От 1 януари 2004г. в България влезе в сила Закон за защита от дискриминация и това е сериозен аргумент за активизиране на всякакви дейности в посока прилагането на практика на закона.

Член 35(1) гласи: Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебниците и учебните помагала са длъжни да предоставят информация и да прилагат методи на обучение и възпитание по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот.
(2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и планове, обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете.

Цели на програмата:

 • повишаване чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и нулева толерантност към всички форми на дискриминация и нарушаване правата на човека на основа пол;
 • промяна на дискриминиращите джендър стереотипи, промяна на нагласи и поведение сред подрастващите и младите хора в училищна възраст;
 • лобиране на национално и местно равнище за мобилизиране ресурсите на образователните институции и гражданското общество за ефективното прилагане на практика на член 35 от Закона за защита срещу дискриминацията;
 • активно промоциране на политики и проекти за включване и утвърждаване на джендър-тематиката в държавните-образователни стандарти, насочени към детските градини, основните и средни училища, висшите учебни заведения;

Добри практики

 • "Джендър образование" стартира през 1997 г. като превантивна програма и част от проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема и образоване на обществото", осъществен в партньорство с неправителствената организация "Защитници на човешките права от Минесота"-САЩ.

  В рамките на проекта бе предоставена и адаптирана към българските условия методика за обучение на учители по следните проблемни области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на жените и децата като част от общочовешките права; насилието във всичките му форми - домашното насилие, трафика на жени и деца, сексуалното насилие; национални и ( международни законодателни практики и институции; семейно планиране и сексуално здраве;
  Пилотната програма се проведе през първия учебен срок на учебната 1997/8 г. в две училища в София в 11 клас/смесена група/ и 9 клас/само момичета/. Следват три етапа на развитие на инициативата. За повече инфорамация виж проекти - "Джендър образование".
 • ДПБ в партньорство с Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Климент Охридски" в рамките на проект "Джендър образование", подкрепен от програма МАТRA на Посолството на кралство Холандия в България реализира експерименталния учебен курс "Джендър и Медии". В проекта взеха участие 58 студенти, които в края на семестъра защитиха 20 курсови работи - индивидуални и групови проекти(текстове, филм, фото-проект). Разработената в екип методика за преподаване на джендър проблематиката във висшите учебни заведения бе резултат от успешното партньорство между ДПБ и ФЖМК. (за повече информация виж проект "Джендър и Медии")

Бенецифициенти:

От самото си създаване програмата е отворена към деца от детските градини, ученици и студенти от различни възрасти като част от гражданското образование в подкрепа на процеса на модернизиране на българските учебни заведения;

Непосредствени индикатори за ефективността на програмата са положителните реакции и интерес от страна на учителите, децата, родителите и училищните настоятелства, въвлечени в "Джендър образование", както и множеството писма, които се получават в офиса на фондацията със заявка за включване в програмата на нови училища от цялата страна.
Общо за периода 1997 - 2001 г. по програмата са работили 1250 деца от 48 училища. С писмо №04823 от 08.02.2001г. до Регионалните инспекторати по образование Министерството на образованието и науката препоръча програмата "Джендър образование" и нейните цели.

Приоритети на бъдещата работа:

 1. Изследване на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, които се прилагат в съответствие с въвеждането на учебните планове (НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание - МОН) от джендър аспект.
 2. Запознаване със стратегията на МОН за внедряване на гражданското образование в учебните програми. Визира ли то темата джендър и по какъв начин е разработена джендър-проблематиката?
 3. Изследване на съществуващите традиционни норми на отношения момичета - момчета. Съществуват ли стереотипи, които оказват влияние върху поведението на момичета и момчета в училище. Как се проявяват те и как влияят на образователния и на възпитателния процес в училище?
 4. Изследване и анализ - Как учителите/учителките/ в българските образователни институции възпроизвеждат съществуващите в обществото джендър стереотипи или създават нови такива? Последици от феминизацията на учителската професия.
 5. Изследване на готовността на българското училище и университети да приложат на практика джендър обучението (анализ на човешки ресурси, финансови ресурси, методология, ноу-хау, гъвкавост, експериментално начало).
 6. Запознаване с европейските практики и стандарти в областта на образованието и законодателство, регламентиращо процеса.
 7. Дефиниране ролята и мястото на Учебните центрове за квалификация и преквалификация на учители и разработване на стратегия по-какъв начин може да бъдат използвани наличните ресурси?
 8. Организиране на дискусии и експертни оценки на резултатите.

Целеви групи:

 1. Институции - МОН, което регламентира държавната политика и програми по отношение на образователните практики и стандарти.
 2. Местната власт - общинските съвет и администрация. В техните правомощия са финансирането и управлението на общинските училища, както и СИП-те.
 3. Училища и учебни заведения: учители, директори, психолози, помощник учители, училищни настоятелства.
 4. Експерти, автори на учебници и помагала. Издателства.
 5. Висшите учебни заведения и университетски информационни и изследователски центрове.

Разработване на проекти:

 1. Разработване на методики и учебни помагала за преподаване на джендър проблематика като част от гражданското образование.
 2. Обучение на експерти и институции, разработващи образователни стандарти и програми.
 3. Обучение на учители, училищни психолози чрез Центровете за квалификация и преквалификация.
 4. Разработване на програми и методики за е-learning джендър обучение във висшите училища.Лице за контакт: Бистра Бонева, Ръководител програма