На 19.11.2015 г  в залата на читалище „Гюрга Пинджурова” гр. Трън бе проведена  3-та симулация в рамките на проект BG 05/1671„Посланици на правата си”. Темата на симулационната работилница бе „Документи, институции, данъци и такси, социални осигуровки”. Работилницата бе структурирана от една страна върху правата, а от друга върху съответните отговорности на всеки един от нас. Темите, които бяха засегнати:

  • - Лични документи – права, процедура по подаването на заявления за лични документи (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление на МПС)
  • - Правото на личен лекар и безплатно лечение и съответните ни отговорности по отношение на изплащането на здравни осигуровки
  • - Данъци и такси
  • - Социални осигуровки.

По време на симулационната работилница акцентът беше поставен върху практическия  елемент - работа със съответните документи: Заявление за издаване на лични докуменни, Декларация на осн. Чл 71, ал.1 от Правилника за издаване на български документи за самоличност (попълва се при изгубване, кражба, унищожаване), Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар и Заявление на издаване на Европейска осигурителна карта.

Всеки един от присъстващите получи копие от документите, след детайлното им разглеждане, заедно с необходимите съпътстващи документи за подаването на формуляра. Отделено бе време и за разглеждане на подаването на тези документи от страна на родителите за техните деца.

На обучението присъстваха 22 представители на целевите групи. Тъй като това беше последната  среща тип „симулация“ бе проведен разговор с присъстващите, относно ефективността на този тип срещи, тъй като голяма част от тях са участвали и в останалите две. Те заявиха удоволетвореността си от практичния характер на срещите; от съветите, които са получили при попълването на формулярите; от компетентността на експерта, който участва в симулация 2 „Трудови права” (Г-жа Поли Нешева – Георгиева, адвокат), както и от добре структурираните презентации и обучителя.