондацията в Централна и Южна Европа.

2. В рамките на програма "Публикации на ромски език" към фондация "Next page /Следваща страница" бе реализиран проект за превод и адаптация от български на ромски език на 18 минутния документален филм "Ромските жени могат" - продукция на фондация "Джендър проект в България". Проектът се реализира през периода октомври 2004г. - февруари 2005г. в партньорство с Образователния видео център на Сдружение "Природа назаем". Беше произведен тираж и разпространени 110 видео касети на ромски и български език сред ромски лидери, държавни и регионални институции, НПО, медии, европейски донори и организации и др. Екипът на проекта осъществи 5 презентации на филма сред различни аудитории: студенти, женски НПО, ромско читалище - Кюстендил, ромски лидерки участнички в семинар "Decade of Roma Inclusion", гости на празничната вечер по повод ромската нова година в Министерството на културата.

Постигнатите резултатите от този проект са: новаторски подход, изграждане на стратегически партньорства между ромски и български НПО, институции и медии; устойчивост на резултатите - отговарят на предизвикателствата и нуждите на декадата на ромското включване. Ромското издание на филма ще бъде представено за участие в Арт фестивала РОМА - Италия.

3. Неуспехи
Екипът инвестира изключително много време и усилия в писане на проекти през цялата година. За съжаление болшинството от тях не получиха финансиране, най-големите между които бяха:
а/ "Reinforcing the EU integration of Bulgaria through active participation of the Bulgarian women and men in the process" - Phare Small Projects Programme по програма EUROPE 2003 на Делегацията на Европейската Комисия на стойност 46 368 Euro
б/ "Създаване и укрепване на ромски женски НПО - нов подход за социална интеграция на общността в контекста на присъединяването към ЕС"- Програма Развитие на гражданското общество 2002 на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ; на стойност 64,303 евро
в/ "Roma Women Making a Difference" - Balkan Trust for Democracy, 24 900 $
г/ Шест проекта, представени на Донорската конференция през юни 2004г.

УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКАТА КОАЛИЦИЯ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ

На Националната работна среща по равнопоставеността, организирана от ФДПБ на 20.2.2004г. в София като заключителна по националния проект "Жените могат 3", 93-та участници единодушно констатираха, че независимо от успехите на женското движение през последните години, моментът е критичен и са необходими по-нататъшни обединени усилия и действия, които да гарантират необратимостта на процеса. По инициатива на Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност и Директор на ФДПБ се създаде Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола като неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България. Мотото на Коалицията е "ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ИНСТИТУЦИИ В ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАРАБОТЯТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ"

Коалицията ще определи своята структура в процеса на съвместната работа по проекти в три направления, като се сформираха работни групи, които на доброволен принцип да разработят проекти по съответните теми, както следва:

"ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ - РАБОТЕЩ ЗАКОН"
ръководител Павлина Филипова - фондация ЖАР, тел/факс 02/9805920,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ"
ръководител Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания,
Тел. 02/9635357; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


"УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА" ръководител Станимира Хаджимитова, фондация Джендър проект в България; Тел./факс 02/ 9864710; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

От този момент нататък екипът на ФДПБ ДОБРОВОЛНО координира работата на Коалицията, а именно:

 • 1 март 2004 - новосформираната Социалдемократическа женска мрежа се присъедини към Коалицията
 • 4 март 2004 - Ст. Хаджимитова се срещна с представители на новосформираната Женска либерална мрежа за представяне на Коалицията
 • 8 март 2004 - Коалицията беше официално представена на прес конференция
 • 10 март 2004 - изпратено беше официално писмо до Председателя на Парламента с искане да се назначи Заместник на Омбудсмана, който да отговаря по въпросите на равнопоставеността на половете. Писмото с аргументите беше подготвено от проф. Нора Ананиева от фондация Солидарно общество, член на Коалицията. Отговор не последва.
 • Април - май 2004 - трите мега проекти бяха подготвени от съответните три екипа.
 • 14 юни 2004 - Проектите бяха представени на английски език пред Втората Донорска Конференция. От 25 поканени донори се отзоваха 5. ФДПБ представи
 • 20 проекта на различни организации, 6 от които на ФДПБ; 1 мега проект беше представен от БЦДИ и 12 проекта - от ЖАР.

Независимо, че нито един проект не беше подкрепен финансово за момента, отчитаме този доброволен труд на всички тези организации за изключителен успех като пример за съвместна работа. Израз на този успех са и следните факти:
- Информационният център на Съвета на Европа предложи своята зала безплатно на Коалицията за срещи, обсъждания и пр.
- През януари 2005 г. Холандското посолство предложи Коалицията да представи отново част от проектите си за финансиране през 2005 г. ФДПБ организира преработването в съответната форма и представи 6 проекта. Резултатът се очаква.

26 октомври 2004г. - Ст. Хаджимитова и Соня Локар - Председател на GTF участваха в среща на Социалдемократическата женска мрежа и представиха дейността на ООН по прегледа Пекин +10
27 октомври 2004 - Ст. Хаджимитова и Соня Локар организираха Национална среща на Коалицията за широко информиране по прегледа Пекин +10. Написа се писмо от Геновева Тишева - Директор на БЦДИ - член на Коалицията, до Правителството за включване на 3 представителки на НПО в официалната делегация за Конференцията на Икономическата Комисия за Европа на ООН в Женева. Отново отговор не последва.

СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

Защо ФДПБ се ориентира към създаването на Български фонд за жените?

2003 г. се очерта като критична по отношение на спечелени проекти и финансирания, както за фондация "Джендър проект в България /ФДПБ/, така и за голяма част от българските неправителствени организации /НПО/, работещи по проблемите на равнопоставеността на половете. Затрудненията започнаха с преориентирането на редица международни /главно американски/ донори към подкрепа на гражданското общество в други региони и продължиха с декларираното от Пакта за стабилност прекратяване на финансирането чрез Gender Task Force за България и Румъния, като присъединяващи се към ЕС страни. Едновременно с това, европейските конкурси останаха недосегаеми за "женските" НПО в страната. В резултат на тези неблагоприятни тенденции възникна нуждата от формиране на местен фонд, който да поеме постепенно основната грижа за набиране на средства, чрез които да се осъществяват програми с насоченост към проблемите на жените и девойките в страната. Процесът се активира от желанието за подкрепа, което демонстрира Global Fund for Women /Глобалния фонд за жените, със седалище Сан Франциско, Калифорния/ към новосформираните европейски женски фондове на срещата им в Киев през декември 2003 г. Там опит обмениха Украинският женски фонд, Словашко-чешкият, полският "OSKA", Монголският женски фонд, Програмата за жените на Отворено общество, Ню Йорк и Mama Cash от Холандия. Като гости бяха поканени Станимира Хаджимитова и Калинка Сливкова от ФДПБ, както и Магданела Делинешева от Центъра за изследвания и политики за жените.

Идеята за основаване на Български фонд за жените се затвърди окончателно през м. януари 2004 г., след като Настоятелството на ФДПБ я одобри и възложи на Директора на Фондацията да предприеме необходимите стъпки за оформянето й.

За успеха на начинанието допринесе участието на Станимира Хаджимитова в Годишната среща на женските фондове /над 90!/, членки на международната мрежа Women's Funding Network през април 2004 г. в Торонто, Канада. Представеният опит и обучения беше вдъхновяващ! Той недвусмислено показа, че избраният път е верен! Много са приятелите по света, които могат да подпомогнат развитието на социалното донорство в България, насочено към решаване проблемите на жените и девойките в страната, така че те да заемат своето достойно място в процесите на развитие.
През м. август с помощта на Global Fund for Women, който беше в течение на подготвителния процес, стартира новата Финансираща програма на Фонда - 15 000 щ.д. бяха раздадени на 6 НПО от страната, определени от независима Комисия чрез конкурс. Програмата се управлява от екипа на ФДПБ, тъй като по това време Фондът не беше още регистриран.
На 13 септември 2004 г. Българският фонд за жените беше регистриран като организация, работеща в обществена полза!
На 19 октомври се състоя неговото официално представяне пред обществеността. Повече от 100 представители на бизнеса, медиите, НПО и политическите среди подкрепиха начинанието. Гости на тържеството бяха Ани Хилар - Директор за Европа на Global Fund for Women и Маркета Хронкова и Вера Клементова от Словашко-чешкия женски фонд.
През ноември 2004г. Българският фонд за жените стана член на Women's Funding Network, а през януари 2005 г. - наблюдател на Български Донорски Форум.

Екипът на ФДПБ заслужава адмирация за целогодишната си работа по регистрацията и изграждането на Фонда, работа, която беше свършена абсолютно на доброволен принцип, без възнаграждения! Ние се гордеем, че с този труд дадохме своя дан за подобряване живота на българката, защото той е една инвестиция в бъдещето.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТЪПНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Наред с по-горе описаните множество дейности като член на Българската Коалиция за равнопоставеност на половете, през 2004 г. ФДПБ извърши и следните други:

1. Разработена беше на два езика интернет страницата на фондацията www.gender-bg.org.

2. Продължи участието на фондацията в работата на Консултативната комисия за равни възможности на мъжете и жените и на неравнопоставените групи в трудовата сфера към МТСП. Оценката ни както за нашата работа в тази Комисия, така и на самата нея е негативна. В резултат на нашето поведение на "добри" НПО - тази комисия нищо не свърши през годината!

3. Продължи работата на Фондацията с жените от ромската етническа група - на 27 октомври беше организирана Национална среща с ромски жени - активистки и с ромски лидери в т.ч. на политически партии. Гост на срещата беше Соня Локар. Целта беше съвместно да се идентифицират проблемите, върху които да се ориентира следващият регионален проект по линия на Пакта за стабилност "Ромските жени могат - 2", предвиден за изпълнение през 2005 г. Срещата беше изключително успешна. Тя също доказа за пореден път, че фондацията е изградила трайни контакти с тази общност, основаващи се на взаимно доверие, разбирателство и желание за съвместна работа.

4. ФДПБ беше съорганизатор на Международната конференция под егидата и с участието на Първите дами на България, Полша и Португалия на тема "Обединени в разнообразието - Национална и културна идентичност в глобализиращия се свят", организирана от Форум за Европейска политика, като Ст. Хаджимитова беше фасилитатор на работна група по темата "Социалното сближаване: основен фактор за един проспериращ свят"

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 • Ст. Хаджимитова беше поканена за лектор на Конференцията "Women's Leadership - Strategies for Empowering Women in Political Decision-making" в Косово, организирана от STAR Network of World Learning, Kosova Women's Lobby и NDI. Темата на лекцията беше "Ролята на НПО и медиите за подкрепа политическото участие на жените"
 • Ст. Хаджимитова взе участие в стратегическо планиране на Stability Pact Gender Task Force "Gender Citizenship and Participatory Governance: Ongoing Challenges for CSEE", Загреб, 24-26 септември
 • Ст. Хаджимитова участва в Регионалната среща "Beijing+10: NGO assessment of implementation of the Beijing Platform for Action in CEE/CIS countries", Киев, 12-13 ноември
 • Като представител на Коалиция КАРАТ Ст. Хаджимитова беше подкрепена финансово от регионалния офис на ЮНИФЕМ и взе участие в Регионалната подготвителна конференция на Икономическата Комисия на ООН за Европа през
 • м. декември в Женева. Съвместно с Геновева Тишева беше подготвена и разпространена Информация за постиженията и проблемите по равнопоставеността на половете в България, във връзка с прегледа Пекин +10. Хаджимитова взе активно участие в Работната група по Институционални механизми по равнопоставеността и в организираната от Соня Локар Донорска конференция, където представи работата на Джендър Таск Форс - България през 5-те години на съществуване.
 • Продължи сътрудничеството с членовете на мрежата NEWW - Polska, което през последните години се фокусира около темета за Джендър бюджетиране. В резултат на допълнителното обучение през м. април в Гданск, беше подготвен проект за стартиране на първата в страната такава инициатива. Този проект беше подкрепен от Mama Cash, Netherlands и през м. март 2005 г. се очаква старта на работата по него.
 • През 2004 г.ФДПБ стана член на Европейското женско лоби.
 • През октомври на АРТ фестивала в Италия "Ромска култура и изкуство", филмът Ромските жени могат - съвместно дело на Бистра Бонева и Иван Кожухаров от партньорската ни организация "Природа на заем", спечели 2-ро място!

ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЕКИПА

През годината представители на фондацията участваха в редица полезни срещи и обучения:

 • 13 февруари - "How to Build and Run an Organization", семинар организиран от Посолството на Норвегия
 • 5-7 март - Годишна национална среща на НПО ангажирани с проблемите на жените, организирана от Център за изследвания и политики за жените
 • 5-6 март - Конференция "Citizenship and Political Participation of Women" организирана от Network for European Women's Rights
 • 10 март - Кръгла маса "Contemporary Discourses on Anti-semitism" организирана от Отворено общество и Червената къща
 • 31 март - обществена дискусия "Партиите - гарант за утвърждаване на демокрацията", организирана от Форум "Българка"
 • 20-28 април - Участие в 20-та Конференция на Women's Funding Network в Торонто, Канада
 • 21-22 юни - Втора Национална среща на НПО обучители и консултанти, организирана от ФРГИ
 • 20 юни - Световен ден на бежанците, организиран от UNHCR
 • 3-4 юни - Втори годишен празник на Националната мрежа за равни възможности, организиран от ЖАР
 • 9 юли - Публично представяне на приоритетите и предизвикателствата пред Холандското Председателство на ЕС, организирано от Европейския институт
 • 13 юли - семинар "Повишаване чувствителността на българското общество към проблемите на равнопоставеността на половете", организиран от МТСП
 • 26 юли - Дискусия по организиране на политически кампании и финансиране, организирана от Посолството на САЩ и с участието на експерта Пол Пелетие
 • 16 септември - Международна конференция "Времето за труд и условията на труд", организирана от УНСС
 • 21-22 октомври - 9-та Годишна среща на European Foundation Centre and Grantmakers East Group
 • 29 ноември - Международна конференция "Европейска перспектива на Западните Балкани - регионален и национален подход", организирана от Европейския ИнститутПодготвен от Ст. Хаджимитова, Директор
Февруари 2005 г.


Нагоре