I. ДЕЙНОСТ

1. През 2008 година фондацията работи основно по изпълнението на :

А. Проект „Джендър мейнстрийминг в парламентарно представените политически партии от Югоизточна Европа”, финансиран по линия на Gender Task Force, Загреб. На ДПБ беше възложена логистиката по проекта в целия регион, както и координирането му от страна на Ст. Хаджимитова. Това на практика означава, че в рамките на 9 месеца беше осигурено плащането на 4 хонорара и основните разходи по офиса.

За съжаление, Ст. Хаджимитова не възложи асистентската работа на правилния човек и това доведе до проблеми с организирането на партийните й срещи в Румъния., а впоследствие и до напускането на Калинка Сливкова, която не се справи със задачата. Бяха положени много допълнителни усилия за да се изпълнят всички задачи успешно.

 

От българска страна в проекта участваха СДС, БСП, НДСВ и след специално разрешение от Загреб – ГЕРБ. 127 членове на ръководствата на тези партии, в т.ч. 17 мъже и 3 журналисти, взеха участие в срещите в София и Скопие и в еднодневните обучения през ноември и декември.

 

За успеха на програмата свидетелства изявеното впоследствие желание от ДПС – София за такова обучение и от ГЕРБ за допълнителни такива, на техни разноски. Така жените от ДПС – София организираха семинар през януари, а за ГЕРБ се проведоха 3 обучения в периода февруари-март.

 

Б. Приключи и беше отчетен през м. март проекта “Ромските жени в Българияактивни и успешни”, финансиран от Министерството на финансите по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004” и изпълняван   в партньорство с ромската женска НПО  “ КХАМ-Слънце.

Продължителност на проекта:  15 месеца / декември 2006 – февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии  в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

  • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез

задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;

  • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти -

дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени  в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна,  с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

РЕЗУЛТАТИ:

  • 127 души са участвали във фокус - групите за идентифициране на проблемите на ромската общност
  • 131 ромски жени са участвалите в проведените 5 обучителни семинара
  • 15 ромски жени от участвалите в обучението и застъпническите    кампании в петте града са включени в листи за общински съветнички на различни политически партии
  • 3 ромски жени са избрани за общински съветнички

В края на м.май 2009 г. фондацията получи от МФ 20% сума – доплащане.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Фондация „Джендър проект в България” продължи и през 2008 година да работи активно като застъпническа организация по правата на жените, в рамките на:

-         Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет;

-         Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС, на който стана член през 2008 г.

-         Народното събрание, където експертно се защитаваше и лобираше в комисиите за приемане на Проектозакона за равнопоставеността на жените и мъжете;

-         Народното събрание – на Кръгла маса „Повече права за жените – повече права за всички”, организирана на 17.12.2008 г. от Заместник председателя Надежда Михайлова

ДПБ продължи да работи и в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/.

Директорът Ст. Хаджимитова беше поканена като експерт по джендър проблемите на национално ниво в проект на ЕК, ръководен от Обучителния център на МОТ в Торино «Джендър стереотипи в малкия и средния бизнес», което е признание за експертността на фондацията.

Членът на Настоятелството Таня Чавдарова взе участие в международна конференция на високо ниво в Брюксел, по джендър проблеми.

За съжаление, отново не бяха финансирани представени проекти по линия на Държавния бюджет и ОПАК.

Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офис с Български фонд за жените и това е едно от предпоставките да продължава да съществува в условията на конкуренцията в сектора.

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА, ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”,  София, юни 2009 г.