I. ДЕЙНОСТ

1. През 2007 година фондацията работи основно по изпълнението на :

Проект “Ромските жени в Българияактивни и успешни”, който е финансиран от Министерството на финансите по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2004” и беше изпълняван   в партньорство с ромската женска НПО  “ КХАМ-Слънце. Проектът бе сериозен опит да се идентифицират, активизират и използват вътрешните възможности и ресурси на  ромската етническа група за самоорганизиране и самоподпомагане, за да се постигне желаната интеграция.

Продължителност на проекта:  15 месеца / декември 2006 – февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии  в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

  • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез

задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;

  • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти -

дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени  в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна,  с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

 

Основни дейности :

· обучение на 15 ромски жени от 5-те НПО в организиране на застъпнически кампании;

· провеждане на проучване на местните проблеми на ромските общности във всеки един от градовете и идентифициране на местни ромски жени с потенциал да участват в решаването на тези проблеми /около 25 жени от всеки град/;

· провеждане на 3-дневни обучителни семинари  във всеки град за тези ромски жени с лидерски потенциал по темите: европейска политика за  равнопоставеност на половете, залегнала в “Пътна карта на ЕС за  равнопоставеност на половете 2006-2010 г.”; политическата система в страната и ролята на политическите партии; законодателство регламентиращо провеждането на местни избори; необходими конкретни политически умения. На семинарите ще се разработят и конкретни  планове  за  застъпнически кампании;

·  провеждане на местни застъпнически кампании в рамките на 3 месеца преди местни избори 2007;

  • социологическо проучване на местните предизборни и следизборни

резултати по отношение  участието на ромските жени, включването им в изборните листи, избирането и/или назначаването им на съответни длъжности;

·  провеждане на Национална конференция в София за представяне на резултатите;

· отпечатване на книга на български и на английски език с постигнатите резултати

 

РЕЗУЛТАТИ:

Като краен резултат от изпълнението на проекта беше отчетено :

  • 127 души са участвали във фокус - групите за идентифициране на проблемите на ромската общност
  • 131 ромски жени са участвалите в проведените 5 обучителни семинара
  • 15 ромски жени от участвалите в обучението и застъпническите    кампании в петте града са включени в листи за общински съветнички на различни политически партии
  • 3 ромски жени са избрани за общински съветнички

2. И през 2007 г. ДПБ продължи да поддържа информационно он-лайн мрежата на Българска Коалиция по равнопоставеността на половете, като това се извършваше на доброволни начала от екипа

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Фондация „Джендър проект в България” продължи и през 2007 година да работи активно и да се включва в мероприятия по темите „домашно насилие над жени”,  проблеми на жените на трудовия пазар, дискриминация на работното място, правата на жените с увреждания, проблемите на жените в третата възраст, работа с младите хора по „джендър проблематика”, като например, ДПБ участва със собствен щанд на еднодневното изложение на специалния камион „Спри дискриминацията” пристигнал в София на 4 юли по повод Европейската година на равните възможност; с експертна лекция на тема „Новите моменти в Лисабонската стратегия” в гранд хотел София на 27.11.2007 г. по покана на Социалдемокретическата женска мрежам в работата на Българската ОДА Платформа и др.

Фондацията кандидатства през 2007 година с проекти пред Министерство на образованието и пред Министерство на правосъдието  за субсидии от държавния бюджет, но за съжаление нито един от проектите не беше одобрен и финансиран. Същата съдба сполетя и представения пред програма ОПАК проект за работа в три софийски училища. Държавните институции не представиха убедителни и ясни отговори за нефинансирането на тези проекти.

Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офис с Български фонд за жените и това е едно от предпоставките да продължава да съществува в условията на жестоката конкуренция в НПО сектора.

ФОНДАЦИЯ „ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

ДИРЕКТОР :

/СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА/