Втори инфоден по проект ZeroGPG, с участието на работници и служители от СФ „МЕТАЛИЦИНа 15 юни в гр. Несебър се състоя втората информационна среща на фондация Джендър проект в България /ДПБ/ по проект ZeroGPG, с участието на работници и служители от СФ „МЕТАЛИЦИ“.
Сред 60-те участника /39 мъже и 21 жени/ имаше активисти от КЦМ АД гр. Пловдив, Аурубис България, Стомана-индъстри, Промет стиил ЕАД, Алкомет АД, СББ Сопот, Промет стиил Бургас и централата на профсъюза.

Експертът-изследовател към проекта Виолета Иванова /ИССИ на КНСБ/ въведе темата с обща презентация за издръжката на живота и динамиката на средната работна заплата.

 

Прелюдия към сериозната тема „разлика в заплащането по пол“? (Gender Pay Gap - GPG) беше прожектираното клипче на ДПБ, което даде повод за първата дискусия.

Станимира Хаджимитова – джендър експерт в проекта, застъпи темите: какво разбираме под „разлика в заплащането по пол“; основните фактори, които водят до различие в заплащането по пол; как мерим GPG в ЕС?; влияние на отработените часове, възрастта, професиите, разпределението на доходите и контрола върху GPG. Особено интересни бяха споделените „добри практики“, прилагани в другите страни-партньори.

В последната част В. Иванова представи данни от изследването чрез полустантартизирано интервю, проведено в 29 предприятия от типа на МСП от реалния сектор (хранително-вкусова, химия, строителство, лека промишленост, земеделие, машиностроене, металургия, енергетика), сред 405 работници и служители на възраст между 18-67 г. /217 жени и 188 мъже/. Макар и непредставително за страната, то дава представа по пол за позиция на работните места, бюджет на времето, фактическа нетна работна заплата.

На въпроса „Според вас, кои са трите най-ефективни мерки, които трябва да се приемат за най-добро съвместяване на трудовия и семейния живот?», получените 3 отговора са:

  • По-гъвкав график на работното време - 44.4 %
  • Работното време трябва да бъде адаптирано към работното време на услугите от
  • публичния и частния сектор (пощи, банки , детски градини и др.) - 35.3 %
  • Възможност за промяна на началото или края на работното време по семейни причини - 24,4 %

В Сектор “Металици” участниците в изследването са 39.

Декларираната нетна СРЗ е 710 лв. /Жени – 570 лв.; Мъже - 850 лв./, което е разлика около 30% (некоригирани данни)

Интересни са отговорите за фактическа/очаквана справедлива РЗ:

  • Жени – 830 лв. /+260 лв.
  • Мъже – 1105 лв. / +255 лв.

Разликата е около 275 лв. (25%), т.е. жените имат с 25% по-ниски очаквания за ниво на справедлива заплата.

Оживената дискусия подсказва, че темата е интересна дори и за работещите в икономически сектори, в които заетостта е предимно мъжка.

{backbutton}