Фондация "Джендър проект в България" е нестопанска, неправителствена организация, регистрирана в обществена полза.

Фондацията работи за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на техния частен и социален живот. Тя се застъпва пред българските власти за прилагане на политиките на равнопоставеност на ЕС и ООН.

През 2003 г. Фондацията работи по следните взаимосвързани теми:

 • Джендър обучението - средство за превенция на насилието;
 • Политическо овластяване на жените;
 • Медиите и тяхната роля за преодоляване на джендър стереотипите;
 • Икономическите права на жените

I. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРЕЗ 2003 г.

Тема: Икономически права на жените

1. ПРОГРАМА " ЖЕНИ И БЕДНОСТ"
Координатор: Калинка Сливкова Фондацията спечели един от грантовете на "Global Fund for Women", САЩ по случай 15-годишния им юбилей и за първи път самата тя раздаде грантове. След оспорвана конкуренция комисията, състояща се от представители на утвърдени НПО избра 11 новосъздадени женски НПО, които преминаха обучение в офиса на Фондацията, написаха проекти по темата "Жените и бедността" и петте най-добри проекта бяха финансирани с по 3 000 щ.дол. за изпълнението им. Проектът се оценява като много успешен и полезен не само за тези, които получиха грантовете, но и за самата фондация, защото допринесе за повишаване на опита на състава й.

Целева група:
Новосъздадени неправителствени организации (НПО) с ограничен достъп до информация, работещи главно за ромски и селски жени.

Цели на проекта:

 • Да се намали безработицата на жените чрез квалификация, преквалификация и амиране на работа;
 • да се повиши капацитета на новообразуваните НПО;
 • съставът на Фондация "Джендър проект в България" да придобие опит като финансираща организация.

Резултати:

 • 11 НПО от страната са обучени по темите: роля на НПО в развитието на обществото; концепция за равнопоставеността на половете; писане на проекти; счетоводна отчетност на НПО; как да работим с медиите и местната власт;
 • 5 НПО, работещи по въпросите на бедността и безработицата бяха финансирани с по
 • 3 000 щ. дол.;
 • 24 жени бяха обучени да шият саи, в т.ч. и 16 ромски жени; 5 жени бяха назначени на работа; беше предложена надомна работа на останалите жени;
 • 11 безработни селски жени бяха обучени в умения да изработват плетени, тъкани и бродирани предмети в традиционен български стил;
 • 30 безработни жени на възраст между 20 и 52 години - жертви на домашно насилие или живеещи при условия на домашно насилие, бяха регистрирани в новооткрития по проекта специализиран център за консултации и професионално развитие в Хасково. Беше намерена работа за 7 от тях;
 • 30 000 лавандулови резници бяха засадени и от тях произведени 20 000 филизи, за да бъдат засадени на 8-10 декара земя; така беше осигурен доход от 500 - 1 000 лв./дка за период от 10 години на шест семейства от смесен етнос, в които жените са били безработни от дълго време;
 • две жени бяха обучени за фризьорки и назначени на работа; 10 жени бяха обучени за шивачки и бяха наети на работа в шивашкия цех в селото; 2 жени се научиха да работят на компютъра, закупен по проекта;
 • бяха отпечатани 100 брошури на български и английски език за представяне на резултатите от проекта.

Тема: Политическо овластяване на жените

Бяха финансирани три проекта от Gender Task Force към Пакта за стабилност: 1. Проект "Ромските жени могат"
Координатор: Калинка Сливкова

Проектът започна през месец април. Бяха избрани около 200 образовани ромки, за да бъдат обучени в политически умения и да бъдат окуражени да участват активно в социалния живот на общността. Двете треньорки също бяха от ромски произход. Беше създадена мрежа, за да може тези жени да поддържат връзка помежду си.

2. Регионален проект "Жените могат III"
Координатор: Станимира Хаджимитова


Фондация "Джендър проект в България" координира регионално този проект, в който взеха участие 12 държави/територии от Югоизточна Европа. През месец май се проведе ТОТ в София. Бяха подготвени 24 треньорки да проведат националните семинари и националните кампании в съответните държави/територии.

3. Национален проект "Жените могат III"
Координатор: Виолета Влахова


Проведоха се 7 семинара в градове с жени кметове. Целта беше да се обединят усилията на местните активни жени на ръководни длъжности и в партньорство, заедно да изработят план за решаване на конкретни местни проблеми. Беше създаден специален телевизионен клип, който беше излъчван по време на Националната кампания за равни възможности от телевизия "Европа".

4. Проект "Ти избираш"
Координатор: Станимира Хаджимитова

Фондацията проведе по проект, финансиран от Националният демократически институт на САЩ в София Дебат между 11 кандидати за кмет от основните политически партии в Перник, по конкретни проблеми на местната ромска общност във връзка с Местни избори 2003.

Тема: Медиите и ролята им за преодоляване на джендър стереотипите

1. Проект ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИИ
Координатор: Бистра Бонева

Проектът "Джендър обучение и медии" е пилотен и беше изпълнен в партньорство с Факултета по журналистика към Софийски университет "Климент Охридски", с финансовата подкрепа на Посолството на Холандия в България.
Целева група: студенти по журналистика и връзки с обществеността
Лекторите от Фондация "Джендър проект в България" и Софийския университет разработиха и публикуваха в 500 екземпляра ръководство за преподаване на студенти по журналистика и връзки с обществеността.

Всички материали на български и английски бяха разпространени чрез CD-Rom и видео филм.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Представители на Фондация "Джендър проект в България" бяха поканени и участваха доброволно с лекции на много срещи на различни политически партии, женските групи в политическите партии, синдикатите, женски НПО, където се обсъждаха проблемите на пола и политиката на ЕС по въпросите на равнопоставеността. Основната цел беше да се продължи повишаването на чувствителността към джендър проблематиката на хората, които вземат решения.

По-важни срещи и участия:

 • 21.12.2002 г. - Регионална конференция в София на ДПС;
 • 25.2.2003 г. - Национална конференция "Европейски подход към политиката за семейството" на Конфедерацията на независимите профсъюзи в България;
 • 7.3.2003 г. - Конференция "Жени и миграция", организирана от Форум за женска солидарност;
 • 8.3.2003 г. - Национална конференция на Женски клуб към БЗНС "Стратегии за Местни избори 2003";
 • 15.3.2003 г. - Първи конгрес на Партията на българските жени;
 • 25.3.2003 г. - Кръгла маса "Засилване на ролята на жените в местната власт", организирана в Габрово от Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина";
 • 21.6.2003 г. - Конференция за участието на жените в политиката на партия Политическо движение социалдемократи;
 • 28.7.2003 г. - Среща с Надя Радева, Председател на Конфедерация на жените към партия Български социалдемократи;
 • 10.11.2003 г. - НДК - Семинар на Национален женски форум "Българка" с участието на лидерите на СДС;
 • 25.11.2003 г. - Работна среща с новата кметица на Община "Възраждане" в София и кметицата на Скопие, Македония.


Резултати: Всички тези участия повишиха престижа на Фондацията като една от най-важните и надеждни неправителствени организации в страната, работещи по проблемите на жените. Подобни дейности помагат на политическите "играчи" от една страна и на обществото от друга, да се запознават все по-добре с темата, която разчупва съществуващите стереотипи и за издигане ролята на жените в различните сфери.

Информационен наръчник за депутати и медии

Координатори: Станимира Хаджимитова и Виолета Влахова

Информационният наръчник за депутати е подготвен от женски организации в Централна и Източна Европа - Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, страни които много скоро ще станат членки на ЕС, а в България от Фондация "Джендър проект в България". Това е една регионална инициатива и затова информационните наръчници ще бъдат разпространени сред депутатите на страните, споменати по-горе. Колективът на Фондация "Джендър проект в България" преведе общия текст, допълни и текст за България и намери финансов източник за отпечатването на 500 копия и разпространението им.

III.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • февруари 2003 г. - двама от експертите на Фондация "Джендър проект в България" бяха поканени да станат членове на новосъздадената Национална комисия по равнопоставеност на половете при МТСП;
 • 20.3.2003 г. - представителка на Фондация "Джендър проект в България" беше поканена да вземе участие в срещата на Центъра за жени и мир на Балканите на ЮНЕСКО в Солун, Гърция;
 • 28 - 30.3.2003 г. - Станимира Хаджимитова проведе обучителен семинар в Любляна, Словения за млади жени и мъже политици;
 • 5 - 6.4.2003 г. - С. Хаджимитова подготви Национален доклад по равнопоставеността на половете за Седмата регионална среща на Gender Task Force към Пакта за стабилност в Скопие, Македония;
 • 19.6.2003 г. - С. Хаджимитова участва в среща с 12 албански жени политици в София и говори на тема "Проблемите, с които се сблъскват жените директори";
 • 16.9.2003 г. - офиса на Фондацията беше посетен от седем германки, представители на местната власт и НПО за обмяна на опит и създаване на партньорство;
 • 17 - 29.9.2003 г. - три представителки от състава на Фондацията участваха в различни инициативи на кампанията "Учене през целия живот", организирана от Немските народни университети в България;
 • 12.11.2003 г. - работна среща с директора на Корпуса на мира в София;
 • 19 - 24.11.2003 г. - С. Хаджимитова заведе 5 кметици на международна конференция "Инициативи за сътрудничество и партньорство на кметици" в Яш, Румъния;
 • 10 - 12.12.2003 г. - С. Хаджимитова беше акредитирана като наблюдател на Регионалния Семинар за експерти от Западна Европа "Изпълнение на Програмата за действие от Дърбан: Размяна на идеи за приближаване към Брюксел", организирана от Комисарят по човешките права към ООН.

IV.ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЪСТАВА

 • 5 - 6.4.2003 г. - двама души от състава бяха обучени в офиса на ЖАР в подготвяне на "логическата рамка" на проект;
 • през месец май Бистра Бонева спечели финансиране и направи документален филм за присъединяването на България към ЕС;
 • през месец юни Б. Бонева пътува до Централния европейски университет в Будапеща за обучение и посети Европейския център за човешки права на ромите;
 • през месец септември Б. Бонева участва в Международна джендър конференция за учене през целия живот в Людвигшафен, Германия;
 • през месец октомври - участие на един представител на Фондацията в обучение по икономика, организирано от ЖАР с обучител Елизабет Вилагомес от Испания;
 • 7 -9.11.2003 г. - С. Хаджимитова участва в Международна конференция "Джендър оценка на отражението на присъединяването към ЕС върху жените и пазара на труда в Централна и Източна Европа", организирана от Коалиция "КАРАТ" във Варшава;
 • 4 -8 декември - К. Сливкова и С. Хаджимитова участваха в Международен семинар по финансиране на женски НПО за страни в Централна и Източна Европа.За няколко месеца в офиса работиха двама нови доброволци - Благовеста и Калин, студенти по социология в Софийския университет.

V. ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА ПРЕЗ 2004 Г.

За разлика от много спорната и успешна 2003 г., 2004 г. стартира с трудности от финансов характер. Сривът на щ.д. през 2003 г. доведе до загуба във формирания резервен фонд, който Фондацията беше успяла да задели за трудни времена и който беше изцяло в доларови позиции, поради факта, че основната издръжка през последните години идваше от американски източници. През януари още стана ясно, че новините от Пакта за стабилност и Джендър Таск Форс също са лоши: независимо от високата оценка дадена за дейността, България и Румъния като присъединяващи се към ЕС са изключени вече от участие в съвместните проекти. Можем да разчитаме евентуално на последно включване в ромски проект /най-вероятно през септември/ и на безплатни методики и обучения на наши треньори. Един проект за жените и високите технологии беше отказан за финансиране, не дойдоха и очакваните средства по проекта "Кметици в партньорство". В резултат - съставът е без възнаграждения от 1 април. Положителното е, че всички единодушно подкрепиха решението на Директора с последните средства от Регионалния проект да се заплати авансово наема на офиса, СОД, входни разходи, Интернет достъп и поддръжка на техниката до 31 декември 2004, вместо парите да отидат за хонорари. Нещо повече, отделени бяха и средства за направа и поддръжка на уеб страница, което ще допринесе Фондацията да остане на "пазара" и да не загуби възможност за бъдещи финансирания.

Тежкото положение накара състава да предприеме и нови стъпки за оцеляване и развитие: в процес на оформяне е идеята за създаване на първия български женски фонд, който предлагаме да се регистрира като ново юридическо лице - НПО, 100 % притежание на "Джендър проект в България". При подкрепа от страна на Настоятелството ще се пристъпи към документарно оформяне. Предстои и участие на Директора на годишната среща на Women's Funds Network в Торонто, където ще се обмени ценен опит и ще се потърси финансова помощ. Участието е подкрепено финансово от Global Fund for Women, САЩ, с който фонд през годините се установиха полезни приятелски отношения на доверие и съвместна работа.

Фондацията кандидатства и за членство в Европейското Женско Лоби - Българската платформа.

Продължава сътрудничеството и с коалицията КАРАТ и с Ню Полска.

Независимо от настоящите трудности, екипът е оптимистично настроен, работи без заплащане от 1 април, доказа, че е верен на идеята и на Фондацията и вярва, че затрудненията са временни.

Изготвила Ст. Хаджимитова
София, Февруари 2004


Нагоре