Задание за изработка на проектно графично лого и идентичност

Проект „„Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

Име на проекта на английски език: Social and Legal Action to Combat Honor Related Abuse (HRA Project)

Водещ партньор: Център  за развитие на устойчиви общности (България)/ Center for Sustainable Communities Development (Bulgaria)

Прочети още...

Задание за изработка на информативен сайт, проследяващ дейностите по проект

„Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

Име на проекта на английски език: Social and Legal Action to Combat Honor Related Abuse (HRA Project)

Прочети още...

На 22 май експертите от фондация „Джендър проект в България“  представиха пред близо 30 жени възможностите за безплатно обучение по бизнес и предприемачество по проект „Пилотен инкубатор за женско предприемачество” и последващите възможности за развитие на собствен бизнес.

Прочети още...

В края на м. април т.г. екипите на Асоциация СЕЛЕНА и фондация ДПБ се срещнаха с потенциални участници в проекта в градовете София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Проектът цели осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачество на 60 безработни и/или заети лица.

Прочети още...

Равнопоставеността между жените и мъжете е основно право в страните от ЕС. Също тики е необходимо условие за постигането на целите на икономическия растеж, заетостта, социалното сближаване и конкурентоспособността.

Прочети още...

Проект Да научим!

SEE WoRD