С приемането на България в Европейския съюз през 2007 година нараства необходимостта от ускорено разрешаване на проблемите, свързани със социалната интеграция на ромската общност, в т.ч. и тези свързани с равнопоставеността на половете и съществуващата двойна дискриминация на ромските жени.

Проектът "Ромските жени в България - активни и успешни", който е финансиран от Министерството на финансите по програма Развитие на гражданското общество и се изпълнява от Фондация "Джендър проект в България" в партньорство с ромската женска НПО " КХАМ-Слънце" е крачка в посока обучение и подготовка на ромски жени в пет града за успешно участие в местните избори 2007, като възможност за разчупване на модела на изолираност и стереотипно възприетата от обществото роля на ромската жена. Проектът е сериозен опит да се идентифицират, активизират и използват вътрешните възможности и ресурси на тази етническа група за самоорганизиране и самоподпомагане, за да се постигне желаната интеграция.

Продължителност на проекта: 15 месеца / декември 2006 - февруари 2008/.

Целеви групи: 5 ромски женски неправителствени организации /НПО/ от градовете Пловдив, Кюстендил, Дупница, Лом и Шумен, местните власти и представителите на основните политически партии в тези градове, журналисти, цялата общественост.

Основни цели на проекта:

 • Постигане на Европейските демократични стандарти в България чрез задълбочаване на процеса на социална интеграция на ромската общност и чрез развиване потенциала на ромските НПО като инструменти за въздействие при осъществяването на определени обществени политики;
 • Създаване на елементи на национален механизъм за осъществяване на анти дискриминационна политика на основата на полова и етническа равнопоставеност и за преодоляване на стереотипите в мисленето.

Конкретна цел на проекта: да се подпомогне, насърчи и засили участието на ромските жени в обществено-политическия живот на страната като активистки и членки на местни граждански организации и политически партии и в местната администрация; да се представи пред обществото съвременното лице на ромката като образована и активна, с гражданска позиция жена, която ще бъде вътрешен фактор за ускоряване развитието на общността.

Основни дейности:

 • обучение на 15 ромски жени от 5-те НПО в организиране на застъпнически кампании;
 • провеждане на проучване на местните проблеми на ромските общности във всеки един от градовете и идентифициране на местни ромски жени с потенциал да участват в решаването на тези проблеми /около 25 жени от всеки град/;
 • провеждане на 3-дневни обучителни семинари във всеки град за тези ромски жени с лидерски потенциал по темите: европейска политика за равнопоставеност на половете, залегнала в "Пътна карта на ЕС за равнопоставеност на половете 2006-2010 г."; политическата система в страната и ролята на политическите партии; законодателство регламентиращо провеждането на местни избори; необходими конкретни политически умения. На семинарите ще се разработят и конкретни планове за застъпнически кампании;
 • провеждане на местни застъпнически кампании в рамките на 3 месеца преди местни избори 2007;
 • социологическо проучване на местните предизборни и следизборни резултати по отношение участието на ромските жени, включването им в изборните листи, избирането и/или назначаването им на съответни длъжности;
 • провеждане на Национална конференция в София за представяне на резултатите;
 • отпечатване на книга на български и на английски език с постигнатите резултати


Очакваните резултати: В резултат на обучението и провеждането на

 • местните застъпнически кампании:
 • местните женски неправителствени организации ще укрепнат и ще се утвърдят като инструмент за постигане на влияние върху провежданата местна политика и обществения живот;
 • ще се идентифицират местни знаещи и можещи ромски жени, които общността ще подкрепя и те ще са двигател за бъдещи инициативи за приобщаване и активизиране на хората от общността и за преодоляване на съществуващите стереотипи както за ролята и мястото на ромската жена, така и за общността като цяло
 • местните ромски активистки ще бъдат представени на национално ниво с цел успешният модел да бъде използван и в други региони с компактно ромско население;
 • ромски и неромски организации ще демонстрират работа в сътрудничество


Очаква се около 165 ромски жени от 5-те града да участват в обучителните семинари, както и най-малко 600 души - представители на централната и местната власт, политически лидери и журналисти да получат необходимата информация и да вземат участие в общата дейност по проекта.