"Джендър образование" стартира през 1997 г. като превантивна програма и част от проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема и образоване на обществото", осъществен в партньорство с неправителствената организация "Защитници на човешките права от Минесота"-САЩ.
В рамките на проекта бе предоставена и адаптирана към българските условия методика за обучение на учители по следните проблемни области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на жените и децата като част от общочовешките права; насилието във всичките му форми - домашното насилие, трафика на жени и деца, сексуалното насилие; национални и международни законодателни практики и институции; семейно планиране и сексуално здраве;

Пилотната програма се проведе през първия учебен срок на учебната 1997/8г. в две училища в София в 11 клас/смесена група/ и 9 клас/само момичета/.

Възраст от 10 годишни до 18 годишни. Фондацията организира обучителен семинар за учителите и педагогическите съветници, включени в проекта, като акцентът падна върху интерактивните методи на преподаване. Бе създадена библиотека с тематична литература на български и английски език и видеотека.

В третия кръг - учебната 1999/2000г. в проекта се включиха детска градина в гр.Смолян, студентите от Педагогически факултет/Смолян/ и 20 училища от цялата страна. Общо - 400 деца на възраст от 4 години до 21 годишни. Активното участие на учебни заведения за деца в неравностойно социално положение и деца в риск от Дома за деца и юноши-Враца и момичетата от Възпитателното училище интернат в с.Подем на практика доказа, че "Джендър образование" е отворена и приложима за деца от всякаква възраст и с различен социален статус.

Кръглата маса, организирана от "Джендър проект в България" с финансовата подкрепа на "Отворено общество" се опита да даде отговор на различни професионални въпроси, свързани с методиката, обхвата и бъдещата стратегия за развитие на програмата "Джендър образование".
В рамките на проект "Кампания срещу насилието над жени", финансиран от UNIFEM TRUST FUND през 2000/2001г. към програмата се присъединиха 704 деца на възраст от 4 до 17 години от цялата страна / смесени групи/.
За първи път се експериментира идеята да се създаде Регионален център в гр.Перник който включи в "Джендър образование" всички учебни заведения в града с активното партньорство на местната власт, Педагогическия инспекторат , медиите.

Откъси от есета, написани от ученици, преминали през джендър обучение:

" Няма по-голяма сила и закон против насилието от човешката любов, която сякаш е останала във вълшебните приказки "

Виктория, IV клас, 21 ОУ "Алеко Константинов", Пловдив

"Насилието - това е въпросът, който занимава цял свят. С него ние се сблъскваме ежедневно. Виждаме го по телевизията, по страниците на вестниците, на улицата, та дори и в училище.
Най-често жертви на насилие са деца, жени възрастни. Много често в училище виждаме как по-големи се държат грубо с по-малки ученици. Или момчетата нападат момичетата. Мисля, че тези деца се държат така защото, може би, някой друг се е държал зле с тях и те сега искат да повдигнат самочувствието си. Интересно ми е защо не избират равни на себе си, а винаги нападат по-слаби.
Иска ми се, да стане така, че да се слуша за добри отношения между хората и тази ужасна дума НАСИЛИЕ да се чува все по-рядко."

Радослав, IV клас, 21 ОУ "Алеко Константинов", Пловдив

Всеки човек живее сам за себе си, но във всекидневието, което му предлага животът, той свързва своето настояще и бъдеще с други хора, различни от него. Да, всеки човек може да общува с всеки друг, който е създаден, отгледан и развит по различен начин.
Но каква е тази степен на определеност "различен"? Различен? По какво? Всеки човек възприема тази така наречена "дума", използвана всекидневно и от всички, по различен начин. Различен по произход, раса, по цвят на кожата. Различен от социална гледна точка. Различен по характер и възраст. Но какво значение имат тези различия…Не може един човек да си избира хора, с които да общува през целия си живот. Та времето лети, дните и времената се менят, хората идват на този свят и заминават и ние трябва да използваме силата на този кръговрат, опознавайки, общувайки с други хора, които е естествено да са различни от нас. Тази дума "различен" не би трябвало да ни притеснява, защото тя прави интересното в нашия живот. Да се запознаеш, да видиш, да почувстваш различното, от това което си.
Така, че всеки човек живее, за да опознае и гледа. Всичко извън неговия живот, извън него самият е различно и непознато. Но то е непознато, защото ние не сме протегнали ръка към него. Стига да поискаме, ще влезем в него, и в това няма нищо страшно."

Даниела, VIII клас, IV-та езикова гимназия - Варна

Всички хора имат право да вземат решения. Децата също. Въпреки, че са малки и непълнолетни и те имат права. Преди един човек да стане възрастен, той е бил дете. Децата са бъдещето на човечеството. Ако те не се научат да вземат решения още от малки, когато пораснат ще станат плахи и нерешителни хора…
Възрастните мислят прекалено много за дребните неща и просто си губят времето. А едновременно забраняват на децата това, което те самите не могат да направят. В някои моменти се налага да вземаме своето решение бързо. Тогава трябва да разчитаме на опита и интуицията си. За да вземе едно дете решение то трябва да различава доброто от лошото на което се учи постепенно и постоянно. Смятам, че децата трябва да вземат решения, за да се подготвят за живота.

Андрей, VII клас, с. Паталеница

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

  1. Основен проблем при реализирането на тази програма се оказа фактът, че по-голяма част от участниците бяха с формирани вече и затвърдени стереотипни нагласи към мъжките и женските роли в обществото, което налагаше първоначалното им преодоляване, за да е възможно изграждането на ново непредубедено разбиране и отношение към проблема за равноправието на половете в социалното пространство.
  2. Тъй като децата трудно разграничават реалната от желаната ситуация, често се стигаше до идеализиране на собствените способности и възможности, а също така и на характеристиките на пола, към който принадлежат. Отъждествяването между реалността и желанието изкривява и опорочава анализа на разглеждания проблем, като вози до опростяване и елементаризиране.
  3. Учениците трудно реализират прехода от конкретната ситуация или казус към общия извод. Това най-ясно се откроява във невъзможността при споделяне на личен опит да се изтегли най-важното и същественото. В такива ситуации опасността от "разводняване" на обсъжданията е най-голяма.

Албена Раленкова - 51 СОУ "Ел. Багряна", София


ОСНОВНИ ПРИНИЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. Избягвайте простите отговори на сложни въпроси
  2. Утвърждавайте индивидуалния женски опит
  3. Избягвайте болезнени сравнения
  4. Стремете се към прецизно изразяване и избягвайте стереотипите
  5. Ограничавайте йерархичния подход
  6. Създавайте условия за свобода на мненията
  7. Бъдете отзивчиви при проблемите с приобщаването