Експертът, Диана Георгиева взе участие в проведена в Рим през м. септември конференция по проект HASP - Honour Ambassadors against Shame Practices (JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973) - http://hasp-project.eu. 

По време на конференцията партньорите представиха резултати от анализите в страните - участнички (Италия, Гърция, Испания и България). Г-жа Геновева Тишева от БЦДИ представи резултати от сравнителният анализ. Представителите на факултета по медицина и психология към Университет Ла Сапиенца - Рим представиха своите изследователски проекти - проф. Fabio Ferlazzo за ролята на стереотипите при насилие на честта, а Christiano Violani - за психологическия подход към престъпленията на честта.

Конференцията завърши с кръгла маса, участниците в която бяха представители на различни институции, които представиха добри практики от Италия. На следващият ден 19.09 представителите на страните партньори взеха участие в работна среща, на която бяха обсъдени дейностите, които предстоят, в това число  и предложения за организация на  обученията и провеждането на полевите мисии.