На 30 юни 2006 год. в зала "Десислава на хотел "България" се проведе КРЪГЛА МАСА за отчитане на резултатите от проведената в България НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ: "Участие на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт".

На 30 юни 2006 год.в зала "Десислава на хотел "България" се проведе КРЪГЛА МАСА за отчитане на резултатите от проведената в България НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ: "Участие на ромските жени в обществено-политическия живот - централна и местна власт", в рамките на Регионален проект "Ромските жени могат -II", финансиран по линия на Пакта за стабилност, Джендър Таск Форс.
В работата на кръглата маса взеха участие 41 човека, в т.ч. 27 жени и 14 мъже.

Имаше представители на: Дирекция "Етнически и демографски въпроси" към МС, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Софийска Община, Ромска партия "Евророма", Конфедерация на ромите "Европа", Международен панаир - Пловдив / изложение "Ромски свят"/, представители на 7 ромски женски НПО от цялата страна, водещи ромски НПО от София, медии / БНТ, БНР- програма "Хоризонт", вестници 24 часа и "Новинар"/ и ромски студенти.

Фасилитаторките по проекта: Антоанета Парушева и Лиляна Ковачева изнесоха информация за проведените Обществени дебати в 5-те града: Лом, Пловдив, Шумен, Благоевград и Кюстендил. Медийният координатор на проекта Боряна Иванова коментира отразяването на кампанията в електронните и печатни медии, дадените интервюта, участието на членове на екипа в директни предавания.

Особено внимание по време на дискусията беше отделено на общите изводи от проведените Дебати и направените препоръки за бъдещата дейност по проблемите на ромските жени.
Кръглата маса завърши с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ за обединяване на усилията с цел утвърждаването на ромската жена в обществено - политическия живот на страната. Декларацията е отворена за присъединяване на държавни институции, политически партии, медии и НПО-та за бъдеща съвместна работа.

 

По -подробна информация може да прочетете в: - Презентация за резултатите от проведената кампания и приетата Декларация:
{edocs}docs/ROMSKA_NC.pdf,500,300,link{/edocs}

Калинка Сливкова - координатор на проекта