Цели на програмата:

 • Изследване влиянието на медийните и рекламните комуникации върху джендър отношенията в българското общество;
 • Идентифициране и анализ на основните джендър стереотипи в медиите и рекламата;
 • Преодоляване на джендър предразсъдъците при създаване медийния образ на жените и мъжете;
 • Подпомагане процеса на демократично укрепване на медиите като институции в посока повишаване на тяхната чувствителност, ниво на информираност и ключова роля при отразяване на джендър проблематиката и правата на жените като част от правата на човека;
 • Промоциране на концепцията за джендър демокрация в публичното пространство;

Целеви групи:

Програмата е насочена към:

 • Журналисти от националните и регионални медии;
 • P.R. - ри на институции и политически структури;
 • Медийни и рекламни експерти;
 • Преподаватели и студенти от специалностите "Журналистика и масови комуникации", "Реклама";

Добри практики и дейности:

 • Лобиране сред медийните институции на национално и регионално равнище
 • Медийни кампании в рамките на ежегодната международна кампания "16 дни срещу насилието над жени", националната кампания "За равни възможности на жените и мъжете" и регионалните инициативи на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност
 • Обучения на журналисти, студенти по "Журналистика и Връзки с обществеността", НПО -активисти (за повече информация виж Проекти)
 • Филмови и радио продукции в партньорство с БНТ, БНР, ТВ Европа. Участие във ТВ фестивали и публични изяви и предоставяне на тематични видео филми с учебна цел (за повече информация виж Публикации)

Приоритети на бъдеща работа:

  • Разработване на Национална комуникационна стратегия за промоциране на идеята за равнопоставеност на половете;
   • идентифициране на трудностите и стереотипите при отразяване на джендър проблематиката в медиите;
   • проследяване на механизмите и стратегическите комуникации, чрез които се отразяват/моделират образите на двата пола;
   • анализиране и оценка ролята и мястото на българските медии в процеса на постигане на джендър демокрацията;
   • изработване на план на действие за работа с медиите и успешно формулиране на медийното послание;


Акценти

Лице за контакт: Бистра Бонева - ръководител програма