ДОКЛАД

за работата на Фондация „Джендър проект в България”

през 2011 година

 1. I. ДЕЙНОСТ

Мисия на фондация „Джендър проект в България” /ДПБ/: да работи за постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете в България, Европа и в глобален план, чрез експертна и застъпническа дейност.

Членство: И през 2011 г. ДПБ продължава своето членство в следните организации: Националнeн съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет - асоцииран член;  Европейско женско лоби - чрез Националната платформа (2003); Коалиция КАРАТ (1997) със седалище във Варшава, която оперира в рамките на Югоизточна Европа и бившите съветски републики; сдружение „Българска платформа за международно развитие” (2009); неформално застъпническо гражданско обединение Форум за гражданско участие /ФГУ/.

1. Експертна и застъпническа дейност

1.1 Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”

И за 2011 г. това беше основният проект, по който ДПБ работеше, в състав Ст. Хаджимитова – експерт и обучител и Диана Кованджиева – координатор и счетоводител.

Този екип на ДПБ извърши следните конкретни дейности по проекта през годината:

 • Приключи успешно работата по Тематичния сборник, в който участието на ДПБ беше основно. Същият беше и отпечатан в края на годината от ГИП.
 • Експертът взе участие в проведеното от СИЕ обучение на обучители – 24 учители от София, Благоевград и Ст. Загора
 • Организирани бяха и успешно се проведоха 3 обучения на журналисти в градовете Благоевград, Стара Загора и София. ДПБ разработи концепцията за обучение в Модул 2 и направи организацията на обучението. Обучителите бяха Ст. Хаджимитова от ДПБ и Елица Петрова от ГИП. Представен беше доклад на английски език, както и информация за уеб сайта по проекта. ДПБ екипът представи проекта по няколко медии чрез директо участие в ефир и статии в печата.
 • Заедно с партньорите беше оформено писмено предложение до Председателя на НС, Министъра на образованието, младежта и науката, Председателите на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и на Законодателната комисия в НС за промени в проекта на закон за предучилищното и училищното образование, които да отразят необходимостта от включване на глобалното образование в училищните програми.
 • Изработен беше на английски език междинен доклад за цялостната дейност по проекта, който като част от обобщаващия такъв на всички партньори беше изпратен в срок в Брюксел. Същият беше одобрен от ЕК и през м. март 2012г. беше получен следващият транш от финансирането.

1.2 Проект „Участие на жените в развитието на селските райони” (“SEE WoRDSEE Women in Rural Development Network”)

 

Проектът е регионален. Изпълнява се съвместно с Gender Task Force – водеща организация от Хърватска и колеги от Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия. Стартира през м. декември 2011 г. с регионална среща в Загреб.

 

Целите, които си поставя едногодишният проект е увеличаване приносът на жените от Региона в развитието на селските райони, както и изработване на стратегически инструментариум за подкрепа на национална и регионална мрежи на жени, които участват дейно и допринасят за развитието на тези райони и в създаването и планирането на местните инициативни групи /МИГ/.

 

Предвидените дейности, които ще допринесат за постигането целите на  проекта са:

 1. Изработване на регионален уебсайт и лого на проекта
 2. Създаване и отпечатване на брошура
 3. Изработване на национален анализ на участието на жените в развитието на селските райони
 4. Провеждане на Регионален семинар за стартиране на проекта
 5. Сформиране на Национален борд и стартиране на проекта на национално ниво
 6. Провеждане на срещи с местни заинтересовани лица за установяване на добри практики и съществуващи проблеми в местното развитие
 7. Провеждане на Национална работна среща на жени, участващи активно в развитието на селските райони за представяне и обобщаване на резултатите и за стратегическо планиране на първите дейности на национална мрежа, която работи в подкрепа на местното развитие
 8. Участие в Регионална среща на заинтересованите лица в Скопие

 

Очакваните резултати от дейността могат да се обобщат в следното:

 1. Обмяна на добри практики и научени уроци на национално и Регионално ниво и засилена разпознаваемост на селските жени и ролята им в развитието на селските райони
 2. Подобрено разбиране на участието на жените в развитието на селските райони
 3. Осъществени конкретни инициативи от жени, кои4то допринасят за развитието на тези райони
 4. Създадена мрежа на жени от Югоизточна Европа, които работят за развитието на селските райони

 

Екипът, който работи по проекта е в състав: Ст. Хаджимитова – координатор; Диана Кованджиева – асистент и счетоводител; Марияна Драганова – експерт.

 

1.3 Експертна дейност по женско предприемачество на регионално ниво

 

Ст. Хаджимитова беше поканена от Gender Task Force – Загреб като външен експерт в първа фаза на регионален проект по женско предприемачество, като за целта бяха осъществени две проучвателни мисии в Турция и Молдова. Това участие даде възможност да се набере информация за идете и дейностите по темата на регионално ниво, които през 2012 г. Ст. Хаджимитова представи пред колеги и представители на МИЕТ, с идеята подобни да стартират и у нас.

 

1.4. Експертна дейност на члена на Настоятелството Катя Владимирова

 

Катя Владимирова беше включена в екип на МТСП и Центъра за изследвания и политики за жените като обучител по проект „Подобряване на капацитета на публичната администрация за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на половете в националните политики и програми”, което разшири експертизата и на ДПБ по темата.

 

1.5 Участие на ДПБ в работата на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

 

И през 2011 г. продължи работата на ДПБ в рамките на Съвета. Един от успехите е подобряването на уеб страницата на МТСП -  темата за политиката по равнопоставеността на половете, след дълги настоявания от страна на представителя на ДПБ, беше изнесена с бутон на първа страница на министерството.

 

1.6 Присъединяване към Европейската инициатива “European Equal Pay Day

 

Институционализирането на такъв ден повиши чувствителността на обществото и взимащите решения към необходимостта от премахване на съществуващата разлика в заплащането на двата пола. ДПБ направи няколко медийни изяви за популяризирането на инициативата.

 

 

2. Друга дейност

 

2.1 По случай 8 март 2011 г. ДПБ организира в СУ „Св. Климент Охридски” фотоизложбата „Жените, които управляват най-голямата машина, сътворена някога от човека” /„The Women who run the biggest machine ever built by Man”/, с фотоси на български и италиански жени физици и научни работници, които с дейността си в Големия адронен ускорител LHC към Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН Швейцария, формират обществото на утрешния ден. Независимо, че изложбата се рекламира със съорганизаторство и с други организации, работата в 90% беше извършена от ДПБ – внос и износ на основните 33 фотоса от Италия; намиране на българките, които работят в ЦЕРН и производство на плакат с техни снимки; производство на рекламни материали; осигуряване на 150 души за тържественото откриване, в т.ч. Председателя на НС Ц.Цачева; осигуряване на кетъринг, както и финансиране от българска компания на цялото мероприятие! Изложбата беше покрета изключително широко от медиите!

 

2.2 ДПБ продължи да работи активно в групата по ODA /Официална политика по развитието на българското правителство/ в рамките на сдружението  „Българска платформа за международно развитие”; в работата на Българска Платформа на Европейското Женско Лоби и Форум за гражданско участие /ФГУ/.

 

2.3 Участие на директора Ст. Хаджимитова в публичен дебат организиран от в-к Пари „Ефект от приемането на квоти за жени в управленски позиции”

 

Събитието, което беше предавано по Интернет, се състоя на 5 май. Гордост за екипа е фактът, че единственият поканен участник от НПО сектора беше Ст. Хаджимитова, наред с директори на медии, посланик, жени от бизнеса, кмета на София, политички.

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

 • Финансово планиране и стабилност

И през 2011 г. не настъпиха промени в начина на финансиране работата на ДПБ – фондацията е на пазара на труда и се издържа на проектен принцип. В офиса постоянно са заети двама души, а при нужда се наемат външни хора като експерти /М. Драганова и счетоводител за финансово приключване на годината и заверяване на Баланса/.  Фондацията продължава да дели разходите по издръжка на офиса с Български фонд за жените и това е една от предпоставките да съществува в условията на конкуренцията в сектора и силно ограничената възможност за финансиране на проекти.

И през 2011 г. се написаха редица проекти – към Брюксел 4, Отворено общество Будапеща, държавния бюджет, които за съжаление не бяха финансирани.

 • Членовете на екипа участват и в работата на Български фонд за жените,

при това – на доброволни начала. Така например, беше организирана заедно с Български дарителски форум първата в страната конференция „Жените и дарителството” – на 22 ноември в хотел Шератон. ДПБ осигури и участието на две известни дарителки от САЩ  - Carol Andreae и от Холандия - Marjan Sax, една от основателките на женския фонд Мама Кеш. Като резултат от конференцията,  БФЖ стартира Движението „Милион жени за милион добрини”, което набра до момента 5 100 лева и обяви вече конкурс за финансиране на първата кауза. В Движението се включиха с дарение от 100 лева – сума, която е условие за участие, екипът на ДПБ и члена на Настоятелството Катя Владимирова. Неговото официално учредяване се извърши на 7 март 2012 г. в хотел Хилтън.

СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА,

ДИРЕКТОР„ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ”

София, май  2012г

{backbutton}