Фондация „Джендър проект в България“ /ДПБ/ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието под номер 015/31.12.2003 г. Седалището и адресът на управление са в гр. София 1000, ул. Парчевич 37Б; тел/факс 02 9864710; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Интернет страница  https://gender-bg.org.

ДПБ работи на местно, национално и глобално ниво по проблемите на жените и мъжете, момчетата и момичетата, като съблюдава принципите и ценностите на Европейския съюз. Мисията на фондацията е постигане де юре и де факто на равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на личния и обществения живот в България, Европа и в глобален мащаб. Постигането на равнопоставеност между двата пола означава равни възможности за участие в различните обществени процеси и дейности на всички нива, в т.ч. в управленските решения; отсъствие на дискриминация и равен достъп до ресурсите на обществото и произведените от него блага. Равнопоставеността на жените и мъжете е от основно значение за спазването на правата на човека, за запазване върховенството на закона, и за укрепване на демокрацията.

ДПБ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, регистриран от Комисията за защита на личните данни и вписан в Публичния регистър на лични данни.

1.Фондация Джендър проект в България /ДПБ/ носи отговорност за информационната сигурност на своите бенефициенти и партньори.

1.1 Политиката за защита на личните данни на ДПБ е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 и ЗЗЛД и предоставя информация за различните видове лична информация, която фондацията събира; начините, по които я съхранява, обработва и използва; както и информация за правото на субектите на достъп, коригиране, заличаване, възражение.

1.2 Политиката за защита на личните данни на ДПБ отчита неприкосновеността на личността и необходимостта от мерки срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица.

1.3 Тази Политика важи за всички, които взаимодействат с фондацията онлайн (по-специално чрез уебсайта www.gender-bg.org и всеки друг уебсайт, който фондацията администрира) или чиято лична информация се събира по друг начин.

 

 1. Събиране на лични данни
  ДПБ може да получи лични данни от редица източници, включително:
  2.1. Когато информацията се подава директно. Ако например потребители предоставят имейл адреса си, за да се регистрират, за да получават новини от ДПБ.
  2.2. Когато информацията се получава косвено. Лична информация може да бъде споделена с ДПБ от трети страни, като: агенции за набиране на персонал, ако/когато се набира персонал; ако/когато се ползват услугите на проучвателни/изследователски агенции и пр.

2.3 Когато е обществено достъпна. Може ДПБ да получи  лична информация от външни публично достъпни източници.

2.4 Когато се посещава  уебсайта на ДПБ. Уеб сайтът на ДПБ използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, с цел информационно подобряване,  като това може да включва събиране на лична информация.

 1. Категории лични данни, които се обработват от ДПБ, във връзка с дейността и спазването на законовите задължения

ДПБ може да събира, съхранява и да обработва по друг законен начин следните видове лични данни:
3.1 Физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност, месторождение, адрес, телефон, e-mail

3.2 Социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност, трудова дейност – стаж и професионална биография, гражданство, участие в управителни органи на юридически лица

3.3 Икономическа идентичност – номер на банкова сметка (IBAN)

3.4 В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране и/или участие в проект/програма, с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност)

3.5 Информацията, която се предоставя от член на  Настоятелството на ДПБ може да включва образование и професионален опит, информация за членовете на семейството, професионална информация, потенциален конфликт на интереси

3.6 Информация, която се предоставя, когато лице е  подизпълнител, която може да включва образование и професионален опит, трудова биография, изображения на подписа и информация за услугите, които може да се предоставят на ДПБ
3.7 Информация за потребителския профил и потребителско име, ако лице се регистрира на уебсайта на ДПБ
3.8 Информация, във връзка с кандидатура на субект за евентуална стипендия или стаж, която може да включва дата на раждане, образование и професионален опит, информация за членовете на семейството, информация за заетостта, информация за гражданство и данъчна резиденция, паспорт,  изображения на подпис, разходи, сума и предназначение на безвъзмездните средства и информация за участие в определена програма

 

 1. Каква информация автоматично се събира онлайн?
  ДПБ събира определена информация автоматично всеки път, когато някой взаимодейства с уебсайта на организацията. Докато получената информация може да не е лична информация съгласно законите на страната, в която се намирате, ДПБ счита, че съществуват определени закони (напр. Законите на ЕС), където тази информация има вероятност да е лична информация.
 2. Как ДПБ използва личните данни
  ДПБ ще използва лична информация за:
  5.1 да изпълни искания при подаване на заявка или регистрация на уебсайта;
  5.2 да преглежда, оценява и администрира безвъзмездни средства, стипендии, стажове и програми на ДПБ;
  5.3 да наблюдава напредъка и завършването на тези програми;
  5.4 да наблюдава и да управлява конфликтите на интереси;
  5.5 да управлява различните транзакции;
  5.6 да се свърже с някой, ако участва в проект, който ДПБ администрира;
  5.7 да се свърже с някой и отправи препоръки, предложения или известия към него относно възможностите, от които може да се интересува;
  5.8 да осъществява административни и маркетингови комуникации;
  5.9 да позволява да се използват онлайн услуги (напр. форуми, съобщения, блогове);
  5.10 да администрира всяка финансова транзакция между организацията и партньора/бенефициента;
  5.11 да регистрира участници в събитие;
  5.12 да се свърже с лица за целите на застъпническа кампания и да ги информира за събития или публикации, които са интересни;
  5.13 за изследователски цели, така че да се идентифицират основни тенденции и проблеми във връзка с  програми и проекти на организацията;
  5.14 за да спази законови задължения, които са обвързващи за ДПБ;
  5.15 предотвратяване на измами или злоупотреба с услуга; и
  5.16 установяване, защита или изпълнение на съдебни искове.
 1. Обработка на личните данни
  6.1 Като администратор на лични данни ДПБ обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършат с автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, консултиране, употреба, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:

а/ законосъобразност на обработката на лични данни;

б/ пропорционалност на обработката на лични данни;

в/ актуалност на обработваните лични данни.

6.2 ДПБ обработва личните данни самостоятелно. Обработващи от името на ДПБ се явяват например, служителите ѝ, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани.

6.3  Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи служители на ДПБ, контрагенти, бенефициенти по договори за безвъзмездно финансиране, поканени и участници в събития, осъществявани във връзка с изпълнение на дейностите на ДПБ.

6.4 Обработката на данни е вследствие на:

а/ изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово-счетоводната отчетност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси;

б/ изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в/ изпълнение на дейности от ДПБ - за една или повече конкретни цели със съгласие на субекта на данните; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна със съгласие на субекта на данните.

6.5 Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо, ако администраторът разполага с правно основание за обработка на лични данни. Такива основания са например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за задълженията и договорите, Закон за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и др.

 

 1. Използване на онлайн услуги (напр. Форуми, блогове)
  1 Възможно е ДПБ да предостави определени интерактивни услуги чрез уебсайта си, като съобщения, блогове и форуми. Всяка информация (включително лична информация), която субектите публикуват във форум, става публична информация и може да бъде достъпна за други посетители на уебсайт на ДПБ и за широката общественост. Ако субект публикува каквато и да е лична информация, свързана с други хора, той/тя декларира, че има право да го направи и позволяват на ДПБ да използва информацията в съответствие с тези правила за поверителност. ДПБ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ когато други хора използват лична информация, която субект е предоставил във Форума на ДПБ.

 

 1. Разкриване на лични данни
  8.1 Като администратор на лични данни ДПБ има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

а/ физически лица, за които се отнасят данните;

б/ лица, за които правото на достъп е законово установено;

в/ лица, за които правото произтича по силата на договор.

8.2 При  разкриване на лична информация на избрани трети лица (като контрагенти или подизпълнители) за целите, посочени в раздел 6., третата страна ще бъде задължена да използва всяка лична информация, която получава в съответствие с  указанията на ДПБ.

 1. Сигурност на личната информация
  ДПБ предприема разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотврати загуба, злоупотреба или изменение на вашата лична информация.
 1. Колко дълго съхраняваме вашата лична информация?
  ДПБ ще запази вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да:
  10.1 спази всички законови или регулаторни изисквания, на които е подчинен съгласно приложимото право;
  10.2 изпълни целите, за които е събрана личната информация;
  10.3 защитити своите или на трета страна законни права.
 2. Деца
  Нашият уебсайт не е предназначен за използване от лица, които са на възраст под 16 години. Ако сте под 16-годишна възраст, моля, не ни предоставяйте лична информация.

 

 1. Права и предпочитания на физическите лица
  Физическите лица, чиито лични данни ДПБ обработва, имат право:
  12.1 да поискат сведение за лична информация с която ДПБ разполага и да поискат копие от тази информация;

12.2 да оттеглят съгласието си по всяко време, в случаите, когато ДПБ разчита на съгласието като законосъобразно основание да използва  лична информация;
12.3 да поискат да бъде изтрита личната информация, която се съхранява за тях, доколкото ДПБ законно е задължена да го направи;
12.4 да поискат да бъде коригирана  всяка лична информация, смятана за неточна;
12.5 да възразят срещу обработването на личната информация, когато (i) се обработва въз основа на законни интереси; (ii) ще се използва за директен маркетинг; (iii) ще се използва личната информация за статистически цели;
12.6 да поискат предоставянето на личната информация в машинно четим формат на тях лично или на трета страна, при условие, че въпросната лична информация е предоставена лично и се обработва от ДПБ (i) като ДПБ се позовава на съгласието на лицето; или (ii) защото е необходимо за изпълнението на договор, по който лицето е страна; и в който и да е от случаите, ДПБ я обработва с помощта на автоматизирани средства;
12.7 да поискат обработката на личната информация да бъде ограничена, ако има несъгласие относно точността или законната й употреба;

12.8 да получават електронни съобщения от ДПБ: ако вече не искат да получават имейли, свързани с маркетинг или текстови съобщения от ДПБ, на базата на препращане, могат да се откажат, като изпратят имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 1. Ред за упражняване на права

13.1 Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до ДПБ (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум следната информация:

а/ Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице

б/ Описание на искането

в/ Предпочитана форма за предоставяне на информация

г/ Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

13.2 Процедурата по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните му данни е безплатна за лицето.

13.3 С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.

13.4 Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-дневен, считано от деня на получаването на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.

13.5 ДПБ изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията.

13.6. Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителят се отказва достъп до тях.

13.7  В случай, че ДПБ не отговори на заявителя в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи

 

 1. Други уебсайтове
  Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези свързани уеб сайтове не са под контрола на ДПБ и ДПБ не носи отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на такъв свързан уебсайт или за всякаква връзка, съдържаща се във всеки свързан уебсайт. ДПБ предоставя такива връзки само за удобство и включването на връзка в уебсайта не предполага одобрение на свързания сайт от ДПБ.
 1. Актуализиране на тази политика за поверителност
  ДПБ може да актуализира тази Политика за поверителност, като публикува нова версия на уебсайта си. Ако тя бъде актуализирана по начин, който значително променя начина, по който се използва лична информация, ДПБ ще Ви уведоми за тези промени.
 2. Използвани термини и дефиниции

По смисъла на настоящата Политика:

16.1 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

16.2 „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

16.3. „Регистър с лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на ДПБ, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

 

Настоящата Политика за защита на личните данни на Фондация „Джендър проект в България“ е утвърдена със Заповед на Директора на 22. 05. 2018 г. и влиза в сила от същата дата. 

 

Фондация "Джендър проект в България"

1000 София, ул. Парчевич 37Б

тел.: 986-47-10

email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

БЪЛГАРСКА КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДВАТА ПОЛА

Цел на създаване:

Законодателство, гражданско общество и институции в демократична българия да заработят в съответствие с европейските стандарти по равнопоставеността на половете


Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България.

Инициатор за нейното създаване е Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност.

В годините след IV-та Световна Конференция на жените в Пекин (септември 1995г.), женското движение в България постигна сериозни успехи. Регистрираха се множество НПО по проблемите на жените, както в столицата, така и в страната.
С обединените усилия правителствените институции и НПО беше разработен Национален план за действие (1996 - 1997 ) и бяха издадени много информационни материали по основните документи от конференцията в Пекин.
Особено активни бяха работещите за: по-голямо участие на жените в политиката, изборите и избирателните листи; борбата срещу насилието над жените във всичките му форми, както и онези, които подкрепяха масовото обучение в областта на равнопоставеността и активното включване на българката в труда и обществения живот.
В резултат на усилията, днес виждаме повече жени на изборна работа в местната и централна власт. След последните парламентарни избори в Народното събрание от 2001 г. има 26,5% жени. През септември 2003 г. се прие Закон за защита срещу дискриминацията, който включва материята по равнопоставеността на половете; разработен беше и внесен в Парламента проект за Закон за защита срещу домашното насилие.
На Националната работна среща по равнопоставеността, проведена на 20.2.2004г. в София, 93-та участници единодушно констатираха, че независимо от успехите, моментът е критичен и са необходими по-нататъшни обединени усилия и действия, които да гарантират необратимостта на процеса.
Коалицията е отворена за нови привърженици. Тя ще определи своята структура в процеса на съвместната работа по проекти в следните направления:

"ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ - РАБОТЕЩ ЗАКОН"
ръководител Павлина Филипова - фондация ЖАР,
тел/факс 02/9805920
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интеренет адрес: www.women-bg.org

"ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ"
ръководител Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания,
тел. 02/9635357;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА"
ръководител Станимира Хаджимитова, фондация Джендър проект в България;
Тел./факс 02/ 9864710; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фондация "Джендър проект в България" благодари на всички донори за тяхната подкрепа!


Global Fund for Women
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109 USA
website: http://www.globalfundforwomen.org/

UNIFEM TRUST FUND
304 East 45 th Street, New York,
N.Y. 10017 USA
website: http://www.unifem.org/

Minnesota Advocates for Human Rights
310 Fourth Ave S, # 1000 Minneapolis, MN 55415-1012 USA
website: http://www.mnadvocates.org/

Mama Cash
P.O.Box 15686
1001 ND Amsterdam
The Netherlands
website: http://www.mamacash.nl/

Open Society Foundation
56, Solunska Street
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.osf.bg/

Gender Studies Small Program Open Society Institute
Oktober 6 u.12 Street
1051 Budapest
Hungary

MATRA KAP Program of the Netherlands Embassy
38, Galichitsa Street
1126 Sofia
Bulgaria
website: http://www.netherlands-embassy.si/index3426.html

Stability Pact Gender Task Force
Savska 41/2 Street
10000 Zagreb
Croatia
website: http://www.stabilitypact.org/gender/

National Democratic Institute
159, Rakovski Street
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.ndi-bg.org/

Democracy Commission Small Grants
Embassy of the USA
18, Vitosha str.
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.usembassy.bg/pao/demcom.html

Council of Europe
5, Alexandar Jendov str.
1113 Sofia
Bulgaria
website: http://www.cid.bg/

Нагоре

Мисия

Мисия

Цели

Фондация "ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ" е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

Фондация "Джендър проект в България" реализира тези цели като:

 • организира информационни и образователни кампании за повишаване на обществената нетърпимост към насилието над жени и деца като норма на поведение чрез активно медийно партньорство и чрез продуциране на видео филми, радиопредавания,специализирани рубрики в печата;
 • организира обучителни семинари в София и страната по проблемите на: домашното насилие; скритата дискриминация на жените от етническите групи в България; равнопоставеността на жените и мъжете; сексизъм; ролята на медиите за преодоляването на насилието над жените; придобиване на лидерски и политически умения; джендър образование в училище и ВУЗ; как да започнем малък бизнес.;
 • разработва и участва в проекти за изграждане на Национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете в България и неговото промоциране в публичното пространство;
 • активна работа в национални и международни женски мрежи за създаване и укрепване на женското лоби на местно и регионално равнище;
 • реализиране на социологически и политологически изследвания по въпросите на домашното насилие, сексуалното насилие на работното място, влиянието на бедността и глобализацията върху двата пола;
 • финансира проекти, насочени към подобряване социалния статус на жените и децата;

Фондация "Джендър проект в България" е част от:

 • национална мрежа на ЖАР /Женски Алианс за Развитие/
 • регионална женска мрежа КАРАТ Коалиция - обединяваща неправителствените организации от 13 страни на Централна и Източна Европа
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа

Структура

Фондацията се ръководи от Настоятелство. Директор на "Джендър проект в България" е Станимира Хаджимитова. Във фондацията работят 5 души и доброволци.


Нагоре

Настоятелство

Светлана Венцеславова Дичева – Христова

Иван Начев Иванов

Лилия Ананиева Абаджиева

Славянка Михайлова Стойкова

Станимира Рангелова Хаджимитова

 

Екип

Станимира Хаджимитова - Директор и основател на фондацията

Девиз: "Силният човек не се страхува от обединение, а го търси и създава!"

Станимира Хаджимитова По образование е инженер по автоматизация на производството. Специализира и Международни икономически отношения. Дългогодишният й стаж във външна търговия като износител на машиностроителна и селскостопанска продукция, в това число и като частен предприемач я изграждат като ръководител и подготвят множеството й контакти на национално и международно ниво. Според нея работата й, посветена на каузата за издигане ролята на жените в обществения и политически живот на страната е естествен етап в личното й развитие на успяла и доказала качествата си жена. От 1999г. е Национален НПО Координатор на Джендър Таск Форс към Пакта за стабилност, като под нейно ръководство се реализирани редица проекти в страната и се подготви създаването на Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола, обединяваща представители на институциите, НПО, медиите, политическите партии. Член е на Обществения съвет към Комисията по въпросите на гражданското общество към 39-то Народно събрание и е съветник към Глобалния Женски Фонд в САЩ. Член е и на LIONS клуб "София Средец". Участник е в IV Международна Конференция на ООН за жените в Пекин, 1995 г. и в сесията на ООН по подготовка на прегледа на изпълнението на Пекинската платформа за действие, Ню Йорк, 2000 г. Преминала е обучения по: джендър мейнстрииминг; джендър анализ на бюджет и политики; интегриране на джендър подход в предотвратяване и решаване на конфликти. Любима тема за работа: засилване ролята на жените в управлението и политиката.

 

Теменужка Панкова - Гл. счетоводител

"Ако джендър демокрацията не се постига с пари, значи са необходими много пари".

Президент на счетоводна къща "НИК - Панкова" за данъчно, финансово-правни и осигурителни консултации и обучения по икономически и правни въпроси за ръководни кадри, счетоводители и други специалисти в страната и чужбина. Дългогодишен главен счетоводител, финансов директор и член на УС на Машиноекспорт АД. Във Фондацията  извършва вътрешен одит на дейността.

 

Диана Кованджиева - счетоводител

Диана Кованджиева

Образование: математика -СУ "Кл.Охридски". Работи във фондацията от 2002 г., като в допълнение на работата по първичното осчетоводяване, осигурява и административното обслужване на дейността. Има богат опит в осчетоводяването и отчитането на международни проекти. Акуратността е нейно основно качество, което я определя като незаменим сътрудник.

 

 

 

 

 

 

 

Доброволци:

Петя Янкова

Радост Карамихалева

Звездица Георгиева

Цвета Стоева

 

Сътрудник:

Ивайло Георгиев

 

Поддръжка на сайта:

Вяра Христова

Още статии ...