ДОКЛАД

за работата на Фондация „Джендър проект в България”

през 2010 година

 1. I. ДЕЙНОСТ

Мисията на фондация „Джендър проект в България” /ДПБ/ е да работи за постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете в България, Европа и в глобален план, чрез експертна и застъпническа дейност.

Организацията е асоцииран член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет. Член е на Европейското женско лоби чрез Националната платформа (2003) и  на Коалиция КАРАТ (1997) със седалище във Варшава, която оперира в рамките на Югоизточна Европа и бившите съветски републики. Съосновател е на сдружението „Българска платформа за международно развитие” (2009) . Член е и на неформалното застъпническо гражданско обединение Форум за гражданско участие /ФГУ/.

ДПБ извършваше дейността си през 2011 г. в рамките на горепосочените организации и членства.

 1. Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”

За 2010 г. това беше основният проект, по който ДПБ работеше. Дейностите се осъществяваха съвместно с колегите от другите пет български организации, в изключително партньорска среда. Всеки месец се провеждаха срещи на екипа, в които участваха координаторката Деница Абаджиева, експерта Станимира Хаджимитова и Диана Кованджиева, която имаше две задачи – да направи  вторичен анализ на съществуващи данни по двете теми - Цели на хилядолетието за развитие, за които ДПБ отговаря и да обработва първичните счетоводни документи по проекта.

Този екип на ДПБ извърши следните конкретни дейности по проекта през годината:

 • ДПБ взе активно участие в подбора на училищата и университетите – партньори по проекта, като извърши посещения на место в Благоевград, Стара Загора и София
 • Д. Абаджиева и Ст. Хаджимитова участваха в проведеното от двама английски обучение по Образование за развитие
 • Екипът взе дейно участие както в организирането, така и в провеждането на националната Конференция по проекта в София
 • Завършен и представен беше пред партньорите вторичен анализ на съществуващи данни по Цел 3 и Цел 5.
 • Написани бяха Увод, Цел 3 и Цел 5 от Тематичния сборник. ДПБ отговаряше за изработването на концептуалното  съдържание на Сборника, както и  ръководеше и координираше работата на целия екип от 6 експерта. Експертът Ст. Хаджимитова беше одобрена от С.Е.Г.А. и взе участие в специално обучение за обучители по Глобално образование във Виена, което допринесе изключително за прилагане на качествен подход в изработване както на концепцията за съдържанието на Сборника, така и в списването на конкретното съдържание. Добра възможност за пробиране на наученото и за подготовката й като обучител в предстоящето обучение на учители, журналисти и родители по проекта, беше проведеното от нея обучение на учители и представители на МОНМ и инспекторатите, като задължение от включването й в проекта на С.Е.Г.А.
 • Организирани бяха и успешно се проведоха 3 обучения на журналисти в градовете Благоевград, Стара Загора и София. ДПБ разработи концепцията за обучение в Модул 1 и направи организацията на обучението. Обучителите бяха Ст. Хаджимитова от ДПБ и Елица Петрова от ГИП. Представен беше доклад на английски език, както и информация за уеб сайта по проекта.
 • ДПБ екипът представи проекта по няколко медии, за което се докладваше регулярно на срещите на проектния екип. Тази дейност допринесе за постигане на една от целите на проекта, а именно – популяризиране сред обществото както на концепцията за Образование за развитие, така и на Целите на хилядолетието за развитие.
 • Изработен беше на английски език междинен доклад за цялостната дейност по проекта, който като част от обобщаващия такъв на всички партньори беше изпратен в срок в Брюксел. Същият беше одобрен от ЕК и през м. февруари 2011г. беше получен следващият транш от финансирането.
 1. Участие в организирането и провеждането на Втори международен форум на женското предприемачество в България

Форумът се проведе на 19 и 20 ноември в хотел Шератон София. Основен организатор беше СЕЛЕНА – Асоциация на жените предприемачки в България, с която ДПБ е в партньорски отношения от две години.

Ст. Хаджимитова беше модератор на сесията „Финанси, кредит и европейски и национални финансирания за женското предприемачество: оперативни средства за подпомагане на бъдещи перспективи”, която премина при силен интерес от страна на аудиторията. Проведоха се интересни срещи и се създадоха познанства, като това с италианската журналистка Елизабета Дюранте, което доведе до организирането през 2011г. на изложбата посветена на жените физички и научни работници, работещи в ЦЕРН.

Участието във Форума беше на доброволни начала от страна на ДПБ.

 1. II. Работа в партньорство

1. ДПБ продължи да работи активно в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/ и инициативите на сдружението  „Българска платформа за международно развитие”, а именно Кръгла маса по проблемите на Официалната помощ за развитието и обучението във Виена по проекта на С.Е.Г.А., в т.ч. предоставянето на лектор по тяхно обучение на институциите.

2. Българска Платформа на Европейското Женско Лоби

Дейността както на Българската Платформа, така и на ЕЖЛ е незадоволителна. Не става ясно с какво организациите от Платформата са ценни за Лобито, както и обратното. В този смисъл БФЖ повдигна въпроса за ефикасността от плащането на членската вноска, която не се покрива с никакви обществени ползи.

3.Форум за гражданско участие /ФГУ/

ДПБ участваше в работата на Работната група по връзки с институциите. Изработено и изпратено беше до Председателя на Комисията за регионална политика и местно самоуправление на НС Предложение за изменение на Закона за местната власт и местното самоуправление. В групата се обсъдиха и препоръки към доклад на Български център за нестопанско право за дейността на Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел, както и минимални стандарти за обществени консултации.

Участието във ФГУ е на доброволни начала.

4.ДПБ беше поканена на основаването на Дамски бизнес клуб на 1.12.2010 г. като идеолог на насърчаването на женския бизнес.

 

 1. III. МЕЖДУНАРОДНИ  УЧАСТИЯ

1. Осма среща по стратегическо планиране на Джендър Таск Форс /ДТФ/  Загреб, 22-23 март 2010г.

Като Национален координатор за България към ДТФ, Ст. Хаджимитова взе дейно участие в срещата. Набелязани бяха важни сфери за работа – женско предприемачество, проблеми на девойките, работа с медиите, проблеми на селските жени.

2. През юни директорът взе участие в две важни събития в Будапеща:

-       Годишна конференция на организацията WIDE – жените на Европа в развитието на тема „Миграцията в контекста на глобализацията: в риск ли са правата на жените?”. Това участие беше важно, както за повишаване капацитета и знанията по пробелема, така и за поддържане на контактите с международни експерти

-       Общо събрание на КАРАТ Коалицията. Последното такова беше проведено през 2003 г. Направен беше анализ на развитието на организацията и се планираха бъдещите области на развитие – икономическа и социална справедливост; женски човешки права; джендър в развитието. Направени бяха промени и в Статута. Положителен е фактът, че и ДПБ и КАРАТ поставят в приоритетните си теми Джендър в развитието, което е предпоставка за по-тясно бъдещо сътрудничество.

3. Участие в Форум по женско предприемачество за страните от Югоизточна Европа – октомври, Истанбул. Във Форума взеха участие директора на ДПБ и предложени от нея други две български предприемачки. След като се демонстрира приносът на жените предпримачки за развитието на страните от региона, беше подчертана изключителната необходимост от европейско финансиране на регионален проект в подкрепа на вече създаден женски бизнес, за да може той да се развива в трудните условия на икономическата криза.

IV. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

 • Центърът за икономическо развитие отправи покана към Ст. Хаджимитова да участва в обсъждане на социално-икономическото развитие на България през следващите десет години в контекста на ЕС 2020 – 23 юни 2010г.
 • Ст. Хаджимитова беше поканена от Център Амалипе за член на Обществения съвет към проекта им „Превенция насилствените бракове”, осъществяван с партньори от Гърция и Румъния и финансиран по програма Дафне III на ЕК. Тази доброволна работа допринесе за създаването на многосекторна мрежа и партньорство с държавните институции, други НПО и неформални ромски лидери от страната. ДПБ разпространи сред свои колеги изработените по проекта информационни материали – постери и филм.
 • Във връзка с провеждането на Европейската Година срещу бедността и социалното изключване, Ст. Хаджимитова беше определена от Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете да го представлява пред Съвета за провеждане на дейностите, сформиран от МТСП.  Освен няколкото проведени срещи на Съвета и няколкото семинара, дейността не беше нито богата, нито отразена широко от медиите. Като малко изключение ще отбележим седмицата за борба с бедността, която МТСП организира през м. септември. Финансовите средства се оползотвориха от МТСП, като не беше представен доклад за изразходването им.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 • Финансово планиране и стабилност

И през 2011 г. ДПБ продължи да работи на проектен принцип, което не осигурява необходимата стабилност на организацията. Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офиса с Български фонд за жените и това е една от предпоставките да съществува в условията на конкуренцията в сектора и силно ограничената възможност за финансиране на проекти. Написаните проекти към държавния бюджет за подкрепа на женското предприемачество, пред МОНМ, както и международен такъв в партньорство с INBAS от Белгия, не бяха финансирани.

Препоръка: Директорът на ДПБ и Настоятелството да изработят стратегия за развиване на социално предприятие и да се потърси финансиране за целта.

 • Управление на екипа

С цел повишаване на капацитета Деница Абаджиева беше изпратена на едноседмично обучение по Образование за развитие в Полша.

БФЖ подписа изработените от Работилница за граждански инициативи Стандарти за добро управление, с цел повишаване прозрачността, отчетността  и доверието към организацията. В тази връзка беше преработен с уеб сайта на ДПБ, в сътрудничество с нашата  специалистка Вяра.

Много полезно от гледна точка повишаване на експертното ниво беше участието в международната Академична конференция „Новите предизвикателства пред заетостта и пазарите на труда: труд, пол, мобилност”, организирана от УНСС през м. октомври.

 

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА,

ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

София, май  2011 г.

{backbutton}