Рим, 27.01.2015

Фондация „Джендър проект в България” стана партньор в нов проект  zeroGPG - Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG” с колеги от Италия, Гърция, Чехия и Австрия. Водещ партньор е университетът Сапиенца в Рим. Целевите групи са жени, без ограничение във възрастта и професионалната ангажираност, работодатели и техни асоциации, синдикати, НПО  и обществени институции.

Проектът е с продължителност 24 месеца.

Проектът има за цел да разгледа проблема с неравнопоставеността в заплащането на труда между половете – т.н. gender pay gap (GPG), чрез използване на транснационален подход. Ще се изследва актуалната ситуация в ЕС, въз основа на принципа „Може да се управлява това, което може да се измери”, и ще се осигури подробна информация за участващите страни, като се вземат предвид и формите за заплащане, които не се следят от Евростат, такива като бонусни плащания, заплащане според представянето, сезонни плащания. Акцентът при проучванията ще бъде върху МСП в страните участнички. Изследването ще се занимае и с различните източници на различията в заплащането, като ще се вземе предвид и психологичната страна на проблема. Жените, твърде често сами подценяват своята професионална стойност. За да се определи дали различията в начина, по който се представят двата пола  съществуват и дали имат съществена роля в представянето на работното място, ще бъде проведено подробно изследване, изучаващо съдържанието и модулността на социалните мрежи за кариерно развитие. Въз основа на резултатите от проучванията ще бъде разработен софтуеърен инструмент, който да позволи на МСП да проверяват онлайн своята политика по заплащанията и да оценяват различните източници на различия. Инструментът ще дава възможност за оценка на уменията на служителите в съответствие с тяхната длъжностна характеристика, както и на съответствията между тях. Ще бъде създаден и портал, който да даде възможност на заинтересованите сектори от страните участнички да имат общо място за „срещи” и да обменят добри  практики. Проектът ще направи своите резултати достъпни чрез различни събития организирани за служители, работодатели и национално представени институции. Във всички страни ще се проведат и „Дни на равното заплащане”, както и „обучение на обучители”. Акцентът по време на всички събития ще бъде върху видимите ползи за елиминиране на проблема с неравното заплащане на труда, което ще бъде отчитано чрез наблюдения върху индикатори за бизнес представянето на жените вътре в компаниите.

Снимки от проведената в гр. Рим среща на партньорите на 25-28 януари 2015 г. От страна на ДПБ участнички бяха експертите към проекта Ст. Хаджимитова от ДПБ и Виолета Иванова от Институт за социални и синдикални изследвания - КНСБ.

 

 

 

{backbutton}