Екипът на фондацията е част от инициаторите и активни участници в  разработването на проект „Граждански диалог за развитие“. Експертът Станимира Хаджимитова  ще предостави своята експертиза при осъществяването на дейности във връзка с  Глобална цел за устойчиво развитие на ООН 5 - Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки. Екип от фондацията ще поеме и комуникационния компонент на проекта.  

Представяне на проекта

Във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз проектът „Граждански диалог за развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно развитие в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия, си поставя за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както  и българското участие в този процес.

Инициативата работи за укрепване на чувството за споделена отговорност, въвличайки широк спектър от заинтересовани страни, повишавайки капацитета им да участват в създаването и прилагането на политиките за развитие. Особено значение се отдава на глобалното образование – като инструмент за развиване на критичното мислене, постигане на разбиране за взаимовръзките в света, формиране на знания, умения и ценности за създаване на по-справедлив свят.

Централно място в проекта заемат дейности, посветени на:

  • Повишаване на осведомеността и ангажираността на ключови за ефективното изпълнение на политиките за развитие заинтересовани страни, като неправителствени и бизнес организации, академични кръгове и медии

Предвидените обучения, информационни дни, семинари, дискусионни форуми, сред които и среща на международната конфедерация на европейски НПО, работещи в областта на хуманитарната помощ и развитието, CONCORD, както и национална конференция за сътрудничество за развитие, ще допринесат за изграждане на мрежи и между секторни партньорства, основани на взаимно разбиране и доверие, за създаване на среда на сигурност и стабилност и чувство за собственост по отношение на решенията.

Материалите и стратегически документи, създадени и разпространени в рамките на проекта – доклад за официалната помощ за развитие на България, Компендиум за ролята на ЕС в международното сътрудничество за развитие; изследвания и политически позиции на водещи експерти, организации и мрежи, свързани с финансирането на развитието и пр., са надеждно средство за мобилизирането на активната подкрепа на българското гражданско общество и пълноценното му включване в интензивен международен обмен за постигане на по-добро разбиране и съгласуваност на политиките за устойчиво развитие.

  • Насърчаване на международно и регионално сътрудничество от гледна точка на политическо, икономическо и културно взаимодействие

Провеждането на регионална конференция за участници от граждански организации от Западните Балкани и Черноморския регион е отлична възможност за българските организации да укрепят и развият отношения с подходящи представители на гражданското общество от приоритетните за България региони, работещи по теми от приетите през 2015 г. Цели за устойчиво развитие, отнасящи се до здравеопазване, образование, равнопоставеност на половете и овластяване на жените, сигурност, справедливост, демократични и отговорни институции.

  • Подкрепа и развитие на концепцията за глобално образование, включително учредяването на годишни национални награди за глобално училище и за качествено медийно отразяване на проблемите на развитието, организирането на национална конференция за глобално образование.

Освен стратегически приоритет за ЕС, концепцията за глобално образование е припозната и от българското правителство, като е включена в Закона за училищно и предучилищно образование и е съществен елемент от комуникационната стратегия на МВнР в „Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2016 г. – 2019 г.”.

 

Регистрирана през 2009 г., понастоящем Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединява 23 неправителствени организации, имащи отношение  и опит в работата в областта на политиките на международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи и др.