На 19 и 20.01.2017 година в София се проведе първата работна среща по проект Career Rocket: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training. Проектът се изпълнява от консорциум от 5 НПО от 4 европейски държави : ДПБ от България, 4ELEMENTS (Гърция), GTF ISG (Хърватска) и AUR (Румъния). Водещ партньор е фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ – България.

Проектът е с продължителност 30 месеца. Основната цел е да се обучи педагогическия персонал в училищата да разпознават и интерпретират стереотипите, основани на пола (джендър стереотипи) в задължителната учебна програма; да се създаде програма по гражданско образование, която да освободи процеса по кариерно консултиране от влиянието на джендър стереотипите.

Целеви групи: учители, представители на Министерство на образованието и науката, училищни директори, ученици, родители, педагогически работници, кариерни консултанти, младежки работници, джендър активисти и представители на женски организации.

Активности:

  1. Аналитична част: проучване отношението на учителите и учениците към темата „равнопоставеност на половете“; анализ на образователната програма за трите образователни степени – 1-4, 5-7 и 8-12 класове.
  2. Обучителна част: разработка на обща рамка за интегриране на джендър тематиката в учебната програма; разработка на наръчници за учители, педагогически работници и ученици в трите образователни степени – начално, основно и средно образование; изработка на обучителни програми/модули за различни целеви групи; провеждане на обучения за учители както и учители обучават други учители; провеждане на обучения на ученици и последващи – ученици обучават ученици; обучения за кариерни консултанти, директори на училища и представители на образователните институции.
  3. Промотиране на „джендър“ културата в българското училище: организиране на Career ROCKET фестивал в избрани пилотни училища в София и страната; провеждане на национални състезания между училищата за приза „Училище, свободно от джендър стереотипи“, финална конференция за отчитане на резултатите и споделяне на опит.

Очаквани резултати:

  • Повишен капацитета на педагогическия персонал по отношение присъствието на джендър аспекта в цялостната  образователна програма и по-специално в гражданското образование
  • Повишена осведомеността на учениците относно джендър стереотипите и традиционните джендър роли, както и тяхното негативно влияние върху личностното и професионално развитие
  • Увеличен капацитет на училищата по отношение разработката и въвеждането на училищни политики за равнопоставеност на половете и включването на инициативи в годишните планове
  • Увеличен капацитет на училищата за подкрепа на кариерен избор без джендър стереотипи, както за момичетата, така и за момчетата