Проект EmProve (2016-1-IE01-KA204-016906) -  https://emproveproject.eu/  се финансира по програма Erasmus +. Проектът надгражда постигнатите резултати по проект LLP project PACT - Promoting Awareness and Cooperation and Training in the Field of Domestic Violence.

Проект EmProve се стреми да постигне по-висока степен на овластяване на жени, преживели домашно насилие чрез:

  • усъвършенстване на консултантските услуги предоставяни от социалните работници в кризисните центрове и от представители на гражданския сектор, които работят с тези жени;
  • работа с представители на заинтересованите групи, в т.ч и работодатели по превенция на домашното насилие;
  • създаване на мрежов механизъм, в  който да бъдат включени всички участници.

Тези активности са проектирани чрез иновативните методи на гемификацията.

В периода 5-10 ноември 2017 г. представителят на ДПБ Диана Георгиева взе участие в експертната среща и обучение в гр. Хихон, Испания. Чрез интензивна работа през тези 5 дни, експертите от партньорските страни (Германия, Австрия, България, Литва, Испания, Румъния и Ирландия) изпробваха в реални ситуации отделните инструменти и мисии, дадоха своето мнение и препоръки. След адаптиране на обучителните материали работата продължава на национално ниво с обучение на тренери, което е планирано да се състои през м. януари 2018 година. След това проекта продължава с работа на терен в кризисните центрове за пилотно тестване на платформата.

Следващите етапи включват подготовка на препоръки и създаване на модел на платформата, който да бъде предложен на потенциални инвеститори.