На 25 април 2016 г. фондация „Джендър проект в България“ /ДПБ/ организира в партньорство с Министерство на труда и социалната политика  конференция на тема „Стратегии за преодоляване на разликата в заплащането по пол“. Събитието се състоя в Дома на Европа и беше подпомогнато от фондация Фридрих Еберт, бюро България, като се съчета с разширено заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

Приветствие от името на фондация Фридрих Еберт за България  поднесе г-жа Мария Петрова, Координатор проекти. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, заместник министър на труда и социалната политика се спря на темата „Защо трябва да преодолеем разликата в заплащането по пол?“. Той направи анализ на свършената през последните месеци работа по темата за равнопоставеността, като се спря на новоприетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете; на сериозния дял жени в изпълнителната власт – 44% са жените министри;  на различните индекси за оценка, които се изчисляват от Института по равнопоставеност към ЕС EIGE. Основна следваща задача пред всички е изработването на Национална стратегия до 2020 г. Много задълбочен анализ на данни за разликата в заплащането по пол по сектори и професии направи Тодор Давидков, началник на отдел „Статистика на труда“ към НСИ, от който стана ясно, че не е достатъчно да наблюдаваме само средната за страната стойност на т.н. Gender Pay Gap (GPG) – разлика в заплащането по пол, а политиките и мерките за намаляването й трябва да отразят и специфичните проблеми на различните групи жени. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов наблегна на ролята на социалния диалог като инструмент за въвеждане на механизми за преодоляване на GPG. СТАНИМИРА ХАДЖИМИТОВА директор на ДПБ представи резултати от съвместния проект на организацията с партньори от Италия, Гърция, Чехия и Австрия “Zero GPG – Gender equality – Innovative tool and awareness raising on GPG”, като се спря по-подробно на влиянието на психологическите фактори. Представени бяха и добри практики за внедрени политики и мерки от партньорските страни, Швеция и Исландия, както и уеб платформата на проекта www.zerogpg-project.eu, където скоро ще може да се ползва специалния инструмент за измерване на GPG в МСП.

 

За първи път пред 54-те участника се представи клип за проблема GPG, заснет по поръчка на ДПБ, с подкрепата на фондация Фридрих Еберт, бюро България.

 

По време на дискусията, се добавиха две нови предложения към Стратегиите за преодоляване на GPG.

{edocs}docs/Strategii_Gender-Pay-Gap.pdf,600,400,link{/edocs}

{backbutton}