С приемането на България в Европейския съюз през 2007 година нараства необходимостта от ускорено разрешаване на проблемите, свързани със социалната интеграция на ромската общност, в т.ч. и тези свързани с равнопоставеността на половете и съществуващата двойна дискриминация на ромските жени.

Проектът "Ромските жени в България - активни и успешни", който е финансиран от Министерството на финансите по програма Развитие на гражданското общество и се изпълнява от Фондация "Джендър проект в България" в партньорство с ромската женска НПО " КХАМ-Слънце" е крачка в посока обучение и подготовка на ромски жени в пет града за успешно участие в местните избори 2007, като възможност за разчупване на модела на изолираност и стереотипно възприетата от обществото роля на ромската жена. Проектът е сериозен опит да се идентифицират, активизират и използват вътрешните възможности и ресурси на тази етническа група за самоорганизиране и самоподпомагане, за да се постигне желаната интеграция.

Продължителност на проекта: 15 месеца / декември 2006 - февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

 • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;
 • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна, с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

Основни дейности:

 • обучение на 15 ромски жени от 5-те НПО в организиране на застъпнически кампании;
 • провеждане на проучване на местните проблеми на ромските общности във всеки един от градовете и идентифициране на местни ромски жени с потенциал да участват в решаването на тези проблеми /около 25 жени от всеки град/;
 • провеждане на 3-дневни обучителни семинари във всеки град за тези ромски жени с лидерски потенциал по темите: европейска политика за равнопоставеност на половете, залегнала в "Пътна карта на ЕС за равнопоставеност на половете 2006-2010 г."; политическата система в страната и ролята на политическите партии; законодателство регламентиращо провеждането на местни избори; необходими конкретни политически умения. На семинарите ще се разработят и конкретни планове за застъпнически кампании;
 • провеждане на местни застъпнически кампании в рамките на 3 месеца преди местни избори 2007;
 • социологическо проучване на местните предизборни и следизборни резултати по отношение участието на ромските жени, включването им в изборните листи, избирането и/или назначаването им на съответни длъжности;
 • провеждане на Национална конференция в София за представяне на резултатите;
 • отпечатване на книга на български и на английски език с постигнатите резултати


Очакваните резултати: В резултат на обучението и провеждането на

 • местните застъпнически кампании:
 • местните женски неправителствени организации ще укрепнат и ще се утвърдят като инструмент за постигане на влияние върху провежданата местна политика и обществения живот;
 • ще се идентифицират местни знаещи и можещи ромски жени, които общността ще подкрепя и те ще са двигател за бъдещи инициативи за приобщаване и активизиране на хората от общността и за преодоляване на съществуващите стереотипи както за ролята и мястото на ромската жена, така и за общността като цяло
 • местните ромски активистки ще бъдат представени на национално ниво с цел успешният модел да бъде използван и в други региони с компактно ромско население;
 • ромски и неромски организации ще демонстрират работа в сътрудничество


Очаква се около 165 ромски жени от 5-те града да участват в обучителните семинари, както и най-малко 600 души - представители на централната и местната власт, политически лидери и журналисти да получат необходимата информация и да вземат участие в общата дейност по проекта.

{easyflash movie:images/stories/artimages/RWS_Lom.swf id:container width:200 height:150}В периода 22 - 24 юни 2007г.в град Лом се проведе третият обучителен семинар за развитие на политически умения на жени - ромки по проект "Ромските жени в България - активни и успешни", финансиран от Европейския съюз в рамките на програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2004".

Обучението се проведе в хотел "Москва" и на него присъстваха 26 жени - представителки на неправителствените организации Сдружение "Развитие и подкрепа на ромските жени и деца", Фондация "Рома-Лом" и Сдружение "Развитие и интеграция на етническите общности", а също така и представителки на партиите "Евророма" и "Движение за права и свободи".

По време на първия работен ден, семинарът бе посетен от кмета на град Лом - Пенка Пенкова, зам.-кмета от ромски произход и седемте общински съветници роми, които са избрани да представляват местната общност в местния парламент. По време на посещението им бяха представени целите на проекта, очакваните резултати и подкрепа, бяха им предоставени резултатите от направеното дълбинно проучване на проблемите на ромската общност в град Лом и се обсъди ролята на ромската жена в политиката.

На 22 юни 2007г., бе проведена официална вечеря между екипа по проекта, кмета и зам.-кмета на град Лом и общинските съветници - роми, по време на която се обсъдиха подробно политическата ситуация в града, шансовете жена от ромски етнически произход да бъде избрана за общински съветник и инструментите, които е необходимо да използват дамите за да увеличат подкрепата от местната общност в този процес. Общинските съветници, споделиха че според тях е важно да има жена-ромка, която да представлява както ромите, така и жените, но че е важно тя да бъде активна и разпознаваема от своите съграждани.

На 23 юни 2007г. бяха представени резултатите от дълбинното проучване и спецфичните проблеми, с които се сблъскват ромите в различните квартали в Лом, а също така бяха проведени ролеви игри за развитие на конкретни умения за водене на преговори с политически партии и развитие на политически умения.

На 24 юни 2007г., бе изготвена стратегия за провеждане на застъпническата кампания. Дамите нарекоха инициативната си група "ЛЪЧ", обсъдиха основните дейности, които ще реализират по време на тихия период и по време на самата кампания, идентифицираха ресурсите, с които разполага инициативната група и тези, които са и необходими и изготвиха график за провеждане на работни срещи с представителите на парламентарно представените политически партии в град Лом и неформалните ромски лидери. Взеха решение да изготвят единна платформа, с която да се представят пред местната общност и която да съдържа конкретните проблеми, за разрешаването на които ще работи инициативна група "ЛЪЧ".

Дамите бяха категорични, че при отказ от страна на политическите партии да включат ромска жена в изборните листи, ще подготвят необходимата документация и ще участват в "Местни избори 2007" с независима кандидатура.

Дори рекордно високите температури от 38 градуса и през трите дни не попречиха на успешното превеждане на семинара.

Радостина Якимова - асистент проект

{easyflash movie:images/stories/artimages/RWS_Plovdiv.swf id:container width:200 height:150}От 29 юни до 1 юли 2007 год. в град Пловдив се проведе поредното 3-дневно обучение по проекта "Ромските жени - активни и успешни", финансиран по програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2004".
Местен координатор и организатор на семинара беше ромската фондация "РОМА"- град Пловдив, квартал Столипиново.

В работата на семинара участваха 21 човека - 18 жени и 3 мъже.

Въпреки предварителните разговори с организаторите и разясненията за целите на проекта и обучението, оправдаха се очакванията на нашият екип, че няма да има достатъчно участнички и най-вече, че няма да бъдат подходящите жени. Много от момичетата бяха млади девойки, някои от тях още учат и нямат достатъчно опит и участие в обществения живот, а не ли да ги подготвяме за участие в местните избори и включване в листите. Не дойдоха и много от жените, чиито имена ни бяха подадени от политическите партии и бяха лично поканени. Не смятаме, че това е провал или загубено време - това е инвестиция в младите ромски девойки, но все пак не попада точно в целите на настоящият проект.

Сред участничките беше една дама, която членува в партия "РОМА" и може би ще бъде включена в предстоящите избори и една ромка - действащ общински съветник от партия "Евророма"в град Карлово. Те бяха добрият пример за възможността и на ромските жени да участват в местната власт.

През третият ден беше изработена стратегия за провеждане на застъпническа кампания и определени хората, които ще следят местните медии за излъчването или отпечатването на тематични материали през три-месечения период на каманията.

За съжаление медиите от град Пловдив не проявиха никакъв интерес към мероприятието!

Калинка Сливкова - координатор на проект

{easyflash movie:images/stories/artimages/rws_shumen.swf id:container width:200 height:150}В периода 6-8 юли 2007 година се проведе поредното и последно от поредицата тридневни семинари за развитие на политически умения на ромски жени в град Шумен. Местен координатор и организатор е "Сдружение за социално, културно и образователно развитие на малцинствата в България" в лицето на Невин Риза.

На обучението присъстваха 26 участника, сред които имаше представители от неправителствените организации "Неве Дрома" и "Хаячи", експерти от общинската и областна администрация в град Шумен, а също така и представители на Общински съвет.

Обучението премина по предварително изготвената програма, като се дискутираха подробно проблемите, които имат ромите в град Шумен, взаимоотношенията между общинските служители и общинските съветниции и механизмите, които могат да бъдат използвани за обединяване около една кауза.

Медиите в град Шумен проявиха изключително голям интерес към провелото се обучение и на 6 юли телевизия "Шумен", в централната си новинарска емисия от 19.00 часа, излъчи четириминутен репортаж и интервю с една от участничките в семинара. Вестник "Шумен" в бр. 85 от 7 юли 2007г., публикува материал със заглавие "Ромските жени са активни и успешни" и също помести интервю с Ирина Илиева от "Неве дрома", която беше участничка в провелия се семинар.

Неочаквано за екипа по проекта шестима мъже проявиха интерес към семинара и представения материал, като всички те бяха експерти в общинска и в областна администрация в град Шумен и представляваха различни политически партии. Официално заявените от тях мотиви за присъствие бяха свързани с убедеността им, че трябва да има повече жени в политиката и декларираха желание да подкрепят участничките в семинара. Екипът обаче смята, че те присъстваха и в качеството си на активни участници в политическия живот на общината и обастта и интересът им беше свързан по-скоро с преодоляване на евентуална заплаха, която би дошла от страна на обединилите се ромски жени.

От списъка, с имена на изявени ромски жени, който беше подаден от партийните ръководства, присъстваха и участваха шест жени, които заявиха своите амбиции да участват активно в политическия шивот на Шумен.

Семинарът приключи със сформирането на щаб, който ще проведе поредица от срещи с представители на местната общност и с лидерета - формални и неформални, които да работят за обединяване около кауза, включване на ромски жени в листите или подкрепа на жени, които са включени в листите за общински съветници.

Изненадващото за екипа на проекта е, че в неделя една голяма част от участничките предпочетоха да отидат на църква, като след това не се върнаха да присъстват на семинара, което е прецедент за проведените до момента среща и обучения.

Радостина Якимова

{easyflash movie:images/stories/artimages/RWS_Dupnica.swf id:container width:200 height:150}На 15 - 17 юни 2007 год. в град Дупница се проведе втория 3-дневен обучителен семинар по проекта "Ромските жени - активни и успешни" , финансиран по програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2004" . Местен организатор на семинара беше ромската неправителствена организация "Етноинтеграция", с която имаме дългогодишно партньорство по проекти, касаещи проблемите на ромските жени.

В работата на семинар за трите учебни дни взеха участие общо 29 ромски жени, като 4 от тях бяха посочени и от политически партии НДСВ и БСП.

Предварително обявената програма за провеждане на обучение за активизиране на ромските жени за участие в общестевно-политическия живот, обучение в политически умения и изработване на стратегия за участие в предстоящите местни избори предизвика голям интерес не само в участничките в семинара. Местните медии удостоиха с много голямо внимание както лекторките,така и самите участнички в обучението: телевизия "РИЛА" излъчи още първия ден репортаж в централните новини за провеждането на обучение на ромски жени в политически умения, телевизия "ОКО" взема интервюта от Станимира Хаджимитова и две от момичета, журналистка от радио "Астра плюс" присъства в залата, журналистка от вестник "Нова Дупница плюс" получи материали за програмата на семинара и изследването за пробламите на ромите в община Дупница.
На третия ден в работа по групи участничките разработиха стратегия за включване на ромски жени в листите за общински съветнички в два варианта:

 • Инициативна група за водене на преговори с политическите партии за представяне на кандидатури на две ромски жени за включване в листите за общински съветнички и то на избираеми места
 • Инициативен комитет за подкрепа на ромска жена като независим кандидат

Бяха проведени и практически упражнения по политически умения: среща с недобронамерен партиен лидер за представяне на кандидатура на ромска жена, интервюта в недобронамерена телевизия, подготовка на изявления, държане пред камера, облекло и маниер на говорене, езика на тялото, техники на доминиране и противопоставянето им и др.

Обучението приключи с ентусиазираното решение на ромските жени да проведат една силна три-месечна застъпническа кампания, която да завърши с грандиозно мероприятие за представяне пред обществеността на евентуално включените в листите ромски жени, или ако това не се случи да обявят публично решението на ромските жени да подкрепят листа за общински съветници в която има жени на избираеми места.
В обучението участваха и две малки ромски принцеси, които се надяваме да станат бъдещите ромски лидерки в общността.

Калинка Сливкова - координатор на проекта

{easyflash movie:images/stories/artimages/RWS_Kustendil.swf id:container width:200 height:150}На 8 - 10 юни 2007 год. се проведе първият тридневен обучителен семинар в град Кюстендил Лекторки по темите на дневния ред бяха: Станимира Хаджимитова и Лиляна Ковачева. В тридневния семинар взеха участие общо 29 ромски жени- представителки на НПО, политически партии и ромски жени, които продължават образованието си в училището "Втори шанс", организирано към местното читалище "Васил Левски".

Семинарът беше посетен от депутатката от БСП, избрана в Кюстендил г-жа Мая Манолова, която поздрави участничките и обеща подкрепа при определяне на листите за местните избори.
Местните медии проявиха голям интерес към обучението - семинарът беше посетен от журналисти от: кабелните телевизии "КОЛОР" и "Кабел САТ-Запад", вестниците "Вяра" и "Струма", които взеха интервюта от лекторките на семинара и от самите участнички.

На 12.06.07 вестник "Монитор" помести публикация под заглавие :"Подготвят циганки за общински съветнички".

През третият работен ден беше изработена стратегия за провеждане на застъпническа кампания в следващите три месеца от инициативен комитет от 13 жени, които ще работят под името "РАНО" - Ромска Асоциация на неправителствени организации. Идеята е да се проведат срещи с различните политически партии пред които да бъдат представени конкретни имена на ромски жени с предложение да бъдат включени в листите и по възможност на избираеми места. В края на застъпническата кампания ще се проведе заключително мероприятие с представяне пред обществеността на тези, които са включени в изборите, или ако това не се случи да се анализират причините за това.

Калинка Сливкова - координатор на проекта