I. ДЕЙНОСТ

Фондация „Джендър проект в България” продължи и през 2008 година да работи активно като застъпническа организация по правата на жените, в рамките на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет.

Представители на ДПБ взеха активно участие в много мероприятия в страната, което допринесе за популяризирането и разпознаваемостта на организацията, на нейната работа и на изградената експертиза по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете:

-         Десета национална годишна среща на НПО работещи по проблемите на жените, 6.3.2009 г. София, организирана от Центъра за изследвания и политики за жените

-         „Жените, войната и мирът” – среща организирана от ПРООН и Посолството на Норвегия, 9.3.2009 г.

-         Международна конференция „Промените в труда:социална сигурност и социален диалог”, организирана от УНСС, 23-24 март 2009г.

-         Работна среща „Добри практики и проблемни области в предоставянето на социални услуги за деца и възрастни, пострадали от насилие и трафик на хора”, организирана от „Деметра”гр. Бургас, 26-27 март 2009 г.

-         Семинар „Овластяването на ромската жена в контекста на съвременните социални политики – обмен на опит и добри практики”, София 6-7 април 2009 г., Ст. Хаджимитова - пеналист

-         Национална конференция „Пилотен модел за създаване на национална  Мрежа за предотвратяване насилието над деца и семейства в риск”, организирана от Център „Отворена врата”, 27.5.2009 г., София

-         Работна среща „Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите”, организирана от НДИ в София и Отворено общество, 16.10.2009 г.,

-         Кръгла маса по случай Международния ден за елиминиране на насилието над жените, 3 декември 2009 г., хотел „Дедеман Принцес”, организирана от Женско дружество на ДПС София - Ст. Хаджимитова - пеналист

 

Членовете на Настоятелството Таня Чавдарова и Николай Томов взеха активно участие през ноември в Годишната традиционна вечер - 2009 на Български фонд за жените, чиито учредител е ДПБ. Вечерта беше специално планирана за отбелязване на 5-годишния юбилей на Фонда, поради което беше проведена като тържествено отчитане на постигнатите резултати и благодарност към местните дарители. Резултатите бяха представени от екипа по атрактивен начин; атмосферата беше изключително дружеска и приятна, за което допринесоха многото гости уважили събитието, прекрасното изпълнение на младите оперни певици, както и атмосферата на добре подбраното място – хотел „Арена ди Сердика”.

  1. II. Работа в партньорство

1. ДПБ продължи да работи активно в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/. На 25 март 2009 г. стана официалното регистриране в съда на Сдружението в обществена полза „Българска платформа за международно развитие”, на което ДПБ е съучредител. Участието ще даде възможност за разширяване работата в страни извън ЕС по проблемите на развитието. Доказателство в този аспект е участието на експерти от ДПБ в писането на проекта „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”, който премина две фази на оценка в Брюксел и беше финансиран от Европейската Комисия, считано от 1.1.2010г.

 

2. Проектът е съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест партньора, които са сред основателите на националната НПО - платформа за развитие. Водеща организация е Глобална инициатива в психиатрията – София, а останалите партньори са Каритас България, Информационна мрежа БлуЛинк, Център за приобщаващо образование, Сдружение за доброволчески труд Си-Ви-Ес България.

 

Задачата на проекта е да допринесе за процеса за формиране на политики за

помощ към развиващите се страни чрез активиране на прозрачен механизъм за

интегриране на глобално измерение за развитие в учебния план на българското

училище.

 

Инициативата има за цел да повиши информираността за редица глобални

проблеми на развитието, включващи околната среда, бедността, достъпа до

образование, неравенството между половете и др. чрез популяризиране на

обучението за развитие като важен компонент на учебните програми в България.

Политиката за развитие едва присъства в публичното пространство в България

поради следните основни причини: налице е объркващо изобилие от нови

регламенти и ценности на ЕС, които трябва да се следват; общественото внимание в страната ни, която е една от най-бедните държави-членки на ЕС и продължава да разчита на получаване на (международна) подкрепа, все още е концентрирано върху вътрешно националните проблеми, включително и бедността. Последните проучвания показват, че 94% от населението не е чувало за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Следователно, има остра необходимост от съвместни действия, които да положат солидна основа за реализирането на проекта: „Да научим!”, който е насочен към Целите на хилядолетието за развитие: преодоляване на крайната бедност и глада; постигане на начално образование за всички; насърчаване равенството между

жените и мъжете и овластяване на жените; намаляване на детската смъртност;

подобряване здравословното състояние на майките; борба с ХИВ/ СПИН, малария и други болести; осигуряване на устойчива околна среда; създаване на глобално партньорство за развитие.

 

Съответните въпроси и теми ще бъдат представени на младите хора от 9 училища и 3 университета в София, Стара Загора и Благоевград по атрактивен начин, предразполагащ към тяхното активно участие, като не само ще получат информация и знания, но ще бъдат спечелени като застъпници на идеята.

Тъй като образованието за развитие все още не присъства в учебните програми на училищата и университетите като образователен предмет, проектът Да научим! Ще послужи като пилотна инициатива за запълване на празнината между "необходимото" и "съществуващото" знание за проблемите на най-слабо

развитите части на света. В допълнение към ЦХР, някои важни проблеми като човешки права, лоялна търговия и доброволчество ще заемат значителна част в училищните и университетските учебни програми и помагала. Също така, проектът Да научим! значително ще допринесе за развитието на медиите, тъй като предвижда специализирано обучение от около 60 журналиста от трите райони в страната. Ще бъдат изготвени наръчници, които ще представят ясна обосновка за въвеждане в глобалните перспективи в тематичния контекст на образователните програми.

Основните дейности са насочени към изграждане на капацитет на бъдещите учители и обучители, които по-късно ще използват получените знания в различните предмети, които преподават.

Наръчникът (продукт на проекта) ще осигури на бъдещите обучители казуси,

примери и снимки, които ще бъдат използвани по време на продължаващите

класове за обучение. Обученията на лидери-доброволци и журналисти, предвидени в рамките на инициативата, ще гарантират дългосрочната устойчивост на публичните кампании. Интерактивният уебсайт, разработен и стартиран в резултат на проекта, ще стимулира целевите групи да участват в

дискусии по глобални въпроси на развитието.

 

3. На 27.5.2009 г. в хотел „Дедеман-Принцес” се състоя учредителна среща на неформално обединение „Форум за гражданско участие”, на което ДПБ стана съучредител. Целта на тази независима платформа е „възстановяване на гражданския контрол върху решенията и действията на управляващите”, както и участие в планирането на следващия период от Европейското членство на България 2013 – 2020г.

III. МЕЖДУНАРОДНИ  УЧАСТИЯ

- Ст. Хаджимитова беше включена през юни в делегация на МТСП за участие в конференция в Брюксел на тема “Equality between women and men in a time of change”

- Ст. Хаджимитова беше поканена за участие в конференцията “EU Gender Politics in an International Context – Gender Perspectives and Indicators”, организирана от WOMNET в Берлин през юли 2009 г., където й беше възложено да води уъркшоп на тема „Social participation and societal integration”

IV. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

Проф. Катя Владимирова – член на Настоятелството и директора Ст. Хаджимитова бяха включени от МТСП в проекта „Изграждане на ефективен капацитет за прилагане на джендър мейнстрийминг подхода” - финансиран от ЕК,  като експерти и участваха в написването на Ръководство за обучение и в провеждането на три 3-дневни обучения през юни и юли на представители на институциите.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офис с Български фонд за жените и това е една от предпоставките да продължава да съществува в условията на конкуренцията в сектора и силно ограничената възможност за финансиране на проекти.

 

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА,

ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”