Фондация „Джендър проект в България“ стартира работа по проект „WE GO! WOMEN ECONOMIC INDIPENDENCE & GROWTH OPPORTUNITY “ в рамките на програма „ДАФНЕ“ на ЕС. Партньори  са 15 организации от 8 страни (Испания, България /Асоциация Анимус и Български център на жените в технологиите/, Италия, Великобритания, Кипър, Гърция, Норвегия и Франция).

Основната цел на проекта е укрепване на услугите предоставяни на жени – жертви на насилие, основано на пола и домашно насилие в центровете за подкрепа, организирани и ръководени от различни неправителствени организации. Проектът се фокусира върху създаването на организационен капацитет на обучителите и служителите в тези центрове, както и разработка на нови методики, които да подпомогнат  преодоляването на икономическата зависимост на жертвите от насилниците. Благодарение на дейностите по този проект, центровете ще отговарят по-адекватно на икономическите нужди на жертвите, като им предлагат  алтернативи за заетост и икономическо овластяване.

Специфичните цели на проекта:

(1)Засилване на сътрудничеството по отношение на предлаганите в центровете услуги за идентифициране и споделяне на добри практики от 8-те европейски страни; (2)Повишаване информираността на практиците и създаване на умения в тях за изграждане на модели за взаимопомощ, които да  подпомогнат жертвите;

В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на съществуващите услуги в страните – партньори, което да доведе до създаване на обща методология за събиране на данни и последващ анализ. Събраните добри практики и методологии, по време на обучителни семинари ще поставят основата на трайно трансгранично сътрудничество и разработка на наръчник за работа в центровете. Предвидени са 8 обучителни сесии за практици от тези центрове и 17 менторски „пътеки“ с жертвите за тестване на новите услуги. В рамките на проекта ще се реализират и поредица от комуникационни събития, които ще спомогнат резултатите и споделеното знание да намерят по – широка обществена разгласа.

Проектът е с продължителност 24 месеца.